Oavsett om du har 5 eller 5 000 fåglar – håll dina registeruppgifter uppdaterade i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

30. april 2024

EPRn kuva.PNG

Fågelinfluensan beaktar inte antalet fåglar, utan kan på samma sätt slå till mot djurhållningsplatser för fjäderfä som djurhållningsplatser för hobbyfjäderfä. Om fågelinfluensa eller någon annan smittsam djursjukdom upptäcks är det viktigt att kartlägga var sjukdomen har upptäckts och vart det finns risk för att den kan sprida sig. Livsmedelsverkets Djurhållar- och djurhållningsplatsregister är en viktig hjälp vid kartläggningen.

Enligt EU:s djurhälsobestämmelser ska var och en som håller fjäderfä och vissa fåglar i fångenskap registrera djurhållningsplatsen innan djurhållningen inleds. Djurhållningsplatsen ska registreras även om djurhållningen är hobbymässig, småskalig eller tillfällig, till exempel hållande av sommarhöns. Djurhållningsplatserna registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Registeranmälan består av en anmälan om djurhållningsplats (var djurhållningsplatsen är belägen) och anmälan om djurhållning (vilka djur det finns på djurhållningsplatsen och för vilket syfte). Anmälningarna kan göras självständigt elektroniskt på adressen epr.ruokavirasto.fi. Alternativt kan anmälningarna göras på blanketter till landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen. Landsbygdsnäringsmyndigheternas kontaktuppgifter finns här. Och blanketterna finns här. Landsbygdsnäringsmyndigheten kan ge handledning hur man gör registeranmälningar.

Det är också viktigt att var och en håller sina egna registeruppgifter uppdaterade. Om det sker ändringar i dina uppgifter om djurhållning eller djurhållningsplatser, till exempel byte av djurart som hålls, du tar nya djur, det finns ett avbrott i din djurhållning eller du avslutar den helt, ska du anmäla dessa till registret inom 30 dagar efter ändringen. Kom alltså ihåg att kontrollera att du har registrerat din djurhållningsplats på behörigt sätt och att dina registeruppgifter är uppdaterade. Kontrollera i dina registeruppgifter att din djurhållningsplats är där djuren hålls och inte felaktigt till exempel på hemadressen. En egen djurhållningsanmälan ska göras till djurhållningsplatsen för varje djurart. Säkerställ att en djurhållningsanmälan har gjorts för alla djurarter för vilka det är nödvändigt, att produktionsformen har angetts korrekt och att djurantalet motsvarar det faktiska djurantalet. Om du däremot har avslutat hållningen av fjäderfä, kontrollera att djurhållningsanmälan har avslutats. Om du inte längre har några djur ska djurhållningsplatsen också avlägsnas ur registret. När registeruppgifterna är uppdaterade och det inte finns "falska djurhållningsplatser" i registret påskyndar det myndigheternas arbete med att bekämpa djursjukdomar.

Om försummelser upptäcks i iakttagandet av bestämmelserna om märkning och registrering av djur, ingriper myndigheten i situationen och säkerställer att missförhållandena rättas till. För försummelser kan också påföras en påföljdsavgift. Läs mer om övervakning här.

Mer information om kraven för identifiering och registrering av fjäderfä och fåglar i fångenskap finns på Livsmedelsverkets webbplats. På webbplatsen finns mer information om till exempel bokföringskraven för varje djurhållningsplats.