Ersättning för ekologisk produktion

Genom ersättningen för ekologisk produktion främjas den ekologiska jordbruksproduktionen samt omställningen till ekologiska produktionsmetoder i enlighet med den nationella ekostrategin.

Ersättningen för ekologisk produktion baserar sig på en femårig förbindelse. Förbindelsen kan ingås i fråga om både växt- och husdjursproduktion. Det är också möjligt att ingå en förbindelse i fråga om areal där ekologisk odling av grönsaker bedrivs på friland.

Vem kan få stöd?

Du kan ingå en förbindelse om ekologisk produktion och få ersättning för den, om du

 • är en minst 18-årig aktiv jordbrukare
 • odlar minst fem hektar åkerareal som berättigar till ersättning eller minst en hektar areal som berättigar till ersättning och används för odling av trädgårdsväxter
 • har genomgått en fem dagar lång utbildning i ekologisk produktion som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion kan du få, om du utöver att du uppfyller de ovannämnda kraven

 • har i genomsnitt minst fem djurenheter av ekologiskt uppfödda produktionsdjur
 • har genomgått en två dagar lång utbildning i ekologisk husdjursskötsel, som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • i fråga om det djurslag som din ansökan gäller är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Du kan få ersättning för ekologisk produktion för bara en del av gårdens skiften, om du

 • årligen odlar minst en hektar frilandsgrönsaker på förbindelseareal som omfattas av en partiell förbindelse
 • har organiserat den övriga produktionen i produktionsenheter enligt ekoförordningen.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på förbindelsearealen, som består av ersättningsberättigande åkerareal. Förbindelsearealen godkänns av NTM-centralen.

Ersättning för husdjursproduktion betalas för så många hektar som omfattas av förbindelsen och för vilkas del betalningsgrunden (0,5 djurenheter/hektar) uppfylls.

Preliminära ersättningsnivåer

 • växtproduktion 160 €/ha
 • husdjursproduktion 160 €/ha + 130 €/0,5 de/ha
 • grönsaksproduktion på friland 590 €/ha, som betalas utgående från den växt som anmälts

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor och -anvisningar

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om en femårig förbindelse om ekologisk produktion i Viputjänsten i maj–juni, i samband med ansökan om åkerstöd.

Efter att du ingått förbindelsen ska du årligen i samband med ansökan om åkerstöd ansöka om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Blanketter

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024