Ekologisk import

Anvisning: 819/04.02.00.01/2022

Ekologisk Import

En aktör som importerar produkter från ett land utanför EU ska höra till Livsmedelsverkets eller Valviras ekokontroll.

 • Med import avses i denna anvisning införsel av ekologiska produkter från ett land utanför EU.
 • Med inre handel avses den fria omsättning inom EU-området som gäller för varor från andra EU-länder – inte import.
 • En importör är en fysisk eller juridisk person inom EU som, antingen själv eller genom en företrädare, inför varor för övergång till fri omsättning till EU.
 • Med förste mottagare menas en fysisk eller juridisk person som tar emot till EU importerade varor för vidare beredning och/eller saluföring.
 • Samma aktör kan fungera både som importör och som första mottagare.

1 Definitioner

Import

Med import av ekologiska produkter avses införsel till EU från ett land utanför EU, dvs. från ett så kallat tredjeland. Fri omsättning för varor från andra EU-länder till Finland är inte import utan handel på den inre marknaden. Bestämmelserna om import tillämpas inte på handeln på den inre marknaden. Det är inte heller fråga om import från tredjeländer när man från tredjeländer inför ekologiska produkter som man inte har för avsikt att överlåta till fri omsättning inom EU, varken som sådana eller efter bearbetning (gods i transittrafik, aktiv bearbetning i enlighet med ett suspensivt tullförfarande).

Island, Liechtenstein och Norge hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och därför ska inte EU:s bestämmelser om import av ekologiska produkter tillämpas på dem. Importbestämmelserna tillämpas inte heller på vissa produkter som importeras tullfritt (t.ex. varuprover av ringa värde).

En aktör som utövar företagsverksamhet inom den ekologiska produktionsgrenen och importerar ekologiska produkter från länder utanför EU ska ansluta sitt företag till kontrollsystemet för ekologisk produktion innan produkterna släpps ut på marknaden. Även produkternas förste mottagare ska höra till kontrollen. Om importverksamheten genom kontrakt getts i uppdrag åt en tredje part (underleverantör) tillämpas kontrollsystemet på den verksamhet som utförs.

Importör och Första mottagare

Med importör avses en fysisk eller juridisk person inom EU som, antingen själv eller genom en företrädare, inför en sändning för överlåtelse till fri omsättning till EU- området. Med förste mottagare avses en fysisk eller juridisk person till vilken en till unionen importerad sändning levereras och som tar emot den för vidare beredning och/eller saluföring. Samma aktör kan fungera både som importör och som första mottagare.

Kontrollintyg, COI

Det kontrollintyg som avses i ekoförordningen 2018/848 artikel 45.1.iii och i kommissionens delegerade förordning 2021/2036 artikel 5, som omfattar en sändning och som har utfärdats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan i exportlandet. Kontrollintyget ska utfärdas i systemet Traces och det ska ha en godkänd elektronisk signatur. I undantagssituationer kan kontrollintyget vara en för hand undertecknad utskrift av det elektroniska kontrollintyget i systemet Traces. Innehållet i den manuellt undertecknade utskriften ska helt motsvara de uppgifter som anges i Traces.

Sändning

Ett antal produkter som sorterar under ett eller flera KN-nummer (kombinerade nomenklaturen), som omfattas av ett enda kontrollintyg, som transporteras med samma transportmedel, och som kommer från samma tredjeland.

Verifering av sändning

Den officiella tillsyn som medlemsstaternas behöriga myndigheter (i Finland: Tullen) utför, och som omfattar kontrollen av kontrollintyget, de övriga handlingarna och sändningen i syfte att verifiera iakttagandet av ekoförordningen 2018/848 och kommissionens delegerade förordning om import 2021/2306, art. 6. I kontrollen kan också ingå provtagning om myndigheterna anser det befogat.

Traces (Trade Control and Expert System)

Ett elektroniskt system som administreras av EU-kommissionen. I systemet förmedlas kontrollintygen mellan myndigheterna. Mer om ämnet: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/traces/.

Produktkategorier och deras förkortningar

 1. Obearbetade vegetabiliska produkter
 2. Levande djur eller obearbetade animaliska produkter
 3. Vattenbruksprodukter och havsalger
 4. Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)
 5. Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som foder(2)
 6. Vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

Ekologisk 

Härstammande från eller med anknytning till ekologisk produktion.

Ekologiska produkter

Levande och obearbetade ekologiskt producerade jordbruksprodukter, vattenbruksprodukter och alger, bearbetade jordbruksprodukter som används som livsmedel, foder samt växtförökningsmaterial och frön.

Konventionell

Som inte härstammar från eller har anknytning till ekologisk produktion i enlighet med eko- och genomförandeförordningen, inte ekologisk.

Aktör

Fysisk eller juridisk person som är ansvarig för att säkerställa att kraven i ekoförordningarna iakttas i företagsverksamhet inom en ekologisk produktionsinriktning som ingår i deras övervakning.

Gränskontrollstation/BCP

Produkter i enlighet med speciallagstiftning (bl.a. djur, animaliska och kombinationslivsmedel, vissa livsmedel och foder) eller produkter som omfattas av intensifierad kontroll av ekologiska produkter ska införas i EU via utsedda gränskontrollstationer. Ekologiska produkter omfattas i första hand inte av intensifierad kontroll och därför är importen av ekologiska produkter inte endast begränsad till utsedda gränskontrollstationer. I punkt 10 på kontrollcertifikatet används följande anteckning för gränskontrollstation/BCP i Traces-systemet: Finnish Customs. I fråga om produkter som omfattas av intensifierad övervakning: Nordsjö, Hfors-Vanda flygplats eller Vaalimaa. Mer om ämnet på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/livsmedel/animaliska-livsmedel-och-kombinationslivsmedel/och på Tullens webbplats: https://tulli.fi/sv/foretag/import/ny-forordning-om-offentlig-kontroll/godkand-granskontrollstation-bcp.

Intensifierad kontroll

Vissa livsmedel (vegetabiliska och animaliska), djur och foder omfattas av en med detaljerad lagstiftning om intensifierad kontroll. Importören ska kontrollera huruvida den importerade ekologiska produkten också ska uppfylla reglerna för intensifierad kontroll, t.ex. CHED-blanketten i systemet Traces.

2 Lagstiftning

 • EU-lagstiftning: eurlex.europa.eu
 • Nationell lagstiftning: finlex.fi
 • Ramverket för införsel av ekologiska produkter finns i förordningen om ekologiska produkter EU Nr 2018/848 (senaste konsoliderade versionen)
 • Konsoliderad version/sammandrag i lagstiftningen betyder att kommissionen kompletterat den ursprungliga lagstiftningen (förordning, direktiv, beslut) med gjorda ändringar. OBS! De senaste ändringarna kan saknas i den konsoliderade versionen!

Verksamhet inom ekologisk produktion regleras särskilt i

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (ekoförordningen), och

Import i

 • kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306, som kompletterar ekoförordningen med regler om den offentliga kontrollen avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget,

importförfaranden i

 • kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2305 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter ska utföras samt om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124,
 • kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2307 om fastställande av regler om dokument och anmälningar som krävs för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen

samt erkännandet av kontrollorgan i

 • kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325 om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen.
  Godkännande av införsel av ekologiska produkter till unionen med stöd av artikel 33.2 eller 33.3 ersätter således bilagorna III och IV till förordningen om import av ekologiska produkter 1235/2008.
 • kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1697, erkännande av kontrollorgan i enlighet med art. 46

I lagstiftningen fastställs minimikraven för de jordbruksprodukter och livsmedel som importeras till EU-området och marknadsförs som ekologiskt producerade.

Ekoförordningarna gäller direkt som lag i alla medlemsstater. EU:s lagstiftning kan läsas och skrivas ut på unionens webbplats EUR-lex på adressen www.eurlex.europa.eu. Via EUR-lex kommer man direkt och gratis åt Europeiska unionens rättsakter. I systemet kan man läsa EU:s officiella tidning som innehåller bl.a. grundfördragen, lagstiftning, rättspraxis och förberedande lagstiftningsdokument.

Lägg märke till att den konsoliderade versionen inte alltid är uppdaterad, ibland saknas de uppdateringar som borde ha införts genom den senaste ändringsförordningen. Den konsoliderade versionen är inte alltid aktuell, utan ändringarna i den senaste uppdateringen av en bestämmelse kan saknas i den. De ursprungliga författningarna och konsoliderade versionerna hittas med hjälp av enkel sökning på webbplatsen.

Nationella bestämmelser som reglerar kontrollen av ekologiska produkter

 • Lag om ekologisk produktion 1330/2021. Med stöd av denna lag verkställs bestämmelserna om tillsynen över ekologisk produktion i rådets förordning i Finland:
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion 7/2022.

Lagen om ekologisk produktion 1330/2021 innehåller föreskrifterna om arbetsfördelningen mellan myndigheterna vid tillsynen över ekologisk produktion. Lagen och förordningen finns att få på webbadressen www.finlex.fi.

Ekokontrollen regleras också i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

3 Tillsynen över importen

 • Importören och förste mottagaren ska höra till systemet för ekokontroll hos den myndighet vars område de produkter som ska bli importerade tillhör (Livsmedelsverket, Valvira).

Vid kontroll av importerade ekologiska produkter ska importören och förste mottagaren

 • låta kontrollören kontrollera framställnings- eller importenhetens alla delområden samt bokföring med tillhörande handlingar
 • ge kontrollören alla uppgifter som denne anser nödvändiga för att kunna utföra kontrollen
 • på begäran ge kontrollören resultaten av sina egna kvalitetssäkringsprogram.

En aktör som importerar ekologiska produkter från länder utanför EU ska ansluta sitt företag till kontrollsystemet för ekologisk produktion innan produkterna släpps ut på marknaden. Även produkternas förste mottagare ska höra till kontrollen. Om importverksamheten genom kontrakt getts i uppdrag åt en tredje part (underleverantörsverksamhet) kontrolleras den verksamhet som lagts ut.

Om ett företag tänker börja idka import och redan hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion ska företaget i god tid innan verksamheten ändras anmäla om saken till Livsmedelsverket och komplettera företagets ekoplan till den del som gäller importen. En blankett för ändringsanmälan finns på Livsmedelsverkets webbplats www.ruokavirasto.fi.

Övervakningens syfte är att garantera en rättvis konkurrens mellan aktörerna, se till att den inre marknaden fungerar klanderfritt, och framför allt, garantera konsumenternas förtroende för de ekologiska livsmedel som saluförs i EU.

Övervakningssystemen och -myndigheterna är följande:

 • för jordbruksproduktion (Livsmedelsverket, NTM-centralerna)
 • för utsäde och plantmaterial (Livsmedelsverket, NTM-centralerna)
 • för foder (Livsmedelsverket)
 • för livsmedel (Livsmedelsverket)
 • för alkoholdrycker (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira).

När en importör ansluter sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion förbinder hon/han sig samtidigt att verka i enlighet med EU:s ekolagstiftning, godkänna påföljderna för eventuella förseelser eller brott mot lagstiftningen och att skriftligt meddela produkternas köpare om en produkt inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Dessutom förbinder sig importören att släppa in kontrollmyndigheten/-anstalten för att inspektera alla lagerutrymmen som används för produkternas import, också om de befinner sig i en annan medlemsstat. Om anslutningen till kontrollsystemet berättas närmare i avsnittet om tillsyn över ekologisk produktion.

4 Ekoplanen (se handbokens allmänna del där minimikraven på ekoplanen meddelas)

Angående importen ska importören och förste mottagaren uppta följande i sin ekoplan:

 • fullständiga beskrivningar av de lokaler som används, av importverksamheten samt av mottagningen, om importören också verkar som förste mottagare,
 • alla praktiska åtgärder med vilka företaget säkerställer att bestämmelserna om ekologisk produktion iakttas och
 • säkerhetsåtgärder som företaget vidtar för att förhindra sammanblandning eller förväxling med andra än godkända produkter eller ämnen
 • rengöringsåtgärder som genomförs på lagringsplatserna.
 • Dessutom uppgifter om företagets admin-person för systemet Traces, en beskrivning av utförandet av de första mottagningskontrollerna och anteckningarna i systemet Traces.

Importören och förste mottagaren ska när de anmäler sig till kontrollsystemet bifoga till anmälan en ekoplan som gäller importverksamheten och mottagningen. I ekoplanen beskrivs bl.a. de kritiska punkterna i den ekologiska verksamheten, dvs. de punkter där det finns risk för att ekologiska och konventionella produkter sammanblandas eller förväxlas med varandra. I ekoplanen ingår inga närmare anteckningar om t.ex. hygien.

Att uppgöra, uppdatera och iaktta en ekoplan hör till skyldigheterna för alla företag som ansöker om eller hör till systemet för tillsyn över ekologisk produktion. Alla aktörer som ansvarar för import ska anmäla till övervakningsmyndigheten om eventuella ändringar i ekoplanen i god tid innan ändringarna sker. Också aktörer som inte är skyldiga att ha en sådan plan för egenkontroll som avses i livsmedelslagen ska ha en ekoplan för den ekologiska verksamhetens del. Ekoplanen över importen kan ingå som en del av aktörens ekoplan över övrig ekologisk verksamhet (produktion, tillverkning, lagring och transport). Den kan också vara en del av kvalitetshandboken eller planen för företagets egenkontroll.

Ekoplanen ska innehåll följande:

4.1 En komplett beskrivning av importen

När ett företag bedriver importverksamhet för egen räkning eller som underleverantör, ska det av den fullständiga beskrivningen av enhetens verksamhet framgå ankomstplatserna för de produkter som förs in i EU och om alla andra lokaler som importören tänker använda för lagring av de importerade produkterna innan de levereras till den förste mottagaren.

4.2 Fullständiga beskrivningar av mottagningen av produkterna (förste mottagaren)

Den förste mottagaren av produkter som importeras (också mottagare som agerar för någon annans räkning) ska i sin fullständiga beskrivning uppge de lokaler som används för mottagning och lagring.

4.3 Fullständig beskrivning av verksamhet som utförs på entreprenad

När ett företag lägger ut hela eller en del av sin importverksamhet på entreprenad (t.ex. förtullning, transport och lagring som utförs av en speditionsfirma) eller anlitar en tredje part för att sköta om mottagningen av produkter ska den fullständiga beskrivningen innehålla

 • en förteckning över underleverantörerna och en beskrivning av de funktioner som lagts ut på entreprenad
 • uppgifter om de övervakningsinstanser eller -myndigheter som övervakar underleverantörerna
 • en skriftlig förbindelse av underleverantörerna över att de kontrolleras enligt ett övervakningssystem som avses i ekolagstiftningen (förordning 2018/848) och
 • alla konkreta åtgärder, även påkallade bokföringssystem för respektive enhet, som används för att säkerställa att de produkter som släpps ut på marknaden kan spåras till produkternas leverantörer, säljare, mottagare och köpare.

4.4 Förebyggande och praktiska åtgärder

Av ekoplanen ska framgå hur man utför de praktiska och förebyggande åtgärder som ska vidtas för att säkra att kraven enligt lagstiftningen för ekologisk produktion uppfylls i alla skeden av importverksamheten och mottagningen. Ekoplanen grundar sig för importens del på att man kartlägger och övervakar de kritiska punkterna. De kritiska punkterna är alla faser i lagringen, transporten och mottagningen av ekoprodukter där det finns risk för att en ekologisk produkt sammanblandas med en konventionellt producerad produkt eller att en konventionellt producerad produkt blir märkt som ekologisk produkt.

Ekoplanen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som företaget vidtar om det misstänker att ekologiska produkter som importerats/mottagits inte motsvarar kraven enligt ekoförordningen. Alla märkningar på produkternas förpackningspåskrifter, all annonsering och alla följedokument som hänvisar till att produkten producerats ekologiskt måste avlägsnas. Produkterna kan få saluföras med märkning som anger att de producerats ekologiskt först efter att misstanken om att de blivit felaktigt märkta visat sig vara ogrundad.

4.5 Rengöringsåtgärder

Ekoplanen ska innehålla en beskrivning av de rengöringsåtgärder som genomförs för att säkerställa att de ekologiska och konventionella produkterna i lager och andra utrymmen som används vid importen inte sammanblandas eller förväxlas.

I beskrivningen redogörs till exempel för hur lagerlokalernas hyllor töms på konventionella produkter innan ekologiska produkter tas in i lagret, och hur rengöringen och bedömningen av rengöringens effektivitet bokförs. Med rengöringsåtgärder avses i ekoplanen inte hur hygienkraven iakttas.

5 Övervakande myndigheter

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket styr och planerar kontrollen över importen av ekologiska jordbruksprodukter, frön och förökningsmaterial, foder och livsmedel, vattenbruksprodukter och havsalger samt produkter i enlighet med bilaga I till förordningen 2018/848.

Livsmedelsverket fungerar också som nationell huvudanvändare av Traces-systemet inom importen av ekologiska produkter. Livsmedelsverket tar alltid officiella prov för analys av salmonella i importpartier av proteinfoderämnen som klassificeras som särskilt riskbenägna. Införsel till EU-området av animaliska ekologiska livsmedel och levande ekologiskt uppfödda djur får göras endast via vissa godkända veterinära gränsstationer vid unionens yttre gränser. I Finland tas prov av ekologiska animaliska livsmedel i samband med den veterinära gränskontrollen som utförs på vissa godkända gränskontrollstationer. Livsmedelsverkets sektion för gränskontroll och inremarknadshandel ansvarar för analysen av proverna.

I fråga om alkoholhaltiga produkter utövar Livsmedelsverket tillsyn över ekologiska alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 volymprocent alkohol och dessutom alla fasta alkoholpreparat.

Valvira

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, www.valvira.fi (nedan Valvira), ansvarar för tillsynen över ekologiska alkoholdrycker. Valvira övervakar ekologiskt producerade alkoholdrycker om innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol. 

Tullen

Tullen övervakar importen av ekologiska produkter som införs från länder utanför EU, dvs. från s.k. tredjeländer.  Vid införseln till Finland av ekologiska livsmedel av icke-animaliskt ursprung från andra EU-medlemsländer kontrollerar tullen också att lossningen och lagringen av livsmedelspartierna i Finland sker enligt bestämmelserna. De prover som tas av vegetabiliska ekologiska livsmedel i samband med kontrollen av införseln analyseras av Tullaboratoriet.

Tullen utfärdar bindande klassificeringsbesked på ansökan av företaget. Bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara i samband med införseln (Taric-nummer). Beslutet är avgiftsfritt och bindande för tullmyndigheterna och det gäller i hela EU. Utgående från Taric-numret fastslår tullen bland annat tullavgifterna för de produkter som ska införas. Tullens webbplats finns på adressen www.tulli.fi.

Kontrollen på Åland

Importen av ekologiska livsmedel (med undantag för ekologiska alkoholdrycker) övervakas på Åland av Ålands landskapsregering, www.regeringen.ax.

6 Importsystemet

Övervakningen av importen i EU

 • I alla EU-länder tillämpas samma villkor för införsel av ekologiska produkter
 • Importören ska tillhöra kontrollsystemet för ekologiska produkter
 • Tullen granskar varje parti av ekoprodukter som importeras
 • Om ett parti ekoprodukter inte har uppvisats för tullen för granskning i samband med införseln kan produkterna saluföras som konventionella men inte som ekologiska produkter
 • Det går inte att uppvisa sändningen för tullen i efterhand.

Importens skeden:

 • Säkerställande av att produkten som importeras är ekologisk och utredning av importförfarandet
  Förhandsanmälan om den ankommande försändelsen lämnas till Tullen och Livsmedelsverket eller, i fråga om alkoholdrycker, till Valvira
 • På den elektroniska tulldeklarationsanmälan anges dokumentkoden C644 och det ursprungliga kontrollintyget och transportdokumenten visas upp för Tullen i anslutning till importen
 • Den förste mottagarens mottagningskontroll och registrering av kontrollresultaten i systemet Traces
 • I fråga om riskprodukter CHED-anmälan och val av rätt gränskontrollstation/BCP: Nordsjö, Hfors-Vanda flygplats eller Vaalimaa,
 • Gränskontrollstation/BCP: Finnish Customs, om inget CHED-krav för importen.

En importör kan börja importera ekologiska produkter efter att ha anslutit sig till Livsmedelsverkets eller, i fråga om alkoholprodukter, till Valviras kontrollsystem för ekologiska produkter För att kunna lämna det elektroniska kontrollintyg som krävs vid import till EU:s gränstull måste importören dessutom ansöka om lösenord till systemet Traces, som EU-kommissionen administrerar. Livsmedelsverket hanterar användaridentifikationerna för systemet Traces i Finland.

Ekologiska produkter som införs från länder utanför EU måste vara förpackade i förpackningar eller behållare som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan ersättas med någon annan produkt. Förpackningarna och behållarna måste vara märkta med exportörens identifikation och med andra märken och nummer med vilka partiet kan kopplas till det ursprungliga kontrollintyget.

Produkterna ska tullklareras innan de kan överlåtas för fri omsättning i EU-området. Produkterna kan tullklareras i Finland eller i vilken annan medlemsstat som helst. I Finland övervakas införseln av produkter av Tullen i Finland.

Införseln av ekologiska produkter beskrivs schematiskt i tabell 1.

6.1 Importförfaranden

 • Ekologiska produkter kan importeras från länder utanför EU om ett av EU erkänt kontrollorgan kontrollerat produkten och aktören, och om aktören är ansluten till ekokontroll inom EU.

Den ekologiska produkten ska tillhöra tillämpningsområdet för EU:s förordning om ekologisk produktion. Sådana produkter är:

 1. Obearbetade vegetabiliska produkter
 2. Levande djur eller obearbetade animaliska produkter
 3. Vattenbruksprodukter och havsalger
 4. Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
 5. Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som foder
 6. Vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

Dessutom ska kraven i EU-kommissionens förordning tillämpas på produkten i tredjelandet antingen direkt eller i enlighet med handelsavtal. Under övergångsperioden kan en ekologisk produkt också vara förenlig med motsvarande produktions- och kontrollregler i tredjelandet i enlighet med den tidigare ekoförordningen 834/2007.

Kommissionen har flera sätt att erkänna både tredjeländer och kontrollorgan som är verksamma i dessa länder. Regeln är att ekokontrollen i tredjelandet ska vara förenligt med EU:s ekoförordning, dvs. produkten, producenterna och importören kontrolleras enligt något av de följande förfarandena och aktören i tredjelandet kan visa upp ett ekocertifikat på detta:

Erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan (art. 46)

 • handlar om övervakar i enlighet med 2018/848, dvs. produkterna är förenliga med EU:s ekobestämmelser.

Likvärdiga tredjeländer inom ramen för ett handelsavtal (art. 47)

Likvärdiga tredjeländer i enlighet med den tidigare ekoförordningen 834/2007 (art. 48) och kontrollorgan (art. 57), övergångsperioden för detta förfarande går ut i slutet av år 2026, varvid erkännandet överförts till förfarandena i enlighet med art. 46 och 47, som nämns ovan

 • erkända tredjeländer den 31 december 2026 (art. 48)
  • agerar och kontrollerar i enlighet med landspecifika handelsavtal som EU-kommissionen godkänt, produkten anses motsvara EU:s produktionsregler
 • erkända kontrollorgan den 31 december 2024 (art. 57)
  • agerar och kontrollerar i enlighet med kontrollorganspecifika regler som EU-kommissionen godkänt, produkten anses motsvara EU:s produktionsregler.

6.2 Importförfaranden och preciserade krav

En aktör som planerar att börja importera ekoprodukter från ett tredjeland rekommenderas att innan verksamheten inleds ta reda på vilka förfaranden som krävs för att införa ekologiska produkter från länder utanför EU. För närvarande används de fyra förfaranden som beskrivs ovan. Av dem är förfarandet "erkänt tredjeland" och "erkänt kontrollorgan" förenliga med den tidigare ekoförordningen. Det gemensamma syftet med alla förfaranden är att säkerställa att de ekologiska produkter som införs uppfyller EU:s ekolagstiftning. Förenliga med den nya ekoförordningen är erkända tredjeländer med stöd av handelsavtal och kontrollorgan som iakttar den nya ekoförordningen.

Bilaga I (erkända tredjeländer) och II (erkända kontrollorgan) till kommissionens förordning 2021/2325 innehåller en sammanställning över kriterierna som aktören ska kontrollera för att säkerställa vilket importförfarande som kan användas. Man börjar med att ta reda på om ekoprodukterna kan importeras från ett godkänt tredjeland eller om exportören i exportlandet övervakas av ett erkänt kontrollorgan.

Om ett exportland inte finns upptaget i bilaga I till importförordningen och inte heller i förteckningen över nya tredjeländer som godkänts med stöd av handelsavtal, eller om exportören inte övervakas av ett erkänt kontrollorgan enligt bilaga II, eller om produkten av någon annan orsak (produktkategori, kontrollorgan eller någon särskild bestämmelse för produktkategori i fråga, t.ex. för vin) inte kan importeras, kan produkten inte importeras till EU som ekologiskt producerad.

Förteckningen nedan kan användas som hjälp för att utreda vilket förfarande som ska användas: (Observera att referenserna hänvisar direkt till bilaga I och II i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325 eller till kommissionens webbsidor om handelsavtal: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en).

 • exportland: finns exportlandet i förteckningen över erkända tredjeländer eller över tredjeländer som erkänts med stöd av handelsavtal eller finns det i något erkänt kontrollorgans förteckning
 • kontrollmyndighet/kontrollorgan som övervakar exportören: har kontrollmyndigheten/kontrollorganet i fråga rätt att verka i det tredjeland det är fråga om samt har det kontrollorgan som övervakar exportören utfärdat t.ex. förbud för exportören att marknadsföra den ekoprodukt man vill importera? Uppgifterna finns på de webbplatser för de myndigheter och kontrollorgan som meddelas i bilagorna.
 • produktkategori: hör den ekologiska produkten till en produktkategori som kan importeras från ett erkänt tredjeland eller från ett tredjeland som erkänts med stöd av handelsavtal eller övervakas produktkategorin av något av de erkända kontrollorganen i det aktuella tredjelandet? Produktkategorierna räknas upp under varje erkänt tredjeland, i handelsavtalen och för varje erkänt kontrollorgan.
 • ursprung: finns det restriktioner som gäller ursprunget för den ekoprodukt man vill importera. I punkt 2 i förteckningen över erkända tredjeländer finns en sammanställning över restriktioner som gäller produkternas ursprung och i handelsavtalen under produktkategorierna.
 • eventuella undantag: de undantag som gäller för olika produktkategorier hittas i förteckningen över erkända tredjeländer i kolumnen begränsningar eller anges med fotnoter i kolumnen för produktkategorier, och i förteckningen över erkända kontrollorgan i punkt 4 under respektive kontrollorgan. Till exempel är vin en produkt som fortfarande omfattas av undantag för vissa kontrollorgans del, vilket innebär att det aktuella kontrollorganet inte kan övervaka import av ekologiskt vin från ett tredjeland.
 • varaktighet för upptagande i förteckningen: hör tredjelandet eller kontrollorganet till förteckningen vid exporttillfället (punkt 7 i förteckningen över erkända tredjeländer och punkt 5 i förteckningen över erkända kontrollorgan), eller handelsavtalens ikraftträdande på kommissionens webbplats på adressen: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

6.3 Förfarandet med erkänt tredjeland (produkterna har kontrollerats i enlighet med den tidigare ekoförordningen 834/2007 fram till slutet av år 2026)

Till förteckningen över erkända tredjeländer hör för närvarande Argentina, Australien, Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, Tunisien, Förenta staterna, Nya Zeeland och Republiken Korea.

Kommissionen har bekräftat att de regler för ekologisk produktion och de kontrollsystem som tillämpas i dessa länder motsvarar kraven i EU:s ekolagstiftning. Ekologiska produkter får importeras från dessa länder förutsatt att det är fråga om sådana produkter som uppräknas i bilaga I till kommissionens förordning (EU) 2021/2325 och uppfyller de kriterier som anges för respektive land. Om en ekoprodukt inte motsvarar de kriterier som enligt bilagan gäller för landet i fråga (om t.ex. produkten övervakas av något annat kontrollorgan än det som nämns i bilagan), lönar det sig för importören att kontrollera om exportören i tredjelandet i stället övervakas av något annat erkänt kontrollorgan i enlighet med bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325 eller om tredjelandet erkänts med stöd av handelsavtal. I annat fall går det inte att importera produkten till EU som ekologisk produkt.

En aktuell förteckning över erkända tredjeländer finns i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325. Det är bra för importören att observera att kommissionen gör ändringar i förordningen ofta och att de senaste ändringarna inte alltid syns i den konsoliderade lagstiftningen. Den senaste ändringen kan kontrolleras i förordningens bibliografiska uppgifter i EUR-lex.

6.4 Förfarandet med erkänt kontrollorgan (produkterna har kontrollerats i enlighet med den tidigare ekoförordningen 834/2007 fram till slutet av år 2024)

Ekoprodukter kan importeras också från andra tredjeländer än de som kommissionen erkänt. Det förutsätter att exportören i tredjelandet övervakas av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som kommissionen erkänt, och att kriterierna enligt bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2021/2325 uppfylls.

Kommissionen har försäkrat sig om att kontrollmyndigheterna och organen i fråga fungerar enligt bestämmelserna i EU:s ekolagstiftning, och har gett dem befogenheter att göra kontroller och bevilja kontrollintyg i de tredjeländer som anges i bilaga II till importförordningen. Från exportörer som övervakas av sådana kontrollmyndigheter eller -organ i ett tredjeland får man importera de produkter som anges i bilaga II i importförordningen, förutsatt att de uppfyller de kriterier som angetts för de olika kontrollorganens del. Om en ekoprodukt inte uppfyller de kriterier som anges i bilaga II (om den t.ex. inte hör till en sådan produktkategori som kontrollorganet i fråga har rätt att övervaka) kan produkten inte importeras som ekoprodukt.

En aktuell förteckning över erkända kontrollmyndigheter/-organ finns i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325, Det är viktigt att importören observerar att kommissionen ofta gör ändringar i bilagan och att de senaste ändringarna inte alltid syns i den konsoliderade lagstiftningen. Den senaste ändringen kan kontrolleras i förordningens bibliografiska uppgifter i EUR-lex.

6.5 Tredjeländer som erkänts med stöd av handelsavtal

I stället för förfarandet för erkänt tredjeland introducerar den nya ekoförordningen möjligheten att importera ekologiska produkter från tredjeländer med vilka EU har ett handelsavtal. Kommissionen upprätthåller en förteckning över dessa handelsavtal och om deras villkor på sin webbplats. För närvarande finns följande länder i förteckningen: Chile, Schweiz och UK). Importören kan kontrollera på följande sida huruvida villkoren för förfarandet i fråga uppfylls: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

6.6 Erkända ekokontrollorgan och -myndigheter

Kommissionen ämnar börja erkänna tredjeländers kontrollorgan som direkt iakttar EU:s ekoförordning. Då motsvarar produktionsmetoderna och produkterna direkt den nya ekoförordningen 2018/848 och som ett bevis på detta har tredjelandet ett certifikat i systemet Traces. Till dags dato har inget sådant kontrollorgan ännu erkänts.

6.7 Kontrollintyg (eng: Certificate of Inspection = COI, fi: tarkastussertifikaatti) och systemet Traces

När en aktör ansöker om tillstånd att överlåta en sändning för fri omsättning i unionens område ska importören för tullen uppvisa det ursprungliga kontrollintyget för tullmyndigheterna. Kontrollintyget ska också visas upp för tullmyndigheterna före eventuella åtgärder som utförs gällande sändningen vid tullagringen. I praktiken sker uppvisandet genom att foga det COI-nummer som handlingen fått i systemet Traces till förhandsanmälan. Kontrollintyget kan visas upp på papper endast i undantagsfall.

Ett undantag utgör import av ekologiska produkter från Schweiz, som inte kräver att kontrollintyg uppvisas.

Kontrollintyget ska vara utfärdat enligt mallen och anvisningarna för ifyllande i förordningen (EU) 2021/2306. Handlingen kan uppgöras på vilket som helst av unionens officiella språk. Traces ger anvisningar gällande upprättandet av handlingen, och handlingen visas på ett språk som motsvarar användarens språkval i systemet Traces.

Om kontrollintyget endast finns på papper, har kontrollmyndigheterna rätt att begära att kontrollintyget översätts till finska eller svenska. Översättningen ska utföras av en auktoriserad translator och importören svarar för översättningskostnaderna. EU-lagstiftningen förutsätter dock att uppgifterna i ett kontrollintyg som utfärdats på papper snarast möjligt ska registreras i systemet Traces och att uppgifterna i pappersversionen stämmer överens med uppgifterna i systemet Traces.

Kontrollintyg kan endast utfärdas av de kontrollorgan som nämns i bilagorna till förordning 2021/2325:

 • Kontrollorgan som kommissionen har erkänt för Argentina, Australien, Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Tunisien, Förenta staterna, Nya Zeeland och Republiken Korea. De importerade produkterna ska dessutom uppfylla de särskilda villkor som kommissionen ställer (se 2021/2325, bilaga I).
 • En av kommissionen erkänt kontrollmyndighet eller kontrollorgan, som har rätt att fungera i det tredjeland som utgör exportland. De importerade produkterna ska dessutom uppfylla de särskilda villkor som kommissionen ställer (se 2021/2325, bilaga II)

eller

kontrollorgan som iakttar EU-bestämmelserna i 2018/848 art. 46 (inget sådant kontrollorgan har ännu erkänts) eller kontrollorgan som erkänts med stöd av handelsavtal i enlighet med art. 47. Kommissionen upprätthåller en webbsida över sådana kontrollorgan: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

Kontrollmyndigheten/anstalten i fråga har ansvarat för kontrollen av sändningen i exportlandet och för alla de handlingar som gäller sändningen, och har utfärdat kontrollintyget utifrån den kontroll som gjorts.

Kontrollintyget får ha utfärdats i ett enda originalexemplar i systemet Traces.

Innan importören visar upp originalkontrollintyget för tullen rekommenderas att han kontrollerar att den importerade produkten och kontrollintyget hör ihop, och att dokumentet är korrekt och ändamålsenligt ifyllt fram till punkt 18. Importören ska också kontrollera att alla nödvändiga bilagor, till exempel transporthandlingarna, har fogats till kontrollintyget. De övriga fälten på intyget fylls i an efter som importförfarandet framskrider.

Om en utskrift av kontrollintyget har tagits från systemet Traces, ska utskriften till fullo motsvara det originalkontrollintyg som finns i systemet. Efter att produkten har överlåtits till fri omsättning ska kontrollintyget i original ”medfölja produkten” i Traces-systemet ända till den första mottagaren. Efter att den första mottagaren utfört mottagningskontroll av produkten returnerar han kontrollintyget till importören genom att i systemet Traces kvittera att mottagningskontrollen gjorts. Importören ska förvara kontrollintyget i minst två år så att kontrollmyndigheten kan ta del av det. Kontrollintyget rör sig automatiskt i systemet Traces på det sätt som beskrivs ovan alltid efter att en kvittering gjorts i systemet.

Tullen kan godkänna att skrivfel i kontrollintyget korrigerats, om korrigeringarna gjorts i systemet Traces genom att ersätta originalkontrollintyget, och det godkänts av tredjelandets kontrollorgan.

Kontrollintyg kan arkiveras elektroniskt i separata filer, men de ska vara tillgängliga vid kontroll. Importören bör observera att systemet Traces inte är ett elektroniskt arkiv för kontrollintyg.

6.8 Förhandsanmälan om import

Importören ska lämna en förhandsanmälan till Tullen och Livsmedelsverket i god tid innan en sändning med ekologiska produkter kommer till EU:s område. Anmälningarna görs per e-post till adresserna:

Av anmälan ska framgå:

 • kontrollintygets nummer eller en kopia av intyget som bilaga
 • uppskattad ankomsttid
 • kopia av de kommersiella handlingarna om dessa inte finns i systemet Traces
 • den förste mottagarens namn och adress
 • övriga handlingar som krävs, och t.ex. CHED-anmälningens nummer i fråga om riskprodukter.

Innan importören gör anmälan är det bra att importören kontrollerar att kontrollintyget är riktigt och adekvat. Anmälningar som gäller ekologisk alkohol riktas till Valvira.

Om den första mottagaren verkar i en annan medlemsstat, till exempel i Estland, ska importören skicka anmälan om import till det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som övervakar den första mottagaren i det aktuella landet. Namnen på de myndigheter och kontrollorgan som ansvarar för ekokontrollen i alla medlemsstater finns bl.a. på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home och ”Organic Farming / EU Commission” https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_en.

Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/ekoprodukter/forhandsanmalan/.

6.9 Uppgifter om transportarrangemang

Importören ska på begäran ge tullen detaljerade uppgifter om transportarrangemangen för transporten från exportören i tredjelandet till den förste mottagaren. Transporthandlingarna ska fogas direkt till importpartiets kontrollintyg i systemet Traces. Importören ska också föra in uppgifterna om transportarrangemangen i sin bokföring, så att de kan kontrolleras av kontrollörerna vid ekokontrollen.

Den förste mottagaren ska föra in uppgifterna om transportarrangemangen från den förste mottagarens lager/lagerlokaler till mottagarna inom Europeiska unionen.

Importören/den förste mottagaren ska på begäran kunna uppvisa för kontrollören vilka transportrutter och transportmedel som har använts (transportdokument, oavbruten rutt), platserna för de lagerlokaler som har använts vid importen samt arrangemangen för att hålla ekologiska och konventionella produkter isär.

6.10 Uppvisande av varor för tullen

Endast den importör som anges på kontrollintyget eller dennes representant får uppvisa sändningen åt tullen för överlåtelse till fri omsättning eller för flyttning till tullager för beredning eller indelning i partier.

För varje sändning eller delparti som ska överlåtas för fri omsättning i EU förutsätts att importören

 • i fråga om import hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion för den produkt som importeras
 • uppvisar sändningens originalkontrollintyg i Traces-systemet för tullmyndigheterna och använder koden C644 på tullanmälan;

samt att tullmyndigheterna

 • inspekterar sändningen
 • bestyrker kontrollintyget i Traces-systemet.

Om man utför beredningsåtgärder som gäller hela sändningen eller någon av produkterna som ska importeras eller om produkterna uppdelas i delpartier i tullagret innan de överlåts för fri omsättning ska tullen inspektera sändningen innan åtgärderna vidtas. Innan en enda åtgärd påbörjas ska man alltså uppvisa den ursprungliga sändningen åt tullen för inspektion, så att produkterna kan överlåtas till fri omsättning efter dessa åtgärder. Kontrollintyget bestyrks undantagsvis redan innan produkterna överlåts till fri omsättning, bland annat för att det ska vara möjligt att säkerställa att kontrollintyget och exportörens identifikation samt märkningar och nummer på de produkter som importeras motsvarar varandra.

Tullmyndigheterna bestyrker originalkontrollintyget i punkt 30 utgående från den utförda inspektionen.

A. Tulldeklaration och kontroll av att importören hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Importören ska se till att det på tulldeklarationsblanketten, fakturor och andra kommersiella dokument tydligt anges att det är fråga om ekologiska produkter. På den elektroniska tulldeklarationsanmälan anges den särskilda dokumentkoden för ekologiska produkter (C644) och kontrollintygets nummer som preciserande uppgift. Om det inte meddelas på tulldeklarationen att produkterna är ekologiska kommer tullen att hantera produkterna och införseln som om de var konventionellt framställda, och granskar därför inte produkterna och importåtgärderna enligt kraven i ekolagstiftningen. Även om importören i efterhand skulle kunna uppvisa det originalkontrollintyg som hör till sändningen kan han efter att tullen vid införseln hanterat produkterna som konventionella inte längre behandla eller saluföra dem som ekologiska. Importören ska alltså själv se till att produkterna deklareras som ekologiska på tulldeklarationen, och att de handlingar som krävs för importen uppvisas för tullmyndigheterna.

För att produkterna ska kunna överlåtas till fri omsättning i EU ska importören i Traces-systemet uppvisa för tullen originalkontrollintyget för alla sändningar som importeras.

Ett undantag utgör import av ekologiska produkter från Schweiz, som inte kräver att kontrollintyg uppvisas.

Tullen kontrollerar dessutom i anslutning till tulldeklarationen till att importören hör till ekokontrollen och att importören har ett giltigt ekointyg.

B. Inspektion av sändning och bestyrkande av kontrollintyg

Tullmyndigheterna inspekterar sändningen genom att jämföra uppgifterna på kontrollintyget med produkterna i sändningen, och kontrollerar också att de uppgifter som uppges på intyget är korrekta och att intyget motsvarar ställda krav. Tullmyndigheten kan också ta prov av produkterna för att kontrollera att de är ekologiska.

Tullen bestyrker inspektionen på originalkontrollintyget i punkt 30 om det kan konstateras att importören hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion för den produkt som importeras, hela den sändning och de produkter som ska importeras motsvarar uppgifterna i kontrollintyget och att uppgifterna är riktiga, produkterna kan konstateras vara ekologiska utgående från provtagningen (om prov har tagits).

Om något av de ovan nämnda villkoren inte uppfylls, bestyrks kontrollintyget inte och produkterna får inte heller överlåtas till fri omsättning i EU-området som ekoprodukter.

C. Överlåtelse till fri omsättning av en sändning

En sändning kan överlåtas till fri omsättning i EU-området med beteckningen ekologiskt producerad efter att tullen har inspekterat den och utifrån inspektionen bestyrkt fält 30 i originalkontrollintyget.

Om det konstateras att hela eller någon av produkterna i sändningen inte uppfyller kraven på ekologisk produktion får sändningen/produkten överlåtas till fri omsättning endast som konventionell. Alla hänvisningar till en ekologisk produktionsmetod ska tas bort från produktens förpackningspåskrifter, reklam och följedokument (också kontrollintyget). Aktören kan därefter inte saluföra produkterna i EU-området som ekologiskt producerade.

Efter att sändningen överlåtits till fri omsättning skickas det av tullen bestyrkta originalkontrollintyget i systemet Traces automatiskt till sändningens första mottagare. Om importören och förste mottagaren är en och samma aktör returneras intyget till importören.

D. Överlåtelse till fri omsättning efter beredningsåtgärder eller uppdelning i flera delpartier i tullager

Beredningsåtgärder i tullager

Om man vill utföra beredningsåtgärder på de produkter som ska importeras eller om beredningsåtgärder krävs enligt lagen ska de utföras under tullens överinsikt i tullagret. Beredningsåtgärder som kan komma i fråga är t.ex.:

 • förpackning eller ompackning och
 • påsättning av förpackningspåskrifter som anger att produkten är ekologiskt producerad.

En närmare beskrivning av de särskilda krav som gäller för förpackningspåskrifterna för ekologiska produkter ingår i anvisningen om ekologisk produktion för den produkt som ska importeras. Anvisningarna finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om det t.ex. är fråga om färdigt förpackat livsmedel som är avsett för konsumenter eller storkök ska förpackningspåskrifterna ändras så att de också uppfyller de allmänna kraven för förpackningspåskrifter.

En närmare beskrivning av beredning och lagringsförfarande som sker under tullens överinsyn finns på tullens webbplats.

En sändning ska alltid först inspekteras av tullen innan beredningsåtgärder påbörjas. Originalkontrollintyget uppvisas då för tullen, som bestyrker punkt 30 i intyget utgående från den inspektion som den har gjort. Efter beredningsåtgärderna ska kontrollintyget i original medfölja sändningen. Originalkontrollintyget returneras inte ännu i detta skede till importören.

Ett undantag utgör import av ekologiska produkter från Schweiz, som inte kräver att kontrollintyg uppvisas

Intyget uppvisas på nytt för tullen i samband med att sändningen överlåts till fri omsättning. På det sättet säkerställer man att importören har visat upp sändningen för tullen innan beredningsåtgärderna utförts, och att tullen har kunnat inspektera den ursprungliga sändningen.

Uppdelning av en sändning i delpartier under lagring i tullager

Om man vill dela upp en sändning i delpartier innan den överlåts till fri omsättning ska det göras under tullens övervakning under lagringen i tullager. En sändning ska alltid först inspekteras av tullen innan delningsåtgärder påbörjas. Originalkontrollintyget uppvisas då för tullen, som bestyrker punkt 30 i intyget utgående från den inspektion som den har gjort.

Importören ska uppgöra ett separat utdrag ur kontrollintyget för vart och ett av de delpartier som tas ut av sändningen. En mall för utdraget och anvisningarna för ifyllande finns i systemet Traces. Utdragen uppvisas för tullmyndigheten för godkännande tillsammans med det av tullen bestyrkta originalkontrollintyget. Tullmyndigheterna godkänner punkt 12 i utdraget om den kan konstatera att det är fråga om ett delparti ur den ursprungliga sändningen. Efter uppdelningen och efter att utdraget godkänts ska utdraget i original medfölja det delparti det gäller.

Efter att tullen har godkänt utdragen tar importören kopior av dem som förvaras tillsammans med originalkontrollintyget.

Originalutdraget uppvisas för tullmyndigheten i samband med att ett delparti överlåts för fri omsättning.

Delpartiets mottagare fyller i fält 13 på originalutdraget efter att ha kontrollerat att

 • produkternas förpackningar eller behållare är förseglade och produkterna inte har ersatts med någon annan produkt och
 • kontrollintygsutdraget och produktens identifikationsuppgifter och andra märken och nummer motsvarar varandra.

Mottagaren av ett delparti ska förvara originalutdraget av kontrollintyget i minst två år så att kontrollörer kan ta del av det.

Kontrollintyg kan arkiveras elektroniskt i separata filer, men de ska vara tillgängliga vid kontroll. Importören bör observera att systemet Traces inte är ett elektroniskt arkiv för kontrollintyg.

Mottagning av produkter i den förste mottagarens lokaler

Den förste mottagaren som tar emot den importerade sändningen för beredning och/eller saluföring ska vid mottagningen kontrollera att

 • produkternas förpackningar eller behållare är förseglade och produkterna inte har ersatts med någon annan produkt och
 • kontrollintyget och exportörens identifikation samt andra märken och nummer som produkterna är märkta med motsvarar varandra.

Den första mottagaren registrerar mottagningskontrollens resultat i systemet Traces till punkt 31 i kontrollcertifikatet.

När mottagningskontrollen kvitterats som godkänt sänds originalkontrollintyget automatiskt tillbaka till importören i systemet Traces. Det rekommenderas att förste mottagaren fogar en kopia/elektronisk kopia av det returnerade originalkontrollintyget till sin bokföring.

Fortsatt behandling av importerade ekologiska produkter

Om den importerade produkten vid mottagandet uppfyller de ställda kraven kan den förste mottagaren utföra beredningsåtgärder och/eller marknadsföra produkten vidare som ekologiskt framställd.

Om produkten inte uppfyller kraven och/eller det råder oklarhet om huruvida den är ekologiskt producerad får produkten inte bearbetas eller marknadsföras vidare innan oklarheten har utretts. Beredningsåtgärder är exempelvis

 • konservering/bearbetning (inkl. slakt och styckning till husdjursprodukter),
 • förpackning/omförpackning,
 • märkning med påskrifter som anger att produktionsmetoden är ekologisk eller ändring av märkningarna.

7 Bokföring och dokument

 • För att möjliggöra en effektiv kontroll ska bokföringen över ekologisk produktion hållas helt isär från annan bokföring, alternativt ska dokumenten märkas så att det tydligt syns att de gäller ekoprodukter.
 • Importören och förste mottagaren ska vid en inspektion kunna visa upp följande dokument för kontrollören: alla kontrollintyg, transporthandlingar och resultaten av mottagningsinspektionerna.

Införsel av ekologiska produkter ska bokföras och bokföringen bestyrkas med erforderliga verifikat. Syftet med bokföringen är att säkerställa ekoprodukternas spårbarhet och göra det möjligt att kontrollera att mängden ekologiska produkter som levereras till en enhet och lagras där motsvarar den mängd produkter som utgår därifrån. Den ska också säkerställa att kraven på ekologisk produktion kan kontrolleras.

För möjliggöra en effektiv kontroll ska dokumenten över ekologiska produkter vara lätta att hitta bland andra handlingar i bokföringen (dokumenten kan t.ex. märkas med ordet ekologisk). Det ska föras bok över lager och tillgångar i enhetens eller aktörens lokaler och kontrollmyndigheten ska med hjälp av bokföringen kunna säkerställa att produktionsreglerna följs. Om importören och den förste mottagaren inte verkar i samma enhet ska båda aktörerna ha egen bokföring.

Balansen mellan mängden insatsvaror och producerade varor ska framgå av bokföringen. Det ska också föras bok över svinnet i olika produktionsskeden.

7.1 Transporter

I importörens bokföring ska det ingå detaljerade uppgifter om transportarrangemangen från exportören och den förste mottagaren.

Den förste mottagaren ska föra in uppgifterna om transportarrangemangen från den förste mottagarens lager/lagerlokaler till mottagarna inom Europeiska unionen.

Importören/den förste mottagaren ska på begäran kunna uppvisa för kontrollören vilka transportrutter och transportmedel som har använts (transportdokument, oavbruten rutt), platserna för de lagerlokaler som har använts vid importen samt arrangemangen för att hålla ekologiska och konventionella produkter isär.

7.2 Mottagningskontroller

I den förste mottagarens bokföring ska ingå resultaten av de importerade produkternas mottagningskontroll. Om importören och den förste mottagaren inte är en och samma aktör rekommenderas också att en kopia av det originalkontrollintyg som sänts till importören via systemet Traces läggs till bokföringen.

8 Avgifter

Offentliga och företagsekonomiska prestationer som hänför sig till Livsmedelsverkets kontroll av ekologisk produktion är avgiftsbelagda. Syftet med avgifterna är att täcka de kostnader som tillsynen medför. Avgifterna fastställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021) och i prislistan för myndighetstjänster och företagsekonomiska tjänster. Prislistorna finns också på Livsmedelsverkets webbplats.

Tullen uppbär avgifter för kontroller och laboratorieundersökningar i enlighet med förordningen om tullens avgiftsbelagda prestationer.