Primärproduktion av foder

Foderlagstiftningens krav gäller alla primärproducenter av foder dvs.  gårdar som odlar växter till foder, blandar foder och utfodrar produktionsdjur. Foderföretagarna, inklusive jordbrukarna, bär ansvar för fodersäkerheten.

Foderövervakningen av gårdarna är ett led i övervakningen av s.k. tvärvillkor. Att tvärvillkoren iakttas är en förutsättning för  betalningen av de flesta jordsbruksstöden. Inspektörer av närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) bistår Livsmedelsverket i övervakningen. Inspektörer övervakar foder på cirka 1 procent av av djur- och växtproduktionsgårdarna som ansökt om direkta eller delfinansierade EU-stöd.

Foderkontrollen av primärproduktion hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

  • användning av  förbjudet  animaliskt protein vid utfodring
  • säkerställande av att det används foder innehållande animaliskt protein som lämpar sig för respektive djurart
  • lagring av foder
  • foderbokföring
  • bokföring över användningen av växtskyddsmedel och biocider
  • anskaffning av foder från registrerade eller godkända foderföretagare

ELY-centralens inspektör har för tillsynen rätt att ta avgiftsfritt nödvändiga prov av foder på gården. Till exemple användningen avförbjudet animaliskt protein vid utfodringen av djuren kontrolleras från ett foderprov. I samband med analysen av foderprovet konstateras också andra möjliga visuella avvikelser i fodret, såsom levande skadeinsekter, mjöldryga och flyghavre. Dessa avvikelser leder dock inte till försummelser av tvärvillkoren, utan till åtgärder enligt foderlagen. Livsmedelsverket kan använda foderprovet också för annan lagstadgad övervakning på stickprovsbasis, såsom för undersökning av mytotoxiner, dioxiner eller rester av växtskyddsmedel. ELY-centralernas inspektörer tar också ensilageprov för  selenarbetsgruppens uppföljande selenundersökningar.

Foderövervakningen av primärproduktion baserar huvudsakligen sig på foderlagen 1263/2020, den allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005, TSE-förordningen (EG) nr 999/2001, förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 1266/2020, lagen om animaliska biprodukter 517/2015 och förordningen (EU) nr 691/2013 om provtagnings- och analysmetoden.

 

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2021