Import av ekoprodukter

Det rekommenderas att aktörerna bekantar sig med villkoren för import av ekoprodukter innan importen inleds. Evira (Livsmedelsverket) har sammanställt en separat anvisning om ämnet: Villkoren för ekologisk produktion 6 – Import. 

Då ekoprodukter har producerats och framställts i enlighet med EU:s lagstiftning kan dessa produkter exporteras från EU utan att lagstiftningen ställer begränsningar. Exportören skall ändå meddela Livsmedelsverket  eller NTM-centralen om exportverksamheten. Anmälan är obehövlig ifall produkterna är certifierade enligt någon annan standard än den europeiska ekolagstiftningen. Import och export mellan EU:s medlemsländer tillhör inremarknadshandeln vilket ger ekoprodukterna fri rörlighet.  

Import till EU förutsätter att man hör till kontrollen

Import av ekoprodukter till EU förutsätter alltid att importören hör till ekoövervakningen. Importören måste före importen ta reda på om den ekoprodukt som ska importeras och dess övervakning i produktionslandet uppfyller EU:s bestämmelser. Det innebär, att alla aktörer och kontrollinstanser som har att göra med produktionen och tillverkningen av de aktuella produkterna i det tredje landet ska omfattas av övervakning som motsvarar EU:s regelverk. Det innebär att exportlandet eller kontrollinstansen och de ekoprodukter som importeras finns nämnda i kommissionens förteckning över godkända tredje länder eller i kommissionens förteckning över godkända kontrollinstanser.

  • i kommissionens förteckning över erkända tredjeländer (upphör att gälla: 31.12.2026) eller
  • i kommissionens förteckning över erkända kontrollorgan (upphör att gälla: 31.12.2024) eller
  • i avtal med tredjeländer som kommissionen har ingått med vissa länder 
  • produkten och aktörerna uppfyller villkoren i förordning 2018/848 och aktörerna har ett ekocertifikat i TracesNT-systemet

Varje enskild importförsändelse kontrolleras vid förtullningen då importören anhåller om tillstånd att få släppa sina importerade ekoprodukter på EU:s inre marknad. Kontrollen utförs alltid när ekoprodukter importeras från länder utanför EU. I samband med granskningen måste importören visa tullen försändelsens kontrollintyg eller certifikat, som från 19.4.2017 ska vara i elektronisk form i TracesNT-systemet. För detta behöver importören åtkomsträtt till TracesNT-systemet. Rättigheten söks hos den myndighet som övervakar importen – ta kontakt med luomuelintarvike@ruokavirasto.fi 

Med en importförsändelse avses: en kvantitet produkter enligt ett eller flera KN-nummer som omfattas av ett enda kontrollintyg, transporteras med samma transportmedel och importeras från samma tredjeland.

Bakgrunden till kontrollen av varje importförsändelse är att ekoaktörerna skall garanteras en inbördes ärlig konkurrens och att konsumenterna skall kunna lita på att de införskaffade ekoprodukterna är ekologiskt producerade.

Obs: Island, Liechtenstein och Norge hör till den europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och omfattas därför inte av EU:s bestämmelser om import av ekoprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2022