Klagan med stöd av yrkesutövningslagen

Med klagan avses en till tillsynsmyndigheten gjord anmälan eller angivelse om ett fel eller en försummelse som en veterinär misstänks ha gjort i sin yrkesutövning. På grund av klagan kan Livsmedelsverket ingripa i veterinärens verksamhet, om denne i sin yrkesutövning har förfarit på ett klandervärt sätt. Med yrkesutövning avses åtgärder som en person uttryckligen vidtagit i rollen som veterinär och som antingen kräver veterinärmedicinsk kompetens eller kunskap om skyldigheterna relaterade till utlämnande av uppgifter och sekretess enligt yrkesutövningslagen.

Har veterinären begått ett behandlingsfel?

I förfarandet för klagan kan man också reda ut misstankar om behandlingsfel. När det gäller misstankar om mer komplicerade behandlingsfel rekommenderar Livsmedelsverket mycket starkt att de i första hand anhängiggörs hos veterinärmedicinska skadenämnden i stället. Veterinärmedicinska skadenämnden ska på begäran avge utlåtanden om huruvida behandlingsfel har inträffat i samband med en veterinärs åtgärd. Efter att skadenämnden har avgett sitt utlåtande i ärendet kan det lämnas till tillsynsmyndigheten. Då behandlas inte längre frågan om ett behandlingsfel inträffat utan endast påföljderna för veterinären enligt yrkesutövningslagen. 

Kan tillsynsmyndigheten besluta om skadestånd?

Livsmedelsverket eller regionförvaltningsverken kan inte genom förfarandet för klagan besluta om skadestånd till ägaren eller innehavaren av ett djur på grund av att en veterinär har begått fel. Om parterna inte når enighet om eventuell ersättning för skador avgörs skadeståndsfrågorna i sista hand i domstol med stöd av skadeståndslagen. Livsmedelsverket eller regionförvaltningsverken kan inte heller behandla straffrättsliga krav.

Vad omfattar tillsynen?

I första hand är det veterinärens arbetsgivare som ska ingripa i en veterinärs agerande till exempel om veterinären beter sig olämpligt vid skötseln av sina uppgifter, försummar sina uppgifter eller vägrar behandla ett sjukdomsfall utan grund. Det gäller att notera att om vägran att behandla till exempel ett sjukdomsfall beror på en felaktig veterinärmedicinsk bedömning handlar det om ett förfarande relaterat till yrkesutövningen som kan bedömas genom förfarandet för klagan. Om vägran beror på att veterinären försummar sina skyldigheter till exempel på grund av ogrundad frånvaro är det inte relevant att reda ut ärendet genom klagan enligt yrkesutövningslagen, utan det är arbetsgivaren som ska ingripa i frågan.

Hur anförs klagan avseende en veterinär?

Ägaren eller innehavaren av ett djur kan anföra klagan. Klagan kan också anföras av en utomstående person. Livsmedelsverket rekommenderar att klagan anförs på den bifogade blanketten. Klagan hos regionförvaltningsverket kan anföras på blanketten på regionförvaltningsverkets webbplats. Samma klagan ska inte lämnas till bägge myndigheterna, utan kunden ska välja antingen Livsmedelsverket eller regionförvaltningsverket.

Med tanke på utredningen av ärendet är det bra att anföra klagan så snabbt som möjligt efter händelserna. En klagan som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte prövas, om det inte fins särskilda skäl.

Om den klagande har tillgång till journalhandlingarna eller hemförlovningsanvisningarna avseende djuret ska de bifogas till klagan för att påskynda behandlingen av ärendet vid myndigheten.

Klagan till regionförvaltningsverket

Klagan till Livsmedelsverket

En klagan till Livsmedelsverket ska lämnas till Livsmedelsverkets registratorskontor. Klagan kan skickas per post, e-post eller fax.

Livsmedelsverket
Mustialagatan 3 
00790 Helsingfors

kirjaamo@livsmedelsverket.fi
 
Fax 029 530 4350

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2024