Säkerhetsbedömningen av genetiskt modifierade livsmedel och foder och godkännandeprocessens olika stadier

Hur ansökan lämnas in

Tillståndsansökningar som gäller genetiskt modifierade livsmedel och foder skall lämnas i Finland till Livsmedelsverket. Eftersom säkerhetsbedömningen och godkännandet av genetiskt modifierade livsmedel och foder sker centraliserat på gemenskapsnivå, lämnar Livsmedelsverket dem utan dröjsmål vidare till EFSA. Livsmedelsverket tar också emot ansökningar som lämnats i andra medlemsstater och som EFSA sänder till Livsmedelsverket.

Säkerhetsbedömning

EFSA ger ett utlåtande om säkerheten hos den produkt som avses i ansökan. Även om EFSA svarar för säkerhetsbedömningen av genetiskt modifierade livsmedel och foder, kan man också be ett behörigt organ i en medlemsstat utföra säkerhetsbedömningen. I Finland är det Livsmedelsverket som svarar för säkerhetsbedömningen av ett genetiskt modifierat livsmedel. För bedömningen av de miljörisker som avses i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön svarar gentekniknämnden. Om ansökan gäller genetiskt modifierade organismer som skall användas som utsäde eller annat växtförökningsmaterial och livsmedel eller foder som innehåller eller består av sådana, skall EFSA be en behörig myndighet i medlemsstaten utföra miljöriskbedömningen.

Utlåtande

EFSA ger sitt utlåtande, i vilket man också framför motiveringarna till utlåtandet till kommissionen, medlemsstaterna och sökanden. EFSA publicerar utlåtandet på sina webbsidor, varefter allmänheten har möjlighet att komma med kommentarer till kommissionen i 30 dagars tid.

Beslutsprocessen

Efter att ha fått EFSA:s utlåtande fattar Europakommissionen ett förslag till beslut, som behandlas i sektionen för genetiskt modifierade livsmedel och foder och miljörisker under Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

De behöriga myndigheterna, dvs. för livsmedlens och fodrens del nämnden för nya livsmedel under jord- och skogsbruksministeriet och för miljöfrågornas del gentekniknämnden under social- och hälsovårdsministeriet, formulerar i samarbete Finlands nationella ståndpunkt innan saken behandlas i kommissionens ständiga kommitté. 

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2020