Fjäderfä och fåglar

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

EU:s djurhälsoförordning som tillämpas från och med den 21 april 2021 förutsätter registrering av djurhållningsplatser för fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap.

Med fjäderfä avses fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av följande: kött, ägg avsedda för konsumtion, andra fjäderfäprodukter, utplantering av viltfåglar i naturen eller produktion av fåglar som används i dessa produktionstyper. Till exempel kycklingar, värphöns, gäss, vaktlar, strutsfåglar och fasaner. Med fåglar i fångenskap avses alla andra fåglar än fjäderfän som hålls i fångenskap bland annat för föreställningar, flygtävlingar, utställningar, tävlingar, produktion eller försäljning av nya fåglar. Till exempel uppfödning av duvor.

Aktörer som håller papegojor ska säkerställa att djuren i fråga identifieras med hjälp av något av följande identifieringsmedel innan de flyttas till en annan medlemsstat. Papegojor ska märkas med en ring kring foten, med ett mikrochip som godkänts av Livsmedelsverket eller en tatuering som är varaktigt är synligt och har en individuell identifieringskod som lätt kan läsas av.

Djurhållningsplatserna för och djurhållningen av fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret innan djurhållningen inleds. Även om det bara finns några få fåglar och de endast är hobbydjur, till exempel sommarkycklingar. Gör registreringen antingen med en blankett till den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blanketterna finns på Livsmedelsverkets blankettsida. På motsvarande sätt kan du registrera anmälningar om djurhållningsplatser och djurhållning i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret på sidan epr.ruokavirasto.fi. Anvisningar för registrering finns här. Ifall det sker ändringar i registeruppgifterna (uppgifter om aktören, djurhållningsplatsen eller djurhållningen) eller om verksamheten upphör, ska det anmälas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast inom 30 dagar från händelsen.

Stämpelkoden (märkningssignumet) för hönsägg bildas i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Stämpelkoden är alltid specifik för djurhållningsplatsen, det vill säga en gård som har flera djurhållningsplatser har också flera stämpelkoder.

Journalföringsskyldighet

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier, antalet djur och i tillämpliga fall identifieringsuppgifter på djurhållningsplatsen. Om ett djur har märkts individuellt med ett identifieringsmärke, antecknas i journalföringen identifikationskoden på identifieringsmärket. Dessutom ska journal föras över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. Det ska också föras journal över djurens dödlighet på djurhållningsplatsen. Om djuren har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen det döda djurets identifieringskod och dödsdatum. Om djuren inte identifieras individuellt, antecknas i journalföringen antalet döda djur och dödsdatum. I journalföringen ska också eventuella handlingar (såsom djurhälsointyg) sparas i enlighet med bestämmelserna för varje djurart.

I fråga om fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap ska i djurhållningsplatsens journalföring antecknas fåglarnas sjukdomsfrekvens (t.ex. hur många sjuka djur det finns i förhållande till friska djur) och uppgifter om orsaken till sjukdomen. Dessutom ska det i fråga om fjäderfän föras journal över avkastningen av djuren på djurhållningsplatsen. Till exempel i fråga om uppfödning av köttfjäderfä, uppfödning av ungdjur, uppfödning av fåglar som hålls i produktionsgårdar för vilda djurarter och gårdar för viltvård, antecknas i avkastningen antalet djur som producerats. När det gäller produktionen av fjäderfä som producerar konsumtionsägg journalförs avkastningen i antalet ägg, t.ex. i antalet kilo eller i antalet ägg. I fråga om avkastningen av andra fjäderfäprodukter, t.ex. för produktion av fjädrar, journalförs produktionsmängderna.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Observera dessutom att det enligt djurskyddslagen ska föras journal över broilrar enligt uppfödningsavdelning, se ytterligare information på Livsmedelsverkets sida Broilar.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024