Frågor och svar om foder

Omfattas mat för sällskapsdjur av livsmedelslagstiftningen?

Nej. Mat för sällskapsdjur är foder och omfattas av foderlagstiftningen. En obligatorisk märkning i märkningarna på foder är fodertypen som kan vara ett foderämne, en fodertillsats eller en foderblandning. Sådana är helfoder och kompletteringsfoder. Foder för sällskapsdjur som saluhålls till konsumenter är vanligen kompletteringsfoder. Även om födan som ges till sällskapsdjur är foder, kan den också benämnas mat.

Hur klassificeras olika foder? Vad avses med foder?

Med foder avses en produkt som är avsedd för utfodring av produktionsdjur, sällskapsdjur eller vilda djur dvs. ett foderämne, en foderblandning, en fodertillsats eller en förblandning till fodertillsatser. Produkter som uppkommer som sidofraktioner/kringprodukter inom livsmedelsproduktionen och som är avsedda att användas som föda för sällskapsdjur är också foder. Foder är till exempel havre, hö, rybsolja, mineralämnen, köttfärs, hästmüsli, torrfoder för sällskapsdjur, talgbollar och tuggben avsedda för utfodring av djur.

Vad menas med en foderblandning?

Foderblandningar är blandningar av flera olika foderämnen. Exempel på foderblandningar är helfoder och kompletteringsfoder. Helfoder uppfyller som sådant djurartens näringsmässiga behov. De övriga foderblandningarna är kompletteringsfoder som kompletterar djurets föda. Kompletteringsfoder kan inte ensamma uppfylla alla djurets behov av näringsämnen.

Kan livsmedelstillsatser användas vid utfodring av djur?

Ja, i sådana fall då samma ämne har godkänts som tillsats i såväl livsmedel som foder. Livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen är ändå separata även för tillsatsernas del. Alla livsmedelstillsatser är inte godkända som tillsats i foder. Fodertillsatserna godkänns för olika ändamålsklasser och -kategorier ofta djurartspecifikt.

Med fodertillsatser avses ämnen och preparat som används vid utfodring av djur till exempel för att förbättra foderråvarors eller animaliska produkters egenskaper, tillgodose djurens näringsmässiga behov och uppfylla särskilda näringsmässiga behov. Tillsatser är till exempel vitamin C och konserveringsmedlen i ensilage. Konsumenter kan inte köpa fodertillsatser utan framställning och användning av sådana förutsätter att man registrerar sig som aktör inom fodersektorn.

Fodertillsatser förebygger eller botar inte sjukdomar, utan för detta ändamål finns läkemedelsfoder, i vilka ett läkemedel blandats in i det övriga fodret. Foderblandningar som innehåller tillsatser och som är avsedda för ett visst näringsmässigt behov är kompletteringsfoder. I sådana fall ska doseringen av tillsatserna vara säker för konsumentbruk.

Finns det egna näringsämneskomplement eller kosttillskott för djur?

Nej. Kosttillskott är en term som förekommer i lagstiftningen om livsmedel för människor och någon motsvarande term används inte om foder för djur. Näringsämneskomplement som term betyder åter gödselmedel avsedda för växter. Då utfodringen av ett djur kompletteras, rör det sig om ett kompletteringsfoder.

Om foder för djur får inte framföras hälsopåståenden eller medicinska påståenden, eftersom fodren är avsedda att tillföra djuret näring. Endast om särskilda foder får framföras vissa påståenden som räknats upp i den ändamålsförteckning som EU:s kommission publicerar, se mer i punkten ”Finns det hälsofoder?  ”.

Kan vilken som helst information märkas ut på etiketterna på djurfoder?

Nej. De obligatoriska märkningarna på foder framgår av EU:s foderlagstiftning. Etiketten kan också förses med frivilliga märkningar, om de är sanningsenliga och kan verifieras av tillsynsmyndigheten. Mer information om märkningarna på foder och foderbegrepp i handboken om märkning av foder https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/anvisningar/rehujen_merkintaopas_sv.pdf

Omfattas hobbyhästar och fodren och utfodringen av hobbyhästar av samma lagstiftning som andra livsmedelsproduktionsdjur?

Ja. Enligt lagstiftningen är hästen ett livsmedelsproducerande djur, även om hästar i Finland huvudsakligen hålls som hobby- och tävlingsdjur och inte för uppfödning av kött. Endast sådana aktörer inom fodersektorn som registrerat sig får framställa och sälja foder för hästar.

Hur är det då med utfodringen av sommarhöns och sällskapskaniner? Vad förutsätter lagstiftningen av sådana livsmedelsproducerande djur?

Höns och kaniner omfattas också de av lagstiftningen om livsmedelsproducerande djur och endast registrerade aktörer inom fodersektorn får tillverka och sälja foder riktade till sådana djurarter. Sällskapskaninerna utgör i Finland ett undantag till denna regel, eftersom uppfödning av kaniner för köttproduktion här är sällsynt och sällskapskaniner legislativt huvudsakligen betraktas som sällskapsdjur. En enskild kaninägare kan således hålla en kanin som sällskapsdjur utan åtgärder. Den som tillverkar kaninfoder ska ändå agera i enlighet med lagstiftningen om produktionsdjur och registrera sig.

Jag vill själv börja tillverka foder för försäljning. Vad borde jag beakta?

Tillverkning av foder förutsätter en registrering som aktör inom fodersektorn, om man tillverkar foder för andra djur än för djur som föds upp för eget bruk som livsmedel. Då man planerar tillverkning bör man beakta djurarten och vilken lagstiftning och vilka krav som hänför sig till verksamheten https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/

Foderråvarorna ska vara lämpliga och säkra för djurarten. Fodertillsatserna ska vara godkända i EU. Användning av vissa foderråvaror förutsätter också ett godkännande. Det kräver till exempel bearbetat djurprotein. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/verksamhet-inom-fodersektorn/inledning-av-verksamhet-inom-fodersektorn/godkannande-enligt-tse-forordningen/

Livsmedelsverket utövar tillsyn över registrerade och godkända aktörer inom fodersektorn. Foder för sällskapsdjur kan tillverkas till tillagade produkter utan ett anläggningsgodkännande, om man använder inhemska råvaror som lämpar sig som livsmedel. Aktören ska då ändå registrera sig som aktör inom fodersektorn. En detaljhandelsbutik som endast säljer foder för sällskapsdjur behöver inte registrera sig som aktör inom fodersektorn.

Mer information om tillverkning av mat för sällskapsdjur: Hund- och kattmat - Livsmedelsverket https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/anvandningen-av-animaliska-biprodukter-som-foder/hund--och-kattmat2/

Hurdan egenkontroll krävs av alla registrerade aktörer inom fodersektorn?

Foderhygienförordningen förutsätter av alla aktörer inom fodersektorn med undantag för primärproduktionen ett system för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Varje aktör inom fodersektorn ska således ha ett uppdaterat och fungerande HACCP-system. Över tillverkning, import, transport, lagring och andra liknande funktioner som hänför sig till fodren ska också föras bok. I samband med verksamheten ska också vidtas kvalitetssäkringsåtgärder och utföras laboratorieanalyser. I fodren får inte förekomma sjukdomsalstrare, såsom salmonellabakterier.

Mer information om hur en plan för egenkontroll används och utarbetas https://www.ett.fi/rehuseminaari/ I länken finns en inspelning av Sani Sampolahtis HACCP-seminarieinlägg. Mer information om hur verksamhet inleds här https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/verksamhet-inom-fodersektorn/inledning-av-verksamhet-inom-fodersektorn/godkannande-enligt-tse-forordningen/

Hurdan verksamhet inom fodersektorn kräver ett godkännande och var kan man kolla upp saken?

Foderhygienförordningen förutsätter ett godkännande av sådana aktörer, som tillverkar vissa fodertillsatser och förblandningar eller foderblandningar som innehåller sådana. Ett godkännande förutsätts också av sådana aktörer, som släpper ut dessa vissa fodertillsatser eller förblandningar som innehåller sådana på marknaden.

Anläggningar som hanterar biprodukter av animaliskt ursprung ska godkännas eller registrerar allt enligt biprodukterna. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/godkanda-eller-registrerade-anlaggningar/

Över biproduktaktörer upprätthålls en offentlig förteckning på Livsmedelsverkets webbplats. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/godkanda-eller-registrerade-anlaggningar/forteckning-over-godkanda-anlaggningar-enligt-biproduktforordningen/

Måste foder godkännas separat?

Enskilda foder godkänns inte, men aktörerna registreras och godkänns vid behov. Se föregående fråga om godkännande.

Över foderämnen som lämpar sig för utfodring av djur finns en med en EU-förordning meddelad förteckning.  Användningsområdet för foder avsedda för särskilda näringsbehov ska var upptaget i en särskild förteckning över användningsområden, som meddelas med en EU-förordning. I denna förteckning över användningsområden kan på ansökan läggas till nya användningsområden, som bygger på analysresultat som konstaterats i djurutfodringsförsök.

Om godkännandet av fodertillsatser besluter EFSA, EU-kommissionen och medlemsländerna. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/fodertillsatser/forfarande-for-godkannande-och-anvisningar-for-ansokan/

Kan matsvinn användas som foder för djur och vilka åtgärder förutsätts då?

Enligt lagstiftningen kan matavfall inte användas som foder för sällskapsdjur eller livsmedelsproducerande djur. Som matavfall betraktas ändå inte en sådan produkt av vegetabiliskt ursprung, som inte stått framme eller lagts fram. Till exempel sallat, som inte lagts fram utan hela tiden hållits i kylrum, betraktas inte som matavfall.

Foder för livsmedelsproducerande djur bör anskaffas från en registrerad aktör inom fodersektorn. En restaurang eller livsmedelsbutik bör således registrera sig som aktör inom fodersektorn, om den överlåter lämpliga och säkra produkter av vegetabiliskt ursprung för utfodring av livsmedelsproducerande djur. Anmälan för registrering lämnas till Livsmedelsverket. Mer information om hur man registrerar sig i denna länk https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/verksamhet-inom-fodersektorn/inledning-av-verksamhet-inom-fodersektorn/Registrering-enligt-foderhygienforordningen/

Jag vill börja importera foder. Vad bör jag beakta?    

Införsel av foder inom EU är handel på den inre marknaden och kommersiell införsel av foder som kommer från länder utanför EU kallas import. Innan en aktör inom fodersektorn börjar leverera foder till Finland från ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller inleder import av foder från länder utanför EU, bör aktören registrera sig hos Livsmedelsverket.

Registrerade importörer/kommersiella aktörer svarar för att de importerar sådana foder, som uppfyller kraven i foderlagstiftningen. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/tillsyn/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/

Foder som importeras från länder utanför Europiska unionen dvs. från så kallade tredje länder ska uppfylla kraven i EU:s foderlagstiftning. Fodren ska således innehålla endast sådana råvaror dvs. foderämnen och fodertillsatser, som är tillåtna/godkända i EU. Fodren ska vara säkra och lämpliga för utfodring av djur. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/

Från EU och tredje länder är det tillåtet att införa små mängder foder för eget bruk utan att man registrerat sig som aktör inom fodersektorn. I fråga om införseln av ingredienser av animaliskt ursprung gäller mängdbegränsningar och från vissa länder, såsom Ryssland, kan man inte alls införa välkomstpresenter. Då du inför foder i egenskap av privatperson svarar du för att fodret är lämpligt och säkert för utfodring av djuret.

Jag uppdagade ett fel i ett foder jag köpt och har mina dubier om dess innehåll. Vad ska jag göra?

Kontakta alltid i första hand den som tillverkat fodret eller inköpsstället. En reklamation är bäst att rikta till den som tillverkat fodret (antingen direkt eller via säljaren), varvid tillverkaren kan beakta saken i sin egen kvalitetssäkring.

Livsmedelsverket analyserar i regel inte som myndighetstillsyn sådana prov som privatpersoner sänt in. Mer information om saken på webbplatsen: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/lemmikki--ja-harraste-elaimet/lemmikkielainten-ruoka/mihin-rehuissa-havaituista-virheista-voi-valittaa/

Vilka påståenden får framföras om foder och var kan jag själv kolla upp dem?

Om foder får i regel inte framföras några medicinska påståenden eller hälsopåståenden, eftersom fodren är till för intag av näring. I EU bedöms inte hälsopåståenden om foder på samma sätt som till exempel om livsmedel. I lagstiftningen förekommer ändå foder för särskilda näringsmässiga behov vilkas användningsområden fastställs med en förteckning meddelad med en EU-förordning. I denna förteckning över användningsområden kan på ansökan läggas till nya användningsområden, som bygger på analysresultat som konstaterats i djurutfodringsförsök. Om särskilda foder kan framföras de påstående som räknats upp i EU:s förteckning över användningsområden. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0354&from=FI

På Livsmedelsverkets webbplats finner man en handbok om märkning av foder, i vilken man räknat upp vissa allmänna påståenden som kan framföras om foder.  https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/markning-av-foder/

Vilka tillsatser får användas i foder?

EU-kommissionens upprätthåller på sin webbplats en förteckning över godkända tillsatser. http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

Ansökningar som gäller nya tillsatser ska genomgå EFSA:s bedömningsprocess och det slutliga godkännandet meddelar EU-kommissionen och medlemsländerna tillsammans.  https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/fodertillsatser/forfarande-for-godkannande-och-anvisningar-for-ansokan/

Hur lämnar jag en anmälan om generationsskifte på en gård? Var lämnar jag en anmälan om att verksamhet i fodersektorn inleds eller avslutas?

En anmälan om generationsskifte som gäller aktörer som registrerat sig som primärproduktionsaktör inom fodersektorn lämnas på F-blanketten (ändringsanmälan). På samma blankett lämnas en anmälan om ny registrering eller om nedläggning av verksamheten. Blanketter och mer information på webbplatsen https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/foder/fodersektorns-blanketter/

Andra aktörer inom fodersektorn än de inom primärproduktionen lämnar en anmälan om att verksamhet inleds och om ändringar i verksamheten på den s.k.  A-blanketten. Om nedläggning av verksamheten lämnas åter en anmälan på D-blanketten. Anmälningarna kan också lämnas vie e-tjänsten Touko https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/verksamhet-inom-fodersektorn/andringar-i-verksamheten-och-nedlaggning-av-verksamheten/

Förekommer det hälsofoder?

Nej. Fodrens hälsoverkningar bedöms inte på samma sätt som livsmedlens. Foder för särskilda näringsmässiga behov förekommer och deras användningsområde bygger på ett visst särskilt näringsmässigt behov. Alla foder som hittills är avsedda för särskilda näringsmässiga behov (deras sammansättning, märkningskrav, djurarterna för vilka de är avsedda etc.) finns uppräknade https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0354&from=FI

Fodren som är avsedda för särskilda näringsmässiga behov är inte varumärkesspecifika. Om ett foder således uppfyller kriterierna som nämnts och krävts i förteckningen över användningsområden, kan det marknadsföras för ett särskilt näringsmässigt behov. Om ett foder som godkänts för särskilda näringsmässiga behov får vid marknadsföring berättas dess särskilda näringsmässiga ändamål, som kan hänvisa till hälsan. Man kan ansöka om tillägg i förteckningen över användningsområden med en ansökan och dokumentation som sänds till EU-kommissionen.

Vilka märkningar får och ska foder vara försedda med?

Foder ska vara märkta med deras användningsområde, typ, mängd, sammansättning, egenskaper och den aktör som svarar för märkningarna. Etiketten ska fästas på förpackningen eller, om produkten säljs i lösvikt, så ska etiketten ges separat till köparen.

Märkningarna ska göras på finska och svenska och de ska vara tydligt synliga och lätta att läsa. På ett foder som tillverkats i Finland och som saluhålls enbart i en enspråkig kommun, kan användas enspråkiga märkningar på den berörda kommunens språk. Då foderblandningar utförs till Europeiska unionens område, ska märkningarna göras på minst ett av destinationslandets officiella språk.

På Livsmedelsverkets webbplats finner man en handbok om märkning av foder, i vilken man sammanfört bland annat de obligatoriska märkningarna på foder och räknat upp vissa allmänna påståenden som kan framföras om foder.  https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/markning-av-foder/

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023