Tillsyn över handel på den inre marknaden och import

Handel på den inre marknaden

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som marknadsövervakning.

Import (införsel från länder utanför EU)

Livsmedelsverkets fodersektion ansvarar tillsammans med Tullen för tillsynen över importen av vegetabiliaska foderämnen och foderblandningar, mineralfoder, speciella foderämnen samt fodertillsatser och förblandningar.

Importen övervakas genom dokumentkontroller och vid behov genom provtagningar. Livsmedelsverkets provtagning fokuserar i regel på riskbenägna foder. Medan undersökningarna pågår är partierna belagda med användningsförbud och Tullen slutför tullförfarandena först när Livsmedelsverkets fodersektion har godkänt partiet för import.

Importen av animaliska foder samt hö och halm omfattas av den veterinära gränskontrollen med undantag av foder från fisk som förs in från Norge och Island och som övervakas på samma sätt som vegetabiliska foder.

Foder som omfattas av EU:s strängare offentliga kontroller får föras in till Finland endast via utsedda införselställen. Med Tullens omlastningstillstånd får foder lastas om till en s.k. kontrollstation, dvs. ett lager som används av företagaren, för tagandet av prover. Livsmedelsverkets fodersektion godkänner de lager som behövs som kontrollstationer, förutsatt att lagren i fråga är registrerade eller godkända i enlighet med foderhygienförordningen.

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden och förhandsanmälan om import

En aktör som levererar eller för in vissa foder till Finland måste göra en ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden och förhandsanmälan om import innan foder anländer till Finland.

Mer information

 

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2020