Betalning av jordbruksstöd

Stödsökandens bank- och kontaktuppgifter | Minimigränserna för stöd | Betalning av stöd | Pantsättning av stöd | Stödtak | Uppgifter som anmäls till skatteförvaltningen | De minimis -stöd | Finansiell disciplin och linjär minskning| Återkrav av stöd | Jordbrukspolitiska målsättningarna av stöden | Gårdens utbetalningshändelser

När­ma­re in­for­ma­tion om stödbeloppet in­går i de se­pa­ra­ta sidorna om des­sa stöd.

Stödsökandens ban­k- och kontakt­upp­gif­ter

För­säk­ra dig om att du har uppgett rätt bank­kon­to­num­mer och kontaktuppgifter till landsbygdsnäringsmyndigheten. Man ska ha sam­ma bank­kon­to bå­de för jord­bru­kar­stöd som söks via NTM-cen­tra­ler­na och för jord­bru­kar­stöd som söks via kom­mu­ner­nas lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ter. Livsmedelsverket gör inga änd­ring­ar i bank- eller kon­takt­upp­gif­ter­na. Om du är pri­mä­r od­la­re kan du med­de­la änd­ring­ar i bank- och kon­takt­upp­gif­ter i Vi­put­jäns­ten. Du kan ock­så meddela till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het och/el­ler NTM-cen­tra­len om ändringar.

Mi­ni­mi­grän­ser­na för stöd

Den sam­man­lag­da ansökta sum­man av stöd och bi­drag som helt fi­nan­si­e­ras av EU, dvs. så kal­la­de di­rekt­stöd, mås­te över­sti­ga 500 euro per stöd­år för att di­rekt­stö­den ska be­ta­las till sö­kan­den. 

 • Grundläggande inkomststöd
 • Omfördelningsinkomststöd
 • Stöd för miljösystem
 • Inkomststöd för unga jordbrukare
 • Stöd för specialgrödor
 • Stöd för stärkelsepotatis
 • Bidrag för dikor och mjölkkor
 • Bidrag för tjurar
 • Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården
 • Bidrag för slaktkvigor
 • Bidrag för tackor
 • Bidrag för hongetter
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Mil­jö­er­sätt­ning, kom­pen­sa­tions­er­sätt­ning, er­sätt­ning för dju­rens väl­be­fin­nan­de och er­sätt­ning för icke-pro­duk­ti­va in­ve­ste­ring­ar be­ta­las om stö­det som ska betalas ut över­sti­ger 100 euro per var och en stöd­form.

Den ned­re grän­sen för be­lop­pet av na­tio­nel­la stöd som be­ta­las ut är 100 euro per sö­kan­de och stödform.

Be­tal­ning av stöd och pla­ne­rad tid­ta­bell

Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het el­ler NTM-cen­tra­len fat­tar be­slut om stö­det. Livsmedelsverket be­ta­lar stö­den till stöd­ta­gar­na. Stö­den be­ta­las i re­gel i en el­ler två pos­ter.

An­ta­let går­dar som är fö­re­mål för över­vak­ning samt hur över­vak­ning­en fram­skri­der in­ver­kar på stöd­be­tal­ning­en. Stöden kan betalas först i det ske­de då över­vak­ning­ar­na i en­lig­het med för­fatt­ning­ar­na har ut­förts. Lägg märke till att stö­det till en enskild gård kan be­ta­las först ef­ter det att alla åt­gär­der som hör sam­man med över­vak­ning­en är slut­för­da för den be­rör­da går­dens del, även om be­tal­ning­en av stö­den re­dan har in­letts.

Tid­ta­bel­ler­na för be­tal­ning­en av jord­bruks­stöd är de be­tal­nings­ti­der som ad­mi­ni­stra­tio­nen ef­ter­strä­var, och inte för­fal­lo­da­gar­na. Den bakre gränsen för utbetalning av stöd som helt eller delvis finansieras av EU är den sis­ta juni det år som föl­jer på året för stö­dan­sö­kan.

Ak­tu­ell tilläggs­in­for­ma­tion om be­tal­nings­tid­ta­bel­ler­na får du på sidan Utbetalningstidtabell.

När­ma­re in­for­ma­tion om de pre­li­mi­nä­ra be­tal­nings­tid­ta­bel­ler­na för and­ra stöd­sys­tem in­går i de se­pa­ra­ta gui­der­na om des­sa stöd.

Pantsättning av jordbrukarstöd

Som stödsökande kan du pantsätta ditt jordbrukarstöd som säkerhet för en skuld till exempel till ett kreditinstitut, ett mejeri, en lantbrukshandel eller någon annan borgenär.

Stödsökanden och borgenären ska sinsemellan ingå ett skriftligt pantsättningsavtal. Stödsökanden och borgenären beslutar sinsemellan om pantsättningsavtalet och dess innehåll.

Stödsökanden eller borgenären ska lämna in pantsättningsavtalet eller en skriftlig anmälan om pantsättning till den myndighet som behandlar stödet. Om borgenären gör anmälan, ska denne också lämna pantsättningsavtalet till myndigheten. Om du själv anmäler pantsättningen som stödsökande, kan du också lämna in en fritt formulerad anmälan. Anmälan om pantsättning ska göras skriftligen.

I anmälan om pantsättning ska anges

 • uppgifter om den stödsökande som gett pantsättningen
 • objektet för pantsättning, dvs. jordbrukarstöden
 • det belopp för vilket pant har lämnats
 • borgenärens namn
 • borgenärens FO-nummer eller personbeteckning samt
 • borgenärens kontonummer.

Den myndighet som behandlar stödet får inte ge råd om innehållet i pantsättningsavtalet eller om pantsättningens inverkan på andra skulder. Myndigheten ger råd om vilka uppgifter som ska läm-nas om pantsättningen för att myndigheten ska kunna dra av den pantsatta andelen av de stöd som ska betalas.

Stöd­tak

För EU-finansierade stöd har det fastställts vissa begränsningar i eurobelopp. Om dessa begränsningar har överskridits måste stödens enhetsnivå minskas. I sam­band med ut­ar­be­tan­det av stöd­kal­ky­ler bör den sö­kan­de be­ak­ta even­tu­el­la be­skär­ning­ar av stö­dets en­hets­ni­vå.

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023