Klagomålen gäller oftast vården av hundar och katter

29. november 2018

Över veterinärernas verksamhet klagades i 55 fall år 2016

Till Livsmedelssäkerhetsverket Evira anfördes år 2016 sammanlagt 55 nya klagomål över utövandet av veterinäryrket. De vanligaste klagomålen gällde vården av hundar och katter. Antalet klagomål höll sig på så gott som samma nivå som år 2015, då det anfördes 59 klagomål.

Klagomålen gällde huvudsakligen det, om djuret hade fått korrekt vård, om veterinären ställt rätt diagnos eller ordinerat rätt medicinering och om anvisningarna om eftervården varit tillräckliga. I flera klagomål ombads Evira utreda om veterinärens uppförande gentemot kunden varit korrekt. Evira tar vanligen inte någon ståndpunkt till påståenden som gäller veterinärens uppförande. Klagomål anfördes också av andra orsaker, såsom missnöje med tillsynsveterinärernas agerande under djurskyddskontrollerna. I några fall undersöktes misstankar om olovligt utövande av veterinäryrket. Dessa misstankar ledde inte till att några begäranden om undersökning lämnades till polisen.

Förra året behandlades sammanlagt 64 klagomål i Evira. I avgörandena på klagomålen gavs veterinärerna en anmärkning, fästes uppmärksamhet vid missförhållanden som uppdagats i verksamheten eller gavs vägledning i sammanlagt 17 fall. Ett klagomål beslöt Evira behandla som tillsynsmål på grund av brister som uppdagats i patientkartoteket och läkemedelsbokföringen. Verksamheten som veterinär ansågs korrekt i 35 fall. Resten av klagomålen det vill säga 12 stycken lämnades oundersökta. Den vanligaste orsaken till det var att klagomålet samtidigt också behandlades av en annan myndighet.

Utöver ovan nämnda klagomål behandlar Evira årligen som tillsynsmål också fall som gäller veterinärernas överlåtelse, ordinering och anskaffning av läkemedel. Målen som gällde lagstiftningen om läkemedelsbehandling anhängiggjordes inte som klagomål utan på grund av kontroller som regionförvaltningsverket gjort eller Eviras egen tillsyn. I dessa fall gav Evira år 2016 veterinärerna varningar i sammanlagt fem fall och fäste uppmärksamhet vid missförhållanden som uppdagats i verksamheten i 15 fall.

Av klago- och tillsynsmålen som anhängiggjordes förra året var målet för klagan i 70 procent av fallen en i Finland utexaminerad veterinär och i cirka 30 procent av fallen en veterinär som utexaminerats på något annat håll än i Finland.

I Finland verkar allt som allt 2640 veterinärer som Evira legitimerat. Utöver dem har cirka 130 studerande i branschen ett temporärt tillstånd för utövande av yrket som veterinär (tillstånden kontrollerade 18.5.2017). Merparten av veterinärerna arbetar som kommunala veterinärer och privata veterinärer.

Mer information ger:

Jurist Heini Peltoniemi, tfn 040 8271156, heini.peltoniemi@ruokavirasto.fi

Jurist Salla Niemi-Konkari, tfn 050 465 9492, salla.niemi-konkari@ruokavirasto.fi