Tillsyn av foder

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar foderkvaliteten enligt foderlagen, lagen om djursjukdomar och biproduktförordningen till vissa delar samt den s.k. TSE-förordningen. Syftet med övervakningen är att se till att alla foder är säkra och lämpade för sitt användningsändamål och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

I fråga om fabrikat som anges särskilt övervakas också användningen av dem. I anslutning till verkställigheten av TSE- och biproduktförordningen utövar Livsmedelsverkets fodersektion tillsyn över uppsamling, transport, förbehandling, bearbetning, användning och bortskaffande av animaliska biprodukter.

Organiserandet av fodertillsynen och tillsynen enligt biproduktförordningen beskrivs i den tillsynsplan som uppgörs årligen. Fodersektionen bistås i tillsynen av de kontrollörer  som den bemyndigat samt av närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-centralernas) inspektörer.

Fodersektionen granskar inhemska fodertillverkningsanläggningar, utför stickprovskontroller av foder på den inre marknaden och importfoder och övervakar att den inhemska produktionen och handeln med foder uppfyller föreskrivna krav.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023