Ersättning för ekologisk produktion

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi informerar om ansökan senare.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Genom ersättningen för ekologisk produktion främjas den ekologiska jordbruksproduktionen samt omställningen till ekologiska produktionsmetoder i enlighet med den nationella ekostrategin.

Ersättningen för ekologisk produktion baserar sig på en femårig förbindelse. Förbindelsen kan ingås i fråga om både växt- och husdjursproduktion. Det är också möjligt att ingå en förbindelse i fråga om areal där ekologisk odling av grönsaker bedrivs på friland.

Vem kan få stöd?

Du kan ingå en förbindelse om ekologisk produktion och få ersättning för den, om du

 • är en minst 18-årig aktiv jordbrukare
 • odlar minst fem hektar åkerareal som berättigar till ersättning eller minst en hektar areal som berättigar till ersättning och används för odling av trädgårdsväxter
 • har genomgått en fem dagar lång utbildning i ekologisk produktion som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion kan du få, om du utöver att du uppfyller de ovannämnda kraven

 • har i genomsnitt minst fem djurenheter av ekologiskt uppfödda produktionsdjur
 • har genomgått en två dagar lång utbildning i ekologisk husdjursskötsel, som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • i fråga om det djurslag som din ansökan gäller är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Du kan få ersättning för ekologisk produktion för bara en del av gårdens skiften, om du

 • årligen odlar minst en hektar frilandsgrönsaker på förbindelseareal som omfattas av en partiell förbindelse
 • har organiserat den övriga produktionen i produktionsenheter enligt ekoförordningen.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på förbindelsearealen, som består av ersättningsberättigande åkerareal. Förbindelsearealen godkänns av NTM-centralen.

Ersättning för husdjursproduktion betalas för så många hektar som omfattas av förbindelsen och för vilkas del betalningsgrunden (0,5 djurenheter/hektar) uppfylls.

Preliminära ersättningsnivåer

 • växtproduktion 160 €/ha
 • husdjursproduktion 160 €/ha + 130 €/0,5 de/ha
 • grönsaksproduktion på friland 590 €/ha, som betalas utgående från den växt som anmälts

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster.

Du ser den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/utbetalningstidtabell/.

Stödvillkor

 • Guiden om åkerstöd (Publiceras senare)
 • Förbindelsevillkoren för ersättning för ekologisk produktion (Publiceras senare)
 • Anvisningarna om Viputjänsten (Publiceras senare)

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om en femårig förbindelse om ekologisk produktion i Viputjänsten i maj–juni, i samband med ansökan om åkerstöd.

Efter att du ingått förbindelsen ska du årligen i samband med ansökan om åkerstöd ansöka om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Använd e-tjänster

Viputjänsten

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2023