Registrering som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder och anmälningar om förändringar av produktionen

Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare

gör registreringsanmälan på Livmedelsverkets blankett F.

De verksamheter inom primärproduktionen som kräver registrering är

  1. foderproduktion (exempelvis odling av spannmål  till foder eller tillverkning av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller för försäljning, uppfödning av insekter till foder),
  2.  tillblandning av foder, t.ex. sörpa eller blötfoder, för att användas på den egna gården och utan att använda tillsatser eller förblandningar om de inte finns med i kompletteringsfoder och
  3. användning av hemmaproducerat och/eller köpt foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.

Konserveringsmedel för ensilage är också fodertillsatser eller deras blandningar dvs. förblandningar men deras användning räknas ingå i primärproduktionen av foder.

Producenter som utövar någon av verksamheterna ovan skall följa de bestämmelser i bilaga I till foderhygienförordningen som anknyter till hygien och journalföring. Vidare skall producenterna iaktta de goda verksamhetssätt vid utfodring av produktionsdjur som anges i bilaga III till foderhygienförordningen och som hör samman med ordnandet av trygg betesgång, renlighet i djurstallar och utfodringsutrustning, lagring och distribution av foder, kvaliteten på dricksvatten och det vatten som används inom vattenbruket samt personalens kompetens. Kraven gäller också transport, lagring och hantering av foder på produktionsstället samt transport av primärprodukter från produktionsstället till mottagaren, till exempel till en annan gård eller en foderfabrik, av kraven.

Registreringen utförs av Livsmedelsverket i egenskap av behörig myndighet. Registrering är ett krav för att de jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare som producerar, blandar och/eller använder eller lagrar foder skall kunna utöva sin verksamhet. De som använder foder måste försäkra sig om att fodret har skaffats av registrerade aktörer. Registreringen görs bara en gång. Bestående förändringar, t.ex. generationsväxlingen eller förändringen av verksamheten, i primärproduktion av foder ska meddelas skriftligen till Livsmedelsverket (blankett F).

Registrering som primärproducenter av foder och ändringar i registret är avgiftsfria.

Registreringsskyldigheten berör inte en gård

  • där man endast utfodrar pälsdjur eller andra djur som står utanför livsmedelskedjan (bl.a. tävlings- och hobbyhästar)
  • vars foder endast används för utfodring av gårdens egna djur, och de livsmedel som fåtts av dessa djur används uteslutande på den egna gården,
  • som odlar foder på en högst 3 hektar årligen och som levererar allt foder från denna areal till en lokal gård eller en motsvarande företagare för att användas där.

Mer information om tillstånd, anmälan och registrering av annan företagsverksamhet på Suomi.fi -sidor (https://www.suomi.fi/foretag).

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare'

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024