Minneslista för dig som håller sommar- och hobbyhöns

Den här minneslistan är avsedd för dig som överväger att skaffa sommarhönor och hobbyhönor. Det är ingen skillnad om du har bara några hönor: kraven som gäller hönshållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor. Ägaren är alltid ansvarig för hönornas hälsa och välbefinnande. Detta ansvar vilar på ägaren hela tiden från det att djuret skaffas tills djuret avlivas eller dör. Dessutom bör man beakta att hönor är flockdjur och det inte rekommenderas att man håller hönor ensamma. Läs noggrant igenom minneslistan!

  1. Registrera hönornas djurhållningsplats och hönornas djurhållaranmälan i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller anmäl dem till din kommuns landsbygdsnäringsmyndighet
  2. På ett planområde ska du dessutom kontakta byggnadstillsynen i din kommun 
  3. Följ bestämmelserna om hållandet av höns utomhus 
  4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns 
  5. Hönor från utlandet? Kom ihåg importkraven! 
  6. Se till att du bekämpar salmonella och andra sjukdomar
  7. Håll bokföringen över medicinsk behandling och antalet döda djur i skick
  8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av hönor 
  9. Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas

Glöm inte fågelinfluensan! Läs mer om situationen på temasidan Fågelinfluensa

1. Registrera hönornas djurhållningsplats och hönornas djurhållningsanmälan

Alla som har fjäderfä ska registrera djurhållningsplatsen i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller hos den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Djurhållningsanmälan om fjäderfä måste också registreras för djurhållningsplatsen i fråga. Således gäller registreringskraven även den som håller bara några höns eller den som hyr ”leasing-sommarhöns”. När hönshållningen förändras, avbryts eller avslutas, bör detta anmälas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret inom 30 dagar från händelsen. Djurhållningsplatsens djuruppgifter måste också bokföras.

Mer information om registrering och djurhållningsplatsens bokföring

Registreringsblanketter

2. På ett planområde ska du dessutom kontakta byggnadstillsynen i din kommun

Kontakta vid behov kommunens byggnadstillsyn då användningsändamålet för en byggnad ändras eller nya byggnader uppförs.   

3. Följ bestämmelserna om hållandet av höns utomhus

Den som håller höns ska beakta bestämmelser som begränsar hållandet av fjäderfä utomhus. Bestämmelserna är i kraft från den 8 februari till slutet av maj i syfte att förhindra spridningen av fågelinfluensavirus. Fågelinfluensa smittar från fågel till fågel via sekret, och korta sträckor också via luften. Därför är det viktigt att förhindra direkt kontakt i synnerhet mellan vilda vattenfåglar och fjäderfä samt att se till avföring från vilda fåglar inte kommer åt att smutsa ned det foder eller dricksvatten som ges åt fjäderfä.

Mer information om utehållningsförbud för fjäderfä. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 369/2021.

4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns

Bestämmelser om att hålla, sköta, behandla och hantera djur ingår i lag om djurvälfärd (693/2023). Bestämmelser om djurskyddskrav för hållandet av hönor ingår dessutom i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010). Uppdaterad djurskyddslagstiftning finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

5. Hönor från utlandet? Kom ihåg importkraven!

För att skydda människors och andra djurs hälsa har man fastställt djursjukdomskrav för import av höns. Uppfyllandet av kraven förutsätter att importören skaffar fram information och fördjupar sig i ärendet redan i god tid före den planerade importen. Om importkraven inte har följts är det fråga om illegal import. Den som misstänker illegal import av djur ska göra en anmälan till kommunal- eller länsveterinären. Mer information om importkraven.

6. Se till att du bekämpar salmonella och andra sjukdomar

Om du säljer eller överlåter ägg för att användas annanstans än i ditt eget hushåll måste det regelbundet tas prov från hönsgården i enlighet med kontrollprogrammet för salmonella. Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä. Anvisningar och blanketter om salmonellakontroll. Krav som gäller för försäljning av ägg finns i Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg -anvisning

När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar och förhindra att de sprids är djurens ägare i en central ställning. Misstanke om en smittsam djursjukdom ska anmälas till kommunalveterinären. Aktuell information om djursjukdomar samt bekämpning och övervakning av dem.

För att förhindra spridning av djursjukdomar är det förbjudet att mata livsmedelsproduktionsdjur med matavfall. Med matavfall avses sådant matavfall som kommer från antingen stor- eller hemkök och dukats fram under en måltid så att animaliska och vegetabiliska produkter blandats. Risken för djursjukdomar ökar särskilt då animaliska produkter används vid matning av djur. Då du matar hönor ska du se till att det foder de matas med lämpar sig för höns. För att förhindra djursjukdomar är det till exempel förbjudet att mata höns med köttbenmjöl och blodmjöl.

Salmonella kan spridas via foder och därför är det viktigt att kontrollera att fodret är hygieniskt bland annat genom att du endast skaffar foder från registrerade aktörer inom fodersektorn, regelbundet rengör matskålarna och redskapen, skyddar fodret från skadedjur och håller hönshållningsplatserna rena, särskilt viktigt är det att se till att spillning förs bort. Mer information om foderlagstiftningen finns på Livsmedelsverkets fodersidor.

7. Håll bokföringen över medicinsk behandling och antalet döda djur i skick

Den som äger eller håller produktionsdjur måste föra bok över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling av hönor måste sparas minst fem år och bokföringen över antalet döda djur minst tre år räknat från utgången av det år då det senast gjordes en notering om ett djur i bokföringen.

Mer information om lagstiftningen om medicinering av djur fås av den behandlande veterinären samt på Livsmedelsverkets websidor om bokföring av medicinering av produktionsdjur.

8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av hönor

Ett djur ska avlivas eller slaktas så att djuret inte åsamkas onödig smärta, plåga eller lidande. Djuret får avlivas endast av en sådan person som har tillräcklig kunskap om avlivningsmetod och -teknik för djuret i fråga samt tillräcklig förmåga att utföra avlivningen.

Mer information om kraven på avlivning och slakt av djur och om tillåtna avlivningsmetoder

9. Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas

En höna är ett produktionsdjur och därför måste lagstiftningen om bortskaffande av produktionsdjur följas då du ska göra dig av med en avlivad höna. I hela Finland är det tillåtet att gräva ner en avlivad höna om det finns färre än 100 hönor på djurhållningsplatsen. Nedgrävningen får inte orsaka risker för människors eller djurs hälsa. Närmare anvisningar om nedgrävning eller bortskaffande av kadaver på annat sätt fås av kommunalveterinären och miljöskyddsmyndigheterna. Mer information: Bortskaffande av en död höna och Nedgrävning av ett dött djur.

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024