Förebyggande arbete minskar användningen av antibiotika hos produktionsdjur

Europeiska antibiotikadagen firas den 18 november varje år.  År 2014 lyfter Evira fram det hälsovårdsarbete som gjorts för att främja de finländska produktionsdjurens hälsa och välbefinnande. I Finland har man satsat på detta förebyggande arbete redan i flera årtionden. Det effektivaste sättet att hålla användningen av antibiotika på en moderat nivå är att förebygga att djuren blir sjuka.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i oktober sin fjärde rapport om användningen av antibiotika hos produktionsdjur 2012. Skillnaderna mellan olika länder är märkbara. I Norden behövdes minst antibiotika för skötseln av produktionsdjur. Behovet av antibiotika var allra lägst på Island och i Norge. Bland EU-länderna behövde produktionsdjuren minst antibiotika i Sverige och nästminst i Finland.

Läget vad gäller djursjukdomar är fortsatt gott i Finland. Utöver myndigheternas importbestämmelser har man i de frivilliga importanvisningar som näringen infört beaktat förebyggandet av allvarliga djursjukdomar. I samarbete har man utöver importanvisningarna även gjort upp andra anvisningar för sjukdomsförebyggande, till vilka alla aktörer i branschen har förbundit sig. Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT r.f. har spelat en viktig roll här.

En finländsk framgångssaga: broilerproduktion

I många länder får broilrarna kraftigt med antibiotika. I Finland är läget ett annat. Under de senaste åren har man hos oss i produktionsledet inte medicinerat en enda broilerflock, det vill säga gödkycklingar som ska bli människoföda. Användningen av antibiotika är exceptionellt låg hos oss även på moderfåglarna, man har varit tvungen att medicinera endast enstaka uppfödningspartier av dessa med antibiotika.

Näringens goda hälsovårdsarbete har haft en nyckelroll för upprätthållandet av den goda hälsan och i detta arbete spelar de veterinärer som ansvarar för hälsovården en central roll. Kliniska symtom diagnostiseras, prover tas alltid från fåglarna för att påvisa vilka bakterier som är orsakande och för att fastställa känsligheten innan en medicinering inleds. Alltid behövs inte ens medicinering, utan ett sjukdomsutbrott fås under kontroll med andra medel.

Finland är ett av de få länder där alla broilrar i samma uppfödningsparti slaktas på en gång. På så vis är broilergårdarnas produktionsbyggnader alltid tomma mellan partierna, vilket gör att man kan uppehålla en hög hygiennivå. Många smittsamma virussjukdomar hos fjäderfä som är vanliga i andra länder och som exponerar fåglarna för bakterieinfektioner förekommer inte heller i Finland. Detta har uppnåtts tack vare ett långsiktigt samarbete mellan näringen, myndigheterna och experterna inom djurhälsovård.

Medicineringsbehovet hos köttsvin har minskats

I Finland behövs antibiotika för köttsvin i regel endast för vård av enstaka djur. Det händer ändå ibland att svingårdar drabbas av sjukdomsutbrott som kräver att flera djur eller en stor djurgrupp medicineras med antibiotika. I många andra länder är gruppmedicinering av köttsvin vanlig.

Djurens hälsa kan främjas och upprätthållas genom att å ena sidan se till att de får leva i gynnsamma förhållanden, till exempel med bra ventilation och tillräckligt med rum och å andra sidan genom att sörja för att de inte utsätts för betydande sjukdomstryck. Tack vare näringens frivilliga hälsoklassificering (Sikava), som funnits länge i Finland, är förekomsten av allvarliga svinsjukdomar som kräver medicinering, till exempel grishosta och dysenteri, sällsynt hos oss.

Gårdarnas egen verksamhet påverkar även djurens behov av medicinering. Genom gårdsspecifika sjukdomsskydd, som särskilt gäller djuranskaffningar, persontrafik och foder kan man förebygga att smitta som orsakar sjukdomar hos grisar sprids till svingården. Genom gårdsinterna åtgärder inom svingården, till exempel systematisk gruppering av djuren samt placering i fållor och rengöring av avdelningarna innan nya djur kommer in, kan sjukdomstrycket som riktas mot djuren minskas. När avdelningarna fylls på bara en gång och detta kombineras med effektiva rengöringar är möjligheterna att bryta smittkedjor mellan uppfödningspartierna bäst. 

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018