Användning av mjölk och mjölkbaserade produkter som foder

Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare

Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölkbaserade biprodukter som kommer från egna gårdar, anläggningar inom mjölksektorn, detaljhandeln eller bearbetningsanläggningar. Mjölkbaserade produkter är till exempel:

 • mjölk
 • surmjölk
 • fil
 • yoghurt
 • glass
 • ostar
 • mjölkpulver
 • vassla
 • vasslekoncentrat
 • vasslepulver
 • tvättvatten som varit i kontakt med mjölk och surmjölk.

Det är förbjudet att leverera mjölk, frånsett råmjölk, direkt från en gård till en annan gård för utfodring av livsmedelsproducerande djur, om inte den gård som överlåter/säljer mjölken är godkänd som livsmedelslokal och registrerad som foderföretagare.Råmjölk som mjölkas under 3-5 dygn efter kalvning får levereras direkt från en gård till en annan för utfodring av idisslare, förutsatt att det inte medför risk för spridning av djursjukdomar. 

Gårdar som utfodrar livsmedelsproducerande djur med obehandlad mjölk eller mjölk som endast behandlats genom pastörisering samt mjölkbaserade produkter måste registrera sig hos Livsmedelsverket med blankett J. Obehandlade produkter får endast ges åt svin. Registreringsskyldigheten gäller inte i det fall att mjölkbaserade produkter som uppkommer på gården används för utfodring av gårdens egna djur. Registreringsskyldigheten gäller inte heller användning av ultrapastöriserade eller steriliserade produkter eller produkter som är pastöriserade och dessutom torkade eller syrabehandlade. Det krävs heller ingen registrering för att utfodra idisslare med råmjölk som köpts/mottagits från en annan gård.

Mjölkbaserade produkter som är avsedda som foder skall åtföljas av en etikett (en varudeklaration) enligt foderlagstiftningen och ett handelsdokument (t.ex. fraktsedel) som anger vilket slag av produkt (obehandlad/på vilket sätt behandlad) det är frågan om. Den gård som överlåter råmjölk till en annan gård ska föra in överlåtelsen i foderbokföringen och den gård som tar emot råmjölken ska föra in mottagandet i foderbokföringen. 

Begränsningarna för användningen av mjölk och mjölkbaserade biprodukter och kravet på registrering ingår i lagstiftningen om användning av animaliska biprodukter som foder och de hör samman med förhindrandet av smittsamma sjukdomar.

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare'

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2021