Inledning av verksamhet inom fodersektorn

Europaparlamentets och rådets förordning om foderhygien (EG) 183/2005 (den s.k. foderhygienförordningen) förutsätter med vissa undantag att alla foderföretagare registrerar sig. Av en del foderföretagare förutsätts utöver registrering också godkännande på basis av antingen foderhygienförordningen eller någon annan författning. Kravet på godkännande kan anknyta till vissa tillsatser eller produkter innehållande tillsatser, läkemedelsfoder, animaliska biprodukter eller användning av fiskmjöl vid tillverkning av foder till livsmedelsproducerande djur.

Foderhygienförordningen förutsätter att alla foderföretagare, bortsett från primärproducenterna, har ett system för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Foderföretagare är utöver foderfabrikerna bl.a. tillverkare av foderämnen (t.ex. kvarnar, växtoljepresserier), tillverkare av fodertillsatser, handelsledet, transportföretag och lagerföretag. Bara detaljaffärer som säljer foder för sällskapsdjur behöver inte registrera sig som foderföretagare.

Bestämmelser om registrering och godkännande av foderföretagare ingår i jord- och skogsministeriets förordning 1266/2020. Registreringsanmälan ska göras till Livsmedelsverket minst en månad innan verksamheten inleds. De som använder foder ska försäkra sig om att fodret har skaffats av registrerade aktörer. Godkännande ska sökas i god tid före den planerade tidpunkten för inledandet av verksamheten. Förteckning över de registrerade och godkända aktörer inom foderbranchen finns på Livsmedelsverket webbplats för öppen information.
Information om att ansluta sig till kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder ges separat i samband med ekofoder.

Mera om registreringen och ansökan om godkännande: 

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2023