Klagomål om utövning av veterinäryrket år 2015

29. november 2018

År 2015 lämnades totalt 59 nya klagomål till Evira som gällde utövning av veterinäryrket. Antalet klagomål var något högre än år 2014. Då inlämnades 38 klagomål till Evira.

De flesta klagomålen gällde vård av hundar och katter. Klagomålen gällde till största delen huruvida djuret hade fått ändamålsenlig vård, om veterinären hade ställt rätt diagnos eller gett rätt medicin och om anvisningarna för eftervård varit tillräckliga. I flera klagomål ombads Evira även att reda ut om veterinärens uppförande mot kunden varit lämpligt. Klagomål gjordes även av andra orsaker, som exempelvis på grund av missnöje med tillsynsveterinärernas handlande vid djurskyddsinspektioner. 

År 2015 behandlades totalt 50 klagomål vid Evira. Den genomsnittliga handläggningstiden för klagomålen var cirka ett år. I klagomålsavgörandena gavs anmärkning till veterinär, man uppmärksammade veterinären om observerade missförhållanden i verksamheten eller gav vägledning i totalt 18 fall. I 17 fall ansågs veterinärens verksamhet vara ändamålsenlig och inga åtgärder vidtogs. Resten av klagomålen, det vill säga 15 stycken, undersöktes inte. Den vanligaste orsaken till att Evira inte tog upp ett klagomål till vidare behandling var den att klagomålet samtidigt även behandlades av en annan myndighet.

Utöver ovan nämnda klagomål behandlar Evira årligen som kontrollärenden fall som gäller överlåtelse, ordinering och anskaffning av läkemedel. Då det gällde läkemedel hade ärendena inte uppmärksammats genom klagomål utan genom kontroller som utförts av regionförvaltningsverket. I dessa fall gav Evira år 2015 varningar till veterinärer i totalt tre fall. Dessutom utfärdade Evira en varning till en veterinär om förfalskning av intyg.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jurist Heini Peltoniemi, tfn 040 827 1156, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi