Tillverkningen av foder

Tillverkningen av foder för den inhemska marknaden och för export övervakas med hjälp av officiella prover av produktionen i överensstämmelse med den årliga riskbaserade tillsynsplan som utarbetats av Livsmedelsverkets foderkontroll.

Foderföretagarna övervakas genom kontrollbesök

Foderkontrollen övervakar foderföretagarna genom kontrollbesök i överensstämmelse med en plan som bygger på riskbedömning. Vid bedömningen beaktas produktionsvolymerna, användning av fiskmjöl i tillverkningen, framställning av foderläkemedel, biproduktgodkännande och framställning och distribution av mjölkbaserade biprodukter, godkännande enligt foderhygienförordningen eller framställning av komplementfoder innehållande tillsatser, den tid som förflutit sedan föregående kontroll och tidigare konstaterade brister samt anhängiga ansökningar om godkännande. Tillsynsobjekten (anläggningarna) poängsätts med avseende på de ovan nämnda omständigheterna.

Produkttillsyn

För inhemska fodertillverkare gör Livsmedelsverket upp anläggningsspecifika provtagningsplaner som baserar sig på riskklassificering av objekten. I riskklassificeringen beaktas bl.a. fodertyperna, foderingredienserna (vegetabiliska proteinfoderråvaror, fiskmjöl och andra animaliska foderråvaror, fodertillsatser), mängderna framställt foder och produkturvalet samt eventuella misstänkta eller konstaterade regelstridigheter. Livsmedelsverket utbildar och bemyndigar personer för att utföra provtagningsuppgifter i samband med övervakningen av tillverkningen och de arbetar i anläggningarna för foderframställning enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Tillsynsproverna analyseras med avseende på fodrets näringssammansättning samt halterna av skadliga och förbjudna ämnen / ingredienser /organismer i foder. Andelen näringsanalyser utgör cirka 20 % av alla utförda kontrollanalyser medan andelen analyser av skadliga och förbjudna ämnen är cirka 80 %. Tillsynen baseras på riskerna i anslutning till foder samt de uppgifter om plötsliga akuta riskfaktorer som fås via RASFF-systemet. Vid styrningen av provtagningen och fastställandet av analyserna beaktas dessutom bl.a. hur känsliga djurarterna är för vissa typer av skadliga och förbjudna ämnen samt å andra sidan om ämnena möjligen kan överföras via foder till animaliska livsmede.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2018