Användning av animaliskt protein som foder (den s.k. TSE-förordningen)

Husdjursproducenter och fiskodlare

Användningen av animaliskt protein som foder regleras av den s.k. TSE-förordningen (EG/999/2001 med ändringar), enligt vilken användning av protein av animaliskt ursprung vid utfodring av livsmedelsproducerande djur med några undantag är förbjudet. Andra livsmedelsproducerande djur än idisslare får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin och med hydrolyserat protein som härrör från delar av andra djur än idisslare eller hudar och skinn från idisslare. Idisslare får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin som härrör från andra djur än idisslare och med hydrolyserat protein som härrör från delar av andra djur än idisslare eller hudar och skinn från idisslare.

Som undantag till utfodringsförbudet sägs i bilaga IV till förordningen att fiskmjöl, dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung och blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare kan användas vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare. Fiskmjöl kan också användas i kommersiell mjölkersättning avsedd för icke avvanda idisslare. Användning av bearbetat animaliskt protein som härrör från insekter vid utfodring av svin och fjäderfä är också tillåtet, liksom också användning av bearbetat animaliskt protein som härrör från svin vid utfodring av fjäderfä och användning av bearbetat animaliskt protein som härrör från fjäderfä vid utfodring av svin. Vid utfodring av vattenbruksdjur är också bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare (”svin/fjäderfämjöl”, blodmjöl eller ”proteinmjöl som härrör från insekter”) tillåtet.

En företagare som använder ovan nämnda proteinfoder av animaliskt ursprung, mjölk- och äggprodukterna undantagna (användning av mjölkprodukter som foder) vid utfodring av livsmedelsproducerande djur ska registrera sig och ansöka om ett godkännande från Livsmedelsverket på blankett I. Om mjölkersättning som innehåller fiskmjöl används på gården, ska gården också lämna en anmälan om användningen på blankett I. Kraven på registrering och godkännande gäller i tillämpliga delar också sådana företagare, som använder och lagrar helfoder som innehåller bearbetat protein.  Kraven hänför sig till förebyggandet och kontrollen av ”galna kosjukan” och andra TSE-sjukdomar.

Registrering förutsätts av sådana företagare, som använder foderblandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein vid framställning av egna hemmablandningar och som håller enbart sådana djurarter, som får utfodras med det animaliska proteinet i fråga. Råproteinhalten i foderblandningen som används ska ligga under 50 %.

Godkända ska sådana företagare vara, som använder ovan nämnda animaliska proteiner (mjölk- och äggprodukterna undantagna) vid utfodring av djur som sådana eller i foderblandningar som innehåller mer än 50 % råprotein vid framställning av hemmablandningar. Ett godkännande förutsätts också av sådana företagare, som använder foderblandningar (kompletterings- eller helfoder) som innehåller ovan nämnda produkter vid framställning av hemmablandningar eller vid utfodring eller som lagrar sådana och som håller sådana djurarter, som inte får utfodras med det bearbetade animaliska proteinet i fråga. En förutsättning för godkännandet är, att framställningslokalerna, transporten, lagren och förvaringen och distributionssystemen för fodren som innehåller ovan nämnda animaliska proteiner och foder och för sådana djur, som inte får utfodras med det animaliska proteinet i fråga, är åtskilda. Så hindras att foder utfodras till sådana djurarter, för vilka de inte är avsedda.

Det är förbjudet att vid tillverkning av hemmablandningar använda sådant animaliskt protein, som inte är tillåtet för någon av djurarterna på gården. Fiskmjöl får till exempel inte användas som sådant på gårdar som håller idisslare och ”svinmjöl” får till exempel inte användas som sådant på gårdar som håller svin.

Om en gård framställer och säljer foderblandningar som innehåller fiskmjöl, blodprodukter eller bearbetat protein som härrör från andra djurarter än idisslare eller dikalciumfosfat eller trikalciumfosfat av animaliskt ursprung, ska gården ansöka om ett godkännande på blankett E (användning av bearbetat animaliskt protein vid framställning av foder).

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare'

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2021