EU:s lagstiftning

EG-författningarna är i kraft utan nationell ikraftsättande.

Den konsoliderade versionen innehåller de ändringar och rättelser som gjorts av lagen sedan den antogs i en enda text. De är avsedda att underlätta tillgång till lagstiftning och är inte juridiskt giltiga. Läs mer om konsolidering här.

Författningen Ikraftträdelse 
  ( Tillämpning)
Allmänna livsmedelsförordningen  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstigtning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Konsoliderad version, 26.5.2021

21.2.2002

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 av den 20 juni 2019 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG

26.9.2019

(27.3.2021)

Utsläppandet på marknaden och användningen av foder  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG

Konsoliderad version, 26.12.2018

21.9.2009
(1.9.2010, artiklarna 31 och 32 ska tillämpäs från och med dagen för förordningens ikraftträdande)

Kommissionens förordning (EU) 2017/2279 av den 11 december 2017 om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder

1.1.2018 

Kommissionens förordning (EU) nr 454/2010 av den 26 maj 2010 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller märkningsbestämmelser för foder

16.6.2010

 

Kommissionens förordning (EU) 2022/1104 av den 1 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 68/2013  om en förteckning över foderråvaror

24.7.2022
Kommissionens förordning (EU) 2020/354 av den 4 mars 2020 om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG 

25.3.2020

(25.12.2020)

Foderhygien  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien

Konsoliderad version, 26.7.2019

8.2.2005
(1.1.2006)

Komissionen förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika

Konsoliderad version, 19.11.2014

7.3.2007
(7.4.2007)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 225/2012 av den 15 mars 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller godkännande av anläggningar som släpper ut produkter framställda av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i foder och vad gäller de särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa

5.5.2012
(16.9.2012)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i oljor, fetter och produkter framställda därav

12.11.2015

(23.4.2016, delvis) 

Fodertillsatser

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser

Konsoliderad version, 27.3.2021

7.11.2003
(18.10.2004)

Kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

29.10.2010

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1254 av den 19 september 2018 om att inte godkänna riboflavin (80 %) framställt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fodertillsats i den funktionella gruppen för vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

10.10.2018
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1145 av den 8 juni 2017 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG och om upphävande av de obsoleta bestämmelserna om godkännande av dessa fodertillsatser 19.7.2017 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/353 av den 9 mars 2018 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/1145 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG och om upphävande av de obsoleta bestämmelserna om godkännande av dessa fodertillsatser

12.3.2018

(19.7.2017) 

Kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser

1.8.2014 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 230/2013 av den 14 mars 2013 om tillbakadragande av vissa fodertillsatser tillhörande gruppen aromämnen och smakförhöjande ämnen från marknaden 10.4.2013 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 av den 29 maj 2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen "ensileringstillsatser"

19.6.2012

Läkemedelsfoder

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 av den 11 december 2018 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG

28.1.2019

(28.1.2022)

Kontroll och import

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll.

Konsoliderad version, 28.1.2022

27.4.2017

(14.12.2019, som regel) 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober 2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660

Konsoliderad version, 5.5.2021

18.11.2019

(14.12.2019)

Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoden för offenlig kontroll av foder.

Konsoliderad version, 16.11.2020

18.3.2009
(26.8.2009)

Kommissionens förordning (EU) 2017/771 av den 3 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller metoderna för bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler

24.5.2017

Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla

15.7.2011

Skadliga ämnen och produkter  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder

Konsoliderad version, 28.11.2019

30.5.2002

Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG 

10.6.2015

(1.7.2015) 

Kommissionens rekommendation (2006/576/EG) av den 17 augusti 2006 om förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2 och HT-2 och fumonisiner i produkter avsedda för foder

Konsoliderad version, 2.8.2016

- - -

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/1319 av den 29 juli 2016 om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller deoxynivalenol, zearalenon och ochratoxin A i sällskapsdjursfoder

 
Kommissionens rekommendation (2013/165/EU) av den 27 mars 2013 om förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter

- - -

Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90

9.2.2016

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/1110 av den 28 juni 2016 om övervakning av förekomsten av nickel i foder

- - -

Genetiskt modifierade foder  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Konsoliderad version, 27.3.2021

7.11.2003
(18.4.2004)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer  och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

Konsoliderad version, 26.7.2019

7.11.2003
(18.4.2004)

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer

16.1.2004

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig ellet tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning

Konsoliderad version, 28.6.2013

7.4.2004
(18.4.2004)

Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla

15.7.2011

TSE-förordningar

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encealopati.

Artikel 7: Förbud avseende foder

Bilaga IV: Utfodring av djur
Konsoliderad version, 7.9.2021

31.5.2001
(1.7.2001)

 

Kommissionens förordning (EU) 2021/1372 av den 17 augusti 2021 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller förbudet mot att utfodra andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur med protein som härrör från djur

7.9.2021

Animaliska biprodukter

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) 
Konsoliderad version, 14.12.2019

4.12.2009
(4.3.2011)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen
Konsoliderad version, 17.10.2021

18.3.2011
(4.3.2011)

 

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2022