Genetiskt modifierade foder

Användning av i EU godkända genetiskt modifierade produkter och av sådana tillverkade produkter i foder är tillåtet under vissa förutsättningar. Blygsam förekomst av genetiskt modifierat material i foder tillåts utan märkningsskyldighet ända upp till halten 0,9 %, om förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. Tyngdpunkten i tillsynen har lagts på spårbarheten och märkningen av i EU godkända genetiskt modifierade organismer och av sådana tillverkade foder. Tillsynen över spårbarheten och märkningen av genetiskt modifierade organismer bygger på förordningarna (EG) nr 1829/2003 och (EG) nr 1830/2003.

Användningen av genetiskt modifierade (gmo) ingredienser framgår av förpackningspåskrifterna

För att garantera konsumentens möjlighet till val skall en genetiskt modifierad ingrediens anges. Om genetiskt modifierade växter eller av sådana tillverkade ingredienser använts vid tillverkning i en mängd som överstiger 0,9 %, skall detta anges på förpackningen. Påskriften ”genetiskt modifierad/modifierat” eller till exempel ”framställd/framställt av genetiskt modifierad soja” skall finnas i förteckningen över beståndsdelar omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen eller efter ingredienserna som framställts av det genetiskt modifierade materialet. Om man för ett foder inte angett att genetiskt modifierade ingredienser använts, är det inte genetiskt modifierat. Påskrifterna på genetiskt modifierade foder skall finnas på alla foder som innehåller genetiskt modifierat material, såsom foder för keldjur, följehandlingar till fodermedel och foder för produktionsdjur.

Garanterat säkra

Genetiskt modifierade livsmedel och foder får inte saluhållas eller marknadsföras, om de inte godkänts i EU. Alla genetiskt modifierade material går igenom ett strängt förfarande för att bli godkända. Förfarandet inbegriper bl.a. ett utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet. Godkända genetiskt modifierade material har ingen skadlig inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön.

I Finland är det Livsmedelsverket och Tullen som utövar tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Båda de godkända och icke godkända GM-material i EU kan hittas i registret som upprätthålls  av kommissionen: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Tillsynen över genetiskt modifierade foder

Tillsynen över genetiskt modifierade foder utgör en del av den allmänna tillsynen över foder, som Livsmedelsverkets fodersektion svarar för. Över företagarna i foderbranschen utövs tillsyn bl.a. med hjälp av inspektionsbesök, påskrifterna på förpackningharna till fodren kontrolleras och av fodren tas prover. Fodren skall kunna spåras och företagaren i foderbranschen skall veta om fodren är genetiskt modifierade. Genetiskt modifierade foder skall märkas. Analysresultaten inom den officiella tillsynen publiceras i publikationen "Rehuvalvonnan analyysitulokset" (Analysresultaten inom tillsynen över foder).

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019