Blanketter och anvisningar för ekoproduktion

Anvisningar för ekoproduktion

Bestämmelserna i förordningen om ekologisk produktion och genomförandeförordningarna angående minimikraven för aktörens verksamhet tillämpas som sådana. I de olika avsnitten i anvisningarna ger Livsmedelsverket sin uppfattning om hur författningarna ska tillämpas. Anvisningarna är inte juridiskt bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpningen av bestämmelserna om ekologisk produktion avgörs i sista hand av domstol.

 

Gemensamma villkor 

Tillsyn över ekologisk produktion

Villkor för ekologiskt växtproduktion  (uppdatera 23.4.2024)

Villkor för uppsamling av ekologiska naturprodukter 

Villkor för djurproduktion 

Villkor för livsmedelsproduktion 

Villkor för biodling 

Import 

Foder  

 

Anvisning för ekoplan - Livsmedel 

Anvisning om de avgifter som ska tas ut för tillsynen över ekologisk produktion  (pdf)

Blanketter för ekoproduktion

Vi uppdaterar våra blanketter

Genvägar

Anmälan till kontrollsystemet

Då man vill  påbörja ekologisk produktion eller börja marknadsföra ekologiska jordbruksprodukter eller livsmedel, ska man alltid fylla i  och skicka in en anmälningsblankett med grunduppgifter och en tilläggsblankett med uppgifter om verksamheten och sortimentet. Lantbruksföretag ska skicka de ifyllda blanketterna till NTM –centralen , övriga skickar sina till Livsmedelsverket. På blanketterna finns det detaljerade anvisningar och adresser.

Grunduppgifter för anmälan till kontrollsystemet för ekologisk prodution

Med den här blanketten anmäler man sig oberoende av produktionsinrikting. Förutom denna fyller man också alltid i en bilaga till anmälan

Bilaga till ansökningsblankettet

Fodersektornas blanketter

 

 

Ansökan riktas till Livsmedelsverket. Du  behöver inte ansöka om  lov att ansöka om lov att använda europalövet, utan den märkningen är obligatorisk på  de ekologiska livsmedlen

Tillståndsansökningar

Växtproduktion

Med blanketten ansöker man om förkortning av övergångstiden eller om tillstånd för parallellproduktion. Blanketten returneras till ELY-centralen.  

Med blanketten söker man tillstånd att använda konventionellt utsäde. Blanketten returneras till ELY -centralen. Ansökan för vårsådda arter skickas in senast 1.5.

Eller använd dej av e-tjänsten Touko

E-tjänsten Touko

E-tjänsten kan användas av privatpersoner som har lägenhetssignum och lantbruksföretag som har FO-nummer, förutsatt att de redan är anslutna till övervakningssystemet för ekologisk produktion. . För företag krävs det att personen som utför ärendet via e-tjänsten har en fullmakt av företaget.

Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.

Logga in i Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi

 

Djurproduktion

Blanketten används för samtliga tillstånd inom ekodjurproduktionen.

Informationssökning

Informationssökning (på finska)

Övriga anmälningar till kontrollmyndigheten

Blanketten är avsedd för anmälningar om verksamhetsställen som äktören använder inom ekologisk produktion, tillverkning, lagring och import.

Förändring i verksamheten och utträde ur kontrollen

Blanketten är avsedd för alla anmälningar om förändringar i verksamheten oavsett vilken produktionsinriktningen eller kontrollmyndigheten är .Den kan användas t.ex för att anmäla om ägarbyten, att verksamheten har upphört eller att verksamheten har utökats med någon ny produktgrupp. Aktörer inom jordbruksproduktionen ska returnera blanketten till den lokala ELY-centralen. Övriga aktörer, dvs aktörer inom ekolivsmedel, - foder och förökningsmaterial returnerar blanketten till Livsmedelsverkets registreringskontor

Anmälan förändringar ekomärket luomu

Ekologiska skogsprodukter 

Blanketten är avsedd för ägare till/ administratör för ett skogsområde som är godkänt för ekologisk uppsamling. Med blanketten anmäler man sin årsplan till NTM-centralen. Områdets ägare och administratörerna ska lämna in blanketten senast den 15.6.

Ekolkontrollblankett 13

Anmälan om uppköp av uppsamlingsprodukter skall göras till Livsmedelsverket senast två veckor före verksamheten inleds.

Ekologisk produktion

Information om ekologisk produktion.

Modellblanketter och mallar

Underleverans

  • Hyresavtal  (rtf)
    • Modellen för hyresavtal kan användas då man hyr utrymmen, som används  för verksamhet inom ekologisk produktion, men som annars inte omfattas av ekokontrollen. Det kan gälla tex torkar, kvarnar eller lager.
  • Avtal om underleverans (rtf)
    • Används då två parter kommer överens om ekologisk verksamhet (vanligen bearbetning av produkter eller beredning av livsmedel eller lagring) som läggs ut på entreprenad. Modellen utgör ett exempel på hur underleverantören förbinder sig att följa kraven för ekologisk produktion. Denna ska inte användas för hyreskontrakt

Överensstämmelseförsäkran

Ekoplan

  • växtproduktion (doc)
    • Modellen kan användas som stöd då aktören gör upp den beskrivning av verksamheten (även kallad ekoplan) som är obligatorisk för alla aktörer inom den ekologiska produktionen.

 

Bokföring och dokumentering

Modeller för lagerbokföring och dokumentering av förändringar i lagerbalansen

Utvärdering av risker och planeringen av riskhanteringen 

Modellkontrakt

Granskningen

Om aktören har avvikande syn på produktionskontrollens förlopp, eller de observationer som gjordes, kan hen lämna sin syn på det på denna blankett. Den ifyllda blanketten kan ges åt granskaren eller skickas inom en vecka efter kontrollen till den tillsynsmyndighet som avgör /bedömer kontrollraporten.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2024