Uppgörande och behandling av begäran om utlåtande

Utlåtande av veterinärmedicinska skadenämnden kan begäras av ägaren eller innehavaren av ett djur, av den veterinär som misstänks för behandlingsfel eller av dennes arbetsgivare. Ett utlåtande ska begäras skriftligen, gärna med vidstående blankett.

För utlåtandet uppbärs en handläggningsavgift av den som begär utlåtande. För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden tas av djurets ägare eller innehavare ut 200 euro, av veterinär, som ber utlåtande om sina egna ingrepp, 300 euro och av veterinärens arbetsgivare eller arbetsgivarna 400 euro i handläggningsavgift.

Till följd av begäran om utlåtande införskaffas tillbörliga utlåtanden och utredningar. Därefter bereder en av Livsmedelsverket anställd föredragande ärendet för behandling och avgörande av nämnden. Nämnden sammanträder fyra gånger per år. I vissa situationer kan beslutanderätten i stället för nämnden utövas av nämndens ordförande tillsammans med en expertmedlem. Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas förutom bestämmelserna i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden även vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Handläggningstiden för begäranden om utlåtande är sex till nio månader i snitt.

Nämnden behandlar inte ett ärende till den del en domstol har träffat ett avgörande. Om ärendet är anhängigt i en domstol får utlåtandet lämnas bara till domstolen på dess begäran. Nämnden är inte behörig att lämna utlåtanden om konflikter som gäller veterinärsarvoden, utan till denna del kan ett ärende föras till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Nämndens befogenhet sträcker sig endast till bedömning av skadeståndsansvar och i ett utlåtande behandlas inte ett ärende med hänsyn till tillsynen över utövningen av veterinäryrket. Tillsyn över en veterinärs yrkesverksamhet (förfarande eller försummelse) och relaterade administrativa säkerhetsåtgärder liksom disciplinära åtgärder avgörs på Livsmedelsverket som en från nämnden separat förvaltningsklagan eller klagan om yrkesutövning. Tilläggsuppgifter om klagoförfarande finns på sidan Tillsynen över veterinärer.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2021