Godkända laboratorier

Enligt 32 § i foderlagen (FL) 1263/2020 kan myndighetsproverna av foder undersökas antingen i ett för undersökning av myndighetsprov godkänt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium. Livsmedelsverket godkänner på ansökan de laboratorier som undersöker myndighetsprov (FL 34 §) och vid behov väljer ut de godkända laboratorier verket använder genom ett förfarande med anbudsbegäran.

De myndighetsprover Livsmedelsverket tagit av särskilt riskbenägna foder i samband med handel på den inre marknaden och import har undersökts för salmonella vid Livsmedelsverkets Forsknings- och analytikavdelning och/eller i laboratorier som Livsmedelsverket godkänt. Myndighetsproverna i samband med övervakning av inhemsk fodertillverkning, marknadsövervakning och gårdsövervakning styr Livsmedelsverket i regel till Forsknings- och analytikavdelningen för undersökning. Från fall till fall och beroende på parti kan Livsmedelsverket vid behov bestämma i vilket laboratorium myndighetsprovet/-proverna ska undersökas.

Ett godkänt laboratorium ska ha ett skriftligt kvalitetssäkringssystem, laboratoriet ska vara tekniskt kvalificerat och kunna producera tillförlitliga resultat. Laboratoriets personal ska ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Laboratoriet ska vara oberoende då det analyserar myndighetsprover. Ett laboratorium som undersöker myndighetsprover ska arbeta, vara utvärderat och ackrediterat enligt de europeiska standarderna EN ISO/IEC 17025, EN 45002 och EN 45003. Godkännandet kan utfärdas på viss tid eller tills vidare och det kan också återkallas om de krav som ställts på det godkända laboratoriet inte längre uppfylls.

Livsmedelsverkets anvisning för foderföretagare, godkända laboratorier och auktoriserade inspektörer kan läsas på länken här invid (anvisning REHU 12807). De godkända laboratorierna finns under vidstående länk

Mer information:

 

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021