Vipuanvisning: Ersättning för rovdjurskador

Publiceringsdatum: 24. februari 2022

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

1. Allmänt

I Viputjänsten kan du anmäla och söka ersättning för skador som stora rovdjur har orsakat

 • på hundar, husdjur och bikupor
 • på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd
 • för djurhållning använda stängsel, byggnader och andra motsvarande konstruktioner
 • på annat dött lösöre.

Som stora rovdjur betraktas järv, lodjur, björn och varg.

Skador på odling, djur och lösöre som orsakats av stora rovdjur kan ersättas var och en som lidit skada eller dennes rättsinnehavare. En skada som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur ersätts endast om det sammanlagda beloppet av skador som den sökande lidit överstiger 170 euro per kalenderår.

Ytterligare information om ersättning för rovdjursskador hittar du på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Rovdjursskador.

1.1 Anmäl skadan utan dröjsmål efter upptäckten

För att få ersättning ska du utan dröjsmål efter att ha upptäckt skadan anmäla den hos lands-bygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Gör anmälan antingen i Viputjänsten eller på Livsmedelsverkets blankett 131. En skadeanmälan som gjorts i Viputjänsten eller på blankett 131 är  samtidigt också en ersättningsansökan.

Om du anmäler skadan per telefon eller e-post ska du dessutom lämna in ansökan antingen i Viputjänsten eller på blankett 131 inom en månad från att det värderingsinstrument som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet upprättat färdigställdes.

De skadeuppgifter som du anmäler kan grunda sig på din egen bedömning av situationen vid anmälningstidpunkten.

Kontaktuppgifter till kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hittar du på sidan Leta fram kontaktuppgifter till samarbetsområden.

1.2 Alla skador terrängundersökas

Utgående från din anmälan ordnar landsbygdsnäringsmyndigheten utan dröjsmål en terrängundersökning på plats för att konstatera och värdera skadan. Till terrängundersökningen kallas utöver ersättningssökanden också en företrädare för jaktvårdsföreningen.

Landsbygdsnäringsmyndigheten upprättar ett värderingsinstrument över terrängundersökningen. Du i egenskap av ersättningssökande samt företrädaren för jaktvårdsföreningen har möjlighet att anteckna er egen uppfattning om skadan i värderingsinstrumentet. Det skadebelopp som konstaterats vid terrängundersökningen och som ligger till grund för ersättningen kan vara mindre eller större än vad du har uppskattat i anmälan. 

Kommunen kan ta ut en avgift för verkställande av terrängundersökning och för värdering av skada till ett belopp som inte får överstiga självkostnadsvärdet. Om skadan ersätts, betalas ersättning också för den avgift för terrängundersökning som du har betalat till kommunen.

2 Logga in i Viputjänsten

Logga in i Viputjänsten på adressen https://vipu.ruokavirasto.fi.

Bild 1.

Välj Elektronisk identifiering. Du kan identifiera dig i tjänsten med bankidentifikation, mobil-id eller chipförsett identitetskort. Ytterligare information om inloggningen och om hur Viputjänsten används hittar du på inloggningssidan.

När du har loggat in i Viputjänsten, ber tjänsten att du granskar dina egna uppgifter. Skriv ditt telefonnummer och din e-postadress i de fält som anvisats för ändamålet eller uppdatera de be-fintliga uppgifterna vid behov. Du kan granska alla dina egna uppgifter genom att klicka på knap-pen uppe till höger med texten Egna uppgifter > Uppgifterna i kundregistret. Lägg till också ditt kontonummer bland de egna uppgifterna.

Bild 2.

På Viputjänstens Framsida väljer du Elektroniska tjänster eller Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Bild 3.

I den förteckning som öppnas väljer du Rovdjursskadeersättning.

Du kan uträtta ärenden för ett samfund som har FO-nummer, om du har beviljats namnteckningsrätt i det föreningsregister eller handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen. Det går att byta FO-numret i punkten Personsökande och i rullgardinsmenyn välja rätt sökande som har FO-nummer. När valet är gjort syns markeringen ’Uträtta ärenden för någon annan’ överst i Vipu och i navigeringen ersätts Personsökande med Samfundssökande.

3 Sökandens uppgifter och tidigare ansökningar

Om ditt kontonummer saknas, anmärker Vipu det under fliken Sökandens uppgifter. Du kan gå vidare med ansökan först efter att ha matat in kontonumret.

Bild 4.

Om du redan tidigare har ansökt om rovdjursskadeersättning för skador som inträffat under samma kalenderår, syns de ansökningar som kommunen tagit till behandling under rubriken Tidigare ansökningar. Knappen Visa ansökan öppnar ett sammandrag av de uppgifter som du har uppgett i ansökan.

Bland de tidigare ansökningarna syns också ansökningar som du har lämnat in på papper (blankett 131), i den form kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har registrerat dem i informationssystemet. I kapitel 5 hittar du ytterligare information om skickande av ansökan och om återtagande av en ansökan som redan har skickats.

Bild 5.

4 Att registrera skadeuppgifter

Börja fylla i skadeuppgifter under fliken Skadeuppgifter genom att välja +Lägg till skada.

Bild 6.

På en och samma rad kan du registrera skador med samma

 • läge (dvs. plats)
 • förorsakare och tidpunkt
 • skademål (dvs. skadeobjekt) och skadeslag.

Målen för skadan och skadeslagen som ingår i dem beskrivs i avsnitt 4.3.

4.1 Skadans plats

Bild 7.

Märk ut skadeplatsen på kartan med knappen Placera skadeplatsen. Du kan zooma in eller ut med knapparna + och – nere till höger eller genom att rulla med musen samtidigt som du trycker på Ctrl. Du kan också börja med att välja kommun så att du ser den önskade kommunens område.

Observera att när du registrerar därpå följande skador i en och samma ansökan, används alltid skadeplatsen för den föregående skadan som förvalt läge.

Bild 8.

När skadeplatsen har märkts ut på kartan har knappen Placera skadeplatsen blå färg. Du kan flytta på skadeplatsen med musen eller göra en ny sökning på kommunnamnet och märka ut en ny plats från början.

Bild 9.

Skadeplatsens koordinater och den kommun där skadan skedde syns nedanför kartan. I fältet under kartan kan du skriva tilläggsinformation om skadeplatsen eller dess läge.

När du har märkt ut skadeplatsen väljer du Följande.

4.2 Skadans förorsakare och tidpunkt

Välj vilket stort rovdjur (järv, lodjur, björn, varg) som har orsakat skadan. Om du är osäker på förorsakaren, välj då den sannolikaste förorsakaren. Ange skadedagen och den dag då du upptäckte skadan. Om du inte känner till den exakta skadedagen så uppskatta den.

Bild 10.

Välj till sist Följande. Om du vill gå tillbaka till vyn Skadans plats, välj Föregående. Lägg märke till att knappen Återta för dig tillbaka till fliken Skadeuppgifter, utan att de uppgifter som du redan har fyllt i sparas.

4.3 Skadans mål

Välj skadans mål (dvs. skadeobjektet) i menyn.

Bild 11.

Åker- och trädgårdsväxter

Välj Åker- och trädgårdsväxter, om stora rovdjur har orsakat skada på en åker- eller trädgårdsodling, på färdigt bärgad skörd eller på plantor av trädgårdsväxter.

En skada på växtbestånd har drabbat växtlighet på en åker- eller trädgårdsodling som är avsedd att ge skörd men där den bärgade skörden kommer att bli mindre än vanligt på grund av skadan. Välj växten i listan och ange i fältet Förlorad skörd, kg din uppskattning av mängden skörd som förlorats.

Bärgad skörd är färdigt skördad och lagrad, t.ex. ensilage i balar. Välj växten i listan och ange i fältet Förstörd skörd, kg din uppskattning av mängden skörd som förstörts.

En skada på plantan är en skada som har drabbat en trädgårds- eller plantskoleväxt och lett till att plantan förstörts så att den måste ersättas med en ny planta. Välj växten i listan och ange i fältet Förstörda plantor, st. din uppskattning av antalet plantor.

Bild 12.

Om du inte hittar rätt växt i växtförteckningen, välj då Annan skörd eller vid en plantskada Annan planta, och skriv växten i fältet Tilläggsuppgifter.

Om det är klart att kostnader för bärgning, torkning, lagring eller andra motsvarande kostnader har sparats eller kommer att sparas in till följd av skadan, välj då Ja och skriv kortfattat vad kostnaderna gäller. Skriv din uppskattning av det besparade beloppet i fältet Besparade kostnader, €. Om inga besparingar uppkommer, välj Nej.

Bild 13.

Avdrag för besparade kostnader kan vara motiverat t.ex. i situationer där en skada på växtbestånd är så pass omfattande och total att skörd inte alls kommer att kunna bärgas. Som besparade kostnader kan man i det sammanhanget räkna också värdet av nytta, om t.ex. bärgad skörd kan utnyttjas för något annat ändamål. Den slutliga bedömningen av skadebeloppet och av eventuella besparade kostnader gör kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utgående från en terrängundersökning.

Hundar

Ge följande uppgifter som behövs för att bestämma hundens verkliga (= gängse) värde:

 • är hunden renrasig eller av blandras
 • hundens registernummer, om hunden är renrasig
 • var hunden när skadan inträffade minst 1,5 år och skolad som brukshund för jakt, vallande, vakthållning eller någon annan uppgift som motsvarar dessa.

Välj Dött, om hunden har dött eller om det varit nödvändigt att avliva den på grund av skadan.

Bild 14.

Välj Skadats, om hunden blivit skadad men överlevt. Meddela dessutom de faktiska eller av dig uppskattade veterinärkostnaderna. Bifoga kvittona (i pdf-format) till ansökan eller lämna in dem till kommunen på något annat sätt i ett senare skede. Med veterinärkostnader avses veterinärarvode och läkemedelskostnader.

Bild 15.

Välj till sist de förhållanden under vilka skadan skedde. Alternativen är tre stycken.

Bild 16.

Om hunden dör ersätts den till sitt verkliga värde. Det verkliga värdet bestäms enligt räknereglerna i förordningen (834/2018) om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur. När hundens meriter verifieras används uppgifter som registrerats i Finska Kennelklubbens avelsdatasystem.

Om hunden skadas men överlever, ersätts de faktiska veterinärkostnaderna högst till ett belopp som motsvarar hundens verkliga värde. Veterinärkostnader ersätts inte separat, om hunden trots behandlingarna dör eller måste avlivas och ersätts till sitt verkliga värde.

Bin

Välj Bin, om ett stort rovdjur har skadat bikupor eller delar av dem, bin eller honungsskörd. Ange antalet skadade bikupor eller delar av dem. Lägg märke till att en bikupa med en låda innefattar också bina och honungen.

Bild 17.

Om bikupekonstruktioner, bin eller honung som du anmält som skadade ännu är möjliga att utnyttja, välj Ja och skriv kortfattat vad det är fråga om och på vilket sätt utnyttjandet kan ske. Skriv din uppskattning av nyttans värde i fältet Värde, €. Den slutliga bedömningen av skadebeloppet gör kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utgående från en terrängundersökning.

Bild 18.

De verkliga värdena för bikupor och delar av dem grundar sig på förordningen om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur (834/2018).

Husdjur

Välj först bland skadans mål (= skadeobjekten) den djurgrupp till vilken husdjuret hör:

 • Nötboskap
 • Getter och får
 • Hästar
 • Svin
 • Vildsvin
 • Fjäderfä
 • Fasaner, änder, rapphöns
 • Pälsdjur
 • Andra djur uppfödda på en farm
 • Mufflon
 • Renar (utanför renskötselområdet)

Efter det väljer du skadeslaget. Exemplet i bilden 19 gäller skadeslagen i gruppen Getter och får. Om du inte hittar önskad djurgrupp i menyn, välj då Andra djur som mål för skadan och Annat djur som skadeslag och skriv djuret i fältet Tilläggsuppgifter.

Bild 19.

I fältet Dött skriver du antalet djur som dött eller som avlivats på grund av skadan.

Om döda djur ännu har kunnat utnyttjas på något sätt, välj då Ja, hur och skriv kortfattat hur de har utnyttjats. Skriv din uppskattning av vad nyttan varit värd i fältet Värde, €. I annat fall väljer du Nej.

Bild 20.

Skriv antalet djur som skadats men överlevt i fältet Skadats.

Meddela dessutom de faktiska eller av dig uppskattade veterinärkostnaderna för de här djuren. Bifoga kvittona över veterinärkostnader (i pdf-format) till ansökan eller lämna in dem till kommunen på något annat sätt i ett senare skede. Med veterinärkostnader avses veterinärarvode och läkeme-delskostnader.

Bild 21.

Om djuret dör, ersätts det till sitt verkliga värde. Det verkliga värdet bestäms enligt förordningen om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur (834/2018).

Om djuret skadas men överlever ersätts de faktiska veterinärkostnaderna högst till ett belopp som motsvarar djurets verkliga värde. Veterinärkostnader ersätts inte separat, om djuret trots behandlingarna dör eller måste avlivas och ersätts till sitt verkliga värde.

Lösöre

Välj Konstruktioner som använts för djurhållning, om ett stort rovdjur har söndrat eller annars ska-dat för djurhållning använda stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner. Det är möjligt att ersätta de faktiska reparationskostnader som skadan har orsakat. Ange de faktiska eller av dig uppskattade reparationskostnaderna i fältet Skadans värde. Bifoga kvittona (i pdf-format) till ansökan eller lämna in dem till kommunen på något annat sätt i ett senare skede. Varken andelen eget arbete eller resekostnader ersätts.

Välj Annat dött lösöre, om ett stort rovdjur har söndrat eller annars skadat annat dött lösöre än ovannämnda konstruktioner för djurhållning. För skada på annat dött lösöre är det möjligt att er-sätta det värde som lösöret hade när skadan skedde. Skriv din uppskattning av lösörets värde i fältet Skadans värde. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet bedömer det slutliga värdet av skadan utifrån en terrängundersökning.

Bild 22.

4.4 Anmälningens tilläggsuppgifter

Åtgärder för att förhindra skador

Om du har vidtagit åtgärder för att förhindra skador eller begränsa skadorna, välj då Ja och beskriv åtgärderna som du har vidtagit. I annat fall välj Nej.

En förutsättning för att du ska få ersättning är att du med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. Prövningen görs alltid från fall till fall, så det är möjligt att ersättning beviljas även om du inte har vidtagit några särskilda åtgärder.

Bild 23.

Försäkringsersättning eller någon annan ersättning

Om du är berättigad till försäkringsersättning för skadan, är försäkringen alltid den primära ersätt-ningsformen.

Om du har fått eller sannolikt kommer att få ersättning för skadan från en försäkring eller på någon annan grund, välj Ja och meddela ersättningsbeloppet. Om du ännu inte vet om du kommer att få ersättning eller hur stor ersättningen kommer att vara, kan du låta bli att meddela beloppet och i stället ge uppgiften till kommunen i ett senare skede. Om du inte har någon försäkring eller om du vet att du inte kan få ersättning från skadan via en försäkring eller på någon annan grund, välj Nej.

Bild 24.

Bilder som visar skadan

Till anmälan kan du bifoga bilder av skadan genom att välja Bläddra... Bildformatet ska vara jpg, jpeg eller png.

Kontrollera att varken identifierbara personer eller något annat som skulle kunna kränka skyddet för privatlivet syns på bilden. Om skadan godkänns som ersättningsgill, syns bilderna bland skadeuppgifterna också i jord- och skogsbruksministeriets viltskaderegister. Viltskaderegistret är ett system som viltförvaltningen använder. I det visas skadeuppgifterna skadans läge, skadeförorsakaren, skadedagen, målet för skadan och antalet euro.

Bild 25.

Välj till sist Spara.

5. Att granska och bearbeta skadeuppgifter

De grundläggande skadeuppgifter som du har sparat ser du i tabellen under fliken Skadeuppgifter. De skadeuppgifter som visas är skadans förorsakare, skadedag, skadans mål, skadeslag och skadans mängd.

Du kan granska eller rätta de sparade uppgifterna genom att välja Bearbeta. Du kan förflytta dig mellan delarna genom att välja antingen Följande eller Föregående eller klicka på den önskade delens rubrik. Om du ändrar uppgifter, gå då till den sista delen (Anmälningens tilläggsuppgifter) och välj Spara. Om du bara vill titta på uppgifterna, välj till sist Återta.

Du kan radera en hel rad genom att välja Radera.

Bild 26.

Börja fylla i en ny skaderad genom att välja +Lägg till skada. Observera att om t.ex. får som hör till olika skadeslag (exempelvis avelstackor och avelslamm) har dött eller skadats till följd av en och samma skada, ska de anges på separata skaderader.

När du börjar fylla i en ny skaderad är skadans förvalda läge lika med platsen för den föregående skadan. Du kan flytta skadeplatsen med musen eller först välja kommun där skadan skedde och fortsätta därifrån.

6. Att bifoga bilagor

Vid behov kan du bifoga bilagor i pdf-format till ansökan. Sådana bilagor är t.ex.

 • kvitton över veterinärarvodena och läkemedelskostnaderna för det skadade djuret
 • kvitton över kostnaderna för reparation av konstruktioner för djurhållning
 • utlåtande av veterinären om en skada som drabbat en hund

Bild 27.

7. Sammandrag och skickande

7.1 Sammandragsutskrift och sparande av utkast

Tryck på Skriv ut sammandrag under fliken Sammandrag och skickande, så ser du en förhands-granskningsversion av alla skadeuppgifter som du har sparat och kan skriva ut ett sammandrag.

Bild 28.

Om du inte vill skicka in ansökan ännu, kan du spara utkastet och logga ut ur Viputjänsten. Situationen (status) för din ansökan är då Utkastet har sparats. Du kan återkomma senare för att komplettera och skicka in ansökan.

Bild 29.

7.2 Att skicka ansökan

I Tilläggsuppgifter om skickandet skriver du den e-postadress eller de e-postadresser dit du vill få en bekräftelse av att ansökan har skickats.

Bild 30.

Under Anmärkningar ser du de anmärkningar som tillämpningen har gjort. Kontrollera anmärkning-arna innan du skickar ansökan.

Nedanför anmärkningarna ser du det samarbetsområde inom landsbygdsförvaltningen dit din ansökan är på väg för att handläggas. Ett samarbetsområde består vanligtvis av flera kommuner i en och samma region. Samarbetsområdet bestäms utgående från skadekommunen i den första skada som du har sparat uppgifter om. Kontaktuppgifterna till kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hittar du på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Leta fram kontaktuppgifter till samarbetsområden.

Bild 31.

Ansökan skickar du genom att klicka på Skicka till handläggning. Efter skickandet ska du kontrollera att tiden då ansökan skickades syns både upptill i vyn och i sammandraget. Det är bra att spara sammandraget i den egna datorn eller att skriva ut det. Till din e-postadress har du också fått en bekräftelse av att ansökan har skickats. Nu kan du gå tillbaka till framsidan eller stänga Elektroniska tjänster och logga ut ur tjänsten.

Bild 32.

Bild 33.

7.3 Att återta en ansökan som har skickats

Fram till det att en inskickad ansökan har tagits till behandling i kommunen kan du välja Återta returnerad ansökan för att återta den. Efter att du har återtagit ansökan kan du föra in ändringar i den och skicka den på nytt eller radera utkastet. En ny ansökan kan du lämna in i Viputjänsten först när kommunen har tagit din föregående ansökan till behandling.

Bild 34.

Om din ansökan redan har tagits till behandling i kommunen, men du vill korrigera den eller återta hela ansökan, ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i det samarbetsområde som handlägger ansökan. Om du vill anmäla nya skador ska du lämna in en ny ansökan.