Anslutning till kontrollsystemet

  • Man gör en anmälan om anslutning till kontrollsystemet hos NTM-centralen.
  • Då det gäller förökningsmaterial, foder och livsmedel anmäler man om anslutning hos Livsmedelsverket. Ekologisk djurproduktion kan som regel inte bedrivas utan ekologisk växtproduktion.

Anmälan kan lämnas in när som helst under året. Det lönar sig ändå att lämna in anmälan i god tid på våren, eftersom omläggningsperioden inte kan börja före anmälningsdatum. Anslutningsdatum är tidigast det datum då aktörens anmälan kommit fram till NTM-centralen eller Livsmedelsverket.

I sin anmälan om anslutning till kontrollsystemet förbinder sig aktören att:

  • Iaktta de regler som gäller för ekologisk produktion
  • Omedelbart informera den övervakande myndigheten ifall det uppstår misstankar om att en produkt som aktören producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör inte uppfyller kraven för ekologisk produktion
  • Godkänna de påföljder som förordningarna om ekologisk produktion föreskriver i fall av brott eller regelstridigheter
  • I fall av påföljder (marknadsförbud) själv skriftligen informera köparna för att säkerställa att märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion avlägsnas från produkterna ifråga
  • Ge tillsynsmyndigheterna tillträde till alla delar av produktionsenheten (även till en eventuell konventionell enhet) inklusive bok-föringen med tillhörande dokument
  • Ge ut alla uppgifter som behövs för kontrollen
  • På begäran ge resultaten av de egna kvalitetssäkringsprogrammen åt tillsynsmyndigheten.
  • Betala de avgifter som uppbärsför kontrollerna.

Frågor och svar om ekoövervakningen

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2019