Vad sker efter importen av ekoprodukter

Då en ekoprodukt har släppts på EU:s område med fri rörlighet blir den en fullgod EU-vara som får röra sig fritt på inremarknaden. Importören skall dock se till att försändelsen jämte det av tullen verifierade kontrollintyget transporteras direkt från tullen till den första mottagaren. Denna finns nämnd i kontrollintyget.

Sändningen ska också kontrolleras av den första mottagaren

Det åligger den första mottagaren att kontrollera den försändelse han erhållit från tullen för berednings- eller försäljningsändamål. Den första mottagaren och importören kan utgöras av en och samma aktör.

Den första mottagaren bör, för att kunna fortskrida med sin berednings- och försäljningsverksamhet, kontrollera att förpackningar och behållare är förseglade då de emottas. Dessutom bör produkterna och kontrollintygen motsvara varandra.

Resultatet av kontrollen antecknas både i bokföringen och på det elektroniska kontrollintyget i TracesNT. Kontrollintyget fortsätter därefter i systemet TracesNT sin färd till importören. Det är skäl att den första mottagaren tar en kopia av det returnerade kontrollintyget för bokföringen.

Importdokumenten upp bevaras i bokföringen

Det är skäl att vara noggrann med bokföringen i anslutning till importen av ekoprodukter. Syftet med bokföringen är att säkerställa spårbarheten hos ekoprodukterna ända fram till ursprungslandet, och likaså att fastställa motsvarigheten mellan mottagna, lagrade och levererade ekoprodukter. Dessutom bidrar bokföringen till en uppfattning om huruvida importören och första mottagaren har efterlevt ekolagstiftningen och uppfyllt de krav som ställs däri.