Rovdjursskador

Du kan få ersättning för följande skador som orsakats av stora rovdjur (björn, järv, varg, lodjur):

  • som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd
  • som skada på djur ersätts skada på hund, husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner som använts för djurhållning
  • som skada på lösöre ersätts skada på dött lösöre
  • som skada på ren ersätts skada på renar inom renskötselområdet.

Anmäl skadan på odling, djur och lösöre hos kommunens landsbygdsnäringsmyndigheten

För att få ersättning ska du utan dröjsmål efter att ha upptäckt skadan anmäla den hos landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Viktigast är, att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och bedöma skadan så snart som möjligt.

Gör anmälan antingen i Viputjänsten eller på blankett 131. En skadeanmälan som gjorts i Viputjänsten eller på blankett 131 är samtidigt också en ersättningsansökan.

Om du anmäler skadan per telefon eller e-post ska du dessutom lämna in ansökan antingen i Viputjänsten eller på blankett 131 inom en månad från att det värderingsinstrument som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet upprättat färdigställdes.

Anmäl skadan på ren hos renbeteslaget

Vid skador på ren ska den skadelidandes renbeteslag anmäla skadan hos landsbygdsnäringsmyndigheten. Anmälan görs utifrån de uppgifter som renbeteslaget fått från renägaren eller någon annan person.

Renskadeanmälan som renbeteslaget har gjort i tillämpning Pesä eller med blankett 149, är samtidigt ansökan om ersättning, om renägaren har bemyndigat renbeteslaget att söka ersättningen för hans eller hennes räkning. I annat fall ska renägaren själv ansöka om ersättning genom att lämna in blankett 149 inom en månad efter det att skadevärderingen har slutförts. Om en skada på ren inte undersöks i terrängen, räknas tidsfristen från den dag då skadeanmälan lämnades in.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet konstatetar och värderar skadan

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ordnar utan dröjsmål en terrängundersökning där han eller hon konstaterar och värderar skadan samt upprättar ett värderingsinstrument över den. Utöver den som ansöker om ersättning kan också en företrädare för jaktvårdsföreningen och vid skador på ren också en representant för renbeteslaget närvara vid terrängundersökningen. Vid skador på ren ordnas inte alltid terrängundersökning.

En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras.

Ersättningsbelopp

För skada på odling är det möjligt att i ersättning betala högst ett belopp som motsvarar värdet av den förlorade skörden och det verkliga värdet av de skadade trädgårds- och plantskoleväxterna. Livsmedelsverket meddelar årligen föreskrift om priser per enhet och normskördar för odlings-, trädgårds- och plantskoleväxter som varit föremål för skador.

För skada på djur är det möjligt att i ersättning betala högst

  • ett belopp som motsvarar det verkliga värdet av det dödade eller på grund av skada avlivade husdjuret eller ett annat djur eller
  • för ett skadat djur ett belopp som motsvarar veterinärkostnaderna, men högst ett belopp som motsvarar det verkliga värdet av djuret.

De verkliga värden som ska tillämpas vid ersättning för skador på djur fastställs genom förordning 834/2018 av jord- och skogsbruksministeriet.

För skada på ren är det möjligt att betala i ersättning högst ett belopp som motsvarar 1,5 gånger det verkliga värdet av en ren som dödats eller avlivats till följd av skada. Livsmedelsverket meddelar minst vart femte år föreskrift enligt slag av ren om de verkliga värden som ska användas vid ersättning för skador på ren. För renkalvar som under tiden mellan kalvningen och den sista november dödats av stora rovdjur eller avlivats på grund av skador orsakade av stora rovdjur betalas kalkylerad ersättning för försvunna kalvar till renbeteslaget.

Skador som orsakats av rovdjur och hjortdjur (viltskador) ersätts bara om det sammanlagda beloppet av ersättning för skadorna överstiger 170 euro per sökande och kalenderår. 

Utbetalning av ersättning

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet behandlar ersättningsansökan, och Livsmedelsverket betalar ersättningarna till de ersättningssökande av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat.

Ersättning för skadan på djur och lösöre betalas genast efter behandlingen av ersättningsansökan, och ersättningar för skador på ren och odling betalas på våren efter skadeåret.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Ersättningar för skador på odling, djur och lösöre betalas till fullt belopp. Om ersättningar för skador på ren inte kan betalas till fullt belopp, minskas ersättningsbeloppet till varje sökande i samma proportion. 

Blanketter

131 Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skador pä odling, djur och lösöre som orsakats av rovdjur (pdf)

149 Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada på ren som orsakats av stort rovdjur (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 6.6.2024