Tillsyn av foder

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar foderkvaliteten enligt foderlagen, lagen om djursjukdomar och biproduktförordningen till vissa delar samt den s.k. TSE-förordningen. Syftet med övervakningen är att se till att alla foder är säkra och lämpade för sitt användningsändamål och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

I fråga om fabrikat som anges särskilt övervakas också användningen av dem. I anslutning till verkställigheten av TSE- och biproduktförordningen utövar Livsmedelsverkets fodersektion tillsyn över uppsamling, transport, förbehandling, bearbetning, användning och bortskaffande av animaliska biprodukter.

Organiserandet av fodertillsynen och tillsynen enligt biproduktförordningen beskrivs i den tillsynsplan som uppgörs årligen. Fodersektionen bistås i tillsynen av de kontrollörer  som den bemyndigat samt av närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-centralernas) inspektörer.

Fodersektionen granskar inhemska fodertillverkningsanläggningar, utför stickprovskontroller av foder på den inre marknaden och importfoder och övervakar att den inhemska produktionen och handeln med foder uppfyller föreskrivna krav.

Mer information