Skydda dina fjäderfä mot vilda fåglar

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfät och andra fåglar skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 8.2.–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med ett tillräckligt tätt nät eller på något annat motsvarande sätt.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (369/2021) gäller såväl kommersiell verksamhet (även ekologisk produktion) som hållande av hobbyfjäderfä och andra fåglar. 

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus

I regel ska fåglarna i hela Finland hållas inomhus 8.2.–31.5.

Förbudet att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus gäller ändå inte:

  1. djurparker,
  2. friflygning från duvslag,
  3. hägnade ratiter, och
  4. sådana djurhållningsplatser, där utehägnen är helt och hållet inhägnade och täckta av ett tillräckligt finmaskigt nät (maskstorleken högst 25 mm *) eller på något annat motsvarande sätt, så att vilda sjöfåglar och rovfåglar inte kommer i kontakt med fåglar som hålls i utehägnet.

(* på basis av EFSAs rapport)

Då fåglar hålls inomhus ska utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen iakttas.

Anmälan om att fjäderfä eller andra fåglar hålls utomhus

Den som håller fjäderfä eller andra fåglar utomhus mellan 8.2. - 31.5. (de djurhållningsplatser som avses i punkt 4 ovan) ska lämna en anmälan till den kommunala veterinären om att fjäderfä hålls utomhus innan fåglarna släpps ut i utehägnet. Anmälan ska lämnas skriftligen. Den kan vara fritt formulerad eller så kan den lämnas på blanketten under länken till höger.

Av anmälan ska följande framgå:

  • vilka fågelarter som hålls utomhus
  • antalet fåglar
  • en redogörelse för hur fåglarna i utehägnet skyddas mot vilda sjöfåglar.

Anmälan behöver inte göras årligen om det inte sker väsentliga förändringar.

Krav på skötseln av fjäderfä

Krav på denna punkt gäller under hela året.

Fjäderfänas foder och dricksvatten ska under alla omständigheter skyddas mot vilda fåglar och avföring från sådana, eftersom fågelinfluensan lätt sprids med avföringen. Fjäderfänas tillgång på foder och dricksvatten ska ordnas inomhus eller på en annan plats där det inte föreligger någon risk att vilda fåglar tar sig in dit. Om foder hamnar i utehägnet, ska det omedelbart städas bort.

Foder för fjäderfä ska lagras skyddat från vilda fåglar och andra djur.

Om fåglarna på en djurhållningsplats har tillgång till vattenbassänger som är nödvändiga med tanke på deras välbefinnande, ska vilda sjöfåglar och rovfåglar hindras att ta sig in i dem, till exempel med ett nätt. Som dricksvatten för fjäderfä får inte användas sådant ytvatten, som kommer från en plats där det finns många vilda sjöfåglar, såsom grunda vassvikar eller dammar.

Djurutställningar

Det är förbjudet att föra fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar, tävlingar eller andra motsvarande tillställningar mellan den 8 februari och den 31 maj. Förbudet gäller inte sådana burfåglar, som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur och som vistats i landet i minst sex månaders tid. 

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2024