Vipumobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren

Det är viktigt att jordbrukaren och förvaltningen utbyter aktuell information. Som hjälp för att hålla kontakten har jordbrukarna en mobilapp, Vipumobilen. Appen är i fortsättningen ett verktyg för varje jordbrukare som ansöker om stöd.

Vipumobilen innehåller viktiga funktioner med vilka du kan följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de åtgärder som ska utföras på dem. Applikationen kompletterar Viputjänsten, men ersätter den inte. Du ansöker fortfarande om stöd i Viputjänsten, men i Vipumobilen får du snabbt veta om det upptäcks motstridigheter i din ansökan i jämförelse med satellitbilderna. Med appen kan du ta foton av skiftena och skicka dem till förvaltningen. 

Du kan ladda ner Vipumobilen i appbutikerna Google Play eller App Store utan avgift.

Appen har fyra delar: Utbetalningar, Uppdrag på din gård, Skiftesuppgifter och Foton.

  • I delen Utbetalningar visas uppgifter om de stöd som betalats till din gård per kalenderår.
  • I delen Uppdrag på din gård syns öppna och stängda begäranden om utredning. När du svarar använder du dig av fotografier där den exakta platsen där fotot är taget sparas.
  • I delen Skiftesuppgifter kan du granska uppgifterna om bas- och jordbruksskiften på din gård från och med 2017. Du ser också de viktigaste uppgifterna om dina skiften.
  • I delen Foton kan du ta foton på önskade objekt, till exempel för dokumentering. Fotona sparas i Vipumobilen för eventuella senare behov.

Gårdens primära jordbrukare kan logga in i Vipumobilen. Du loggar in i appen på samma sätt som i Viputjänsten, med bankkoder eller mobilcertifikat.

Appen kan användas med gårdens behörigheter att sköta ärenden. Du kan till exempel ge en släkting, en person som är delaktig i din gård eller en rådgivare fullmakt att använda appen. Gör befullmäktigandet i Viputjänsten.

Du kan ge oss respons eller utvecklingsförslag om Vipumobilen. Ge respons (webropol.fi).

Responsblankett: Hjälp oss att utveckla satellituppföljningen

Presentationsvideo om Vipumobilen (YouTube)

Anvisningsvideor

Frågor och svar om Vipumobilen

Vilken programversion ska finnas i telefonen för att Vipumobilen ska fungera?

Android 6 på Android-enheter och Apple iOS 15.7.2 på Apple-enheter.

Vad mer krävs av telefonen?

Kamera, GPS-sensor, kompassensor och Internetuppkoppling. I vissa smarttelefonmodeller har kompassen ersatts med en SAR-sensor. Vipumobilens bildfunktion stöder inte användningen av dessa.

Vilket koordinatsystem använder Vipumobilen?

Vipumobilen använder koordinatsystemet WGS84.

Räcker telefonens minne till för att ladda ner appen?
Vipumobilen är till storleken en liten applikation. Den sparar inga betydande mängder information i telefonen eller någon annan terminal. Det är ändå skäl att kontrollera hur mycket ledigt minne enheten har innan du laddar ner appen.

Fungerar Vipumobilen också på en surfplatta?

Vipumobilen fungerar på Android-/iOS-surfplattor, men appens bildstorlek är densamma som i telefonen, vilket gör att det blir svart längs kanterna på skärmen. Surfplattan ska ha internetanslutning och en GPS-sensor för att bildtagningsplatsen ska kunna verifieras.

Jag kan inte logga in i Vipumobilen även om det går att logga in i Viputjänsten. Vad gör jag och hur kan jag anmäla ett problem?

1) Kontrollera att du har den senaste versionen av Vipumobilen på din telefon. På inloggningsskärmen visas ett meddelande om nyare versioner finns tillgängliga.

2) Kontrollera att du är antingen den primära jordbrukaren på någon gårdsbruksenhet eller att du har rätt att uträtta ärenden för någon gård via fullmakt.

3) Försök logga in på nytt. Det kan förekomma korta avbrott i inloggningstjänsten eller internetuppkopplingen.

4) Om det fortfarande inte går att logga in, ta bort appen helt från telefonen och installera appen på nytt i appbutiken.

5) Prova om du kan logga in på andra tjänster som använder suomi.fi-identifikation (t.ex. vipu.ruokavirasto.fi eller MinSkatt) på en dator eller en annan mobil enhet.

Du får också stöd av landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt samarbetsområde, se https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/kontaktuppgifter/leta-fram-partner/ 

När kommer man att börja använda biometrisk identifiering (bl.a. fingeravtrycksidentifiering)?

Funktionen införs i början av 2024.

Döljer det sig en datasäkerhetsrisk i Vipumobilen? Kan någon kapa min telefon?
För att använda Vipumobilen krävs stark autentisering. Du kommer åt uppgifterna om din egen gård i appen på samma sätt som i Viputjänsten. Ingen utomstående tar kontakt med Vipumobilen, utan appen frågar själv Livsmedelsverkets skyddade servrar om de uppgifter som behövs för att använda appen. Utomstående kan alltså inte försöka attackera Vipumobilen.

Vad händer om nätet inte fungerar vid ett skifte som jag ska fotografera?
Vipumobilen har en offlinefunktion. Den gör det möjligt att ta ett foto även om nätuppkopplingen inte kan användas på skiftet i fråga. Fotot sparas i gårdens uppgifter i det skede då enheten kopplar upp sig till nätet efter inloggningen. Du kan dock endast öppna begäran om utredning när du har nätuppkoppling.

Vad händer om GPS:en avviker med 100 meter?
Användningen av Vipumobilen koncentreras till platser utomhus där lokaliseringen är exaktare än inomhus. Vanligen behöver du ta foton på åkrar, där till exempel trädkronornas inverkan på signalen är liten. Därför kan vanliga smarttelefoner under normala förhållanden uppnå tillräcklig noggrannhet vad gäller platsen där bilden ska tas.

Var ser jordbrukaren uppgifterna i Vipumobilen om telefonen går sönder?

Alla uppgifter i Vipumobilen sparas i förvaltningens databas. I databasen sparas också alla bilder som tagits med Vipumobilen, även om de inte har bifogats begäran om utredning. När användaren laddar ner Vipumobilen på en ny telefon och loggar in i appen visas alla tidigare uppgifter i appen.

Ersätts Viputjänsten av Vipumobilen?
Tills vidare ersätter Vipumobilen inte Viputjänsten som används på datorn. I framtiden utvecklas Vipumobilen så att den får allt fler av samma egenskaper som Viputjänsten. Framöver är det möjligt att Vipumobilen till stor del ersätter Viputjänsten.

Vem kan jag kontakta om det uppstår problem med användningen av Vipumobilen?

Kontakta i första hand landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Jag fyller själv i stödansökan, men äger ingen smarttelefon. Kan jag ge någon annan fullmakt att sköta ärenden i Vipumobilen?
Ja, det kan du. Alla som har rätt att uträtta ärenden på gården kan använda Vipumobilen.

Om du vill att en person som ännu inte har behörighet att uträtta ärenden ska använda Vipumobilen, kan gårdsbruksenhetens primära jordbrukare ge en fullmakt.

Samma fullmakt omfattar också uträttande av ärenden i Viputjänsten.

Rådgivaren fyller i min ansökan också i fortsättningen. Kan jag ändå själv sköta begäran om utredning som skickas via Vipumobilen?
Ja, det kan du.

Hur vet jag att en begäran om utredning har kommit till Vipumobilen?

Du får alltid ett sms när en ny begäran om utredning av satellituppföljningen skickas till dig.  Sms:et skickas till den primära jordbrukarens mobiltelefonnummer. Se till att mobilnumret är uppdaterat i Viputjänsten.

Vipumobilen meddelar ännu inte separat om en begäran om utredning, men den funktionen kommer att införas senare.

Du får inget meddelande om begäran om utredning via e-post eller i Viputjänsten.

Vart kommer begäran om utredning om jag inte äger en smarttelefon?

Du får information om begäran om utredning per sms. Du kan endast svara på det med ett foto som innehåller geoinformation via Vipumobilen.   Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är korrekta även om du inte äger en smarttelefon. Om du inte äger en smarttelefon kan du till exempel ge en släkting fullmakt att använda Vipumobilen.

Skulle det vara möjligt att skicka ett sms om begäran om utredning till alla som har fullmakt för att uträtta ärenden? Även att skicka ett sms när begäran om utredning har godkänts eller avslagits skulle behövas.

Det är tyvärr inte möjligt. Den primära jordbrukaren på gårdsbruksenheten ansvarar för hantering av ärenden som gäller gårdsbruksenheten.

Kan ett sms i anslutning till begäran om utredning skickas till någon annan än den primära jordbrukaren?

Sms:et går alltid till den primära jordbrukaren som sköter gårdsbruksenhetens kontakter med förvaltningen. Den primära jordbrukaren kan efter att ha fått kännedom om detta hänvisa den fullmäktige att hantera begäran om utredning.

Vipumobilen fungerar med samma rättigheter som stödansökan i Vipu. Användare som kan returnera gårdens stödansökan kan se gårdens uppgifter i Vipumobilen och svara på begäran om utredning.

Kan jordbrukaren svara på begäran om utredning genom att be inspektören att komma till platsen för att titta på ett otydligt skifte?

Nej.

Kan begäran om utredning hanteras helt och hållet via rådgivaren/biträdet?

Du kan fråga din egen rådgivare.

Kan man använda Neuvo-pengar när man använder en smarttelefon för att fotografera jordbrukarens åker?

Neuvo-pengar kan inte användas för detta. Bildtagningen kan inte påvisas medföra direkt rådgivande nytta.

Kan jag överföra uppgifter från odlingsplaneringsprogram till Vipumobilen?
Uppgifterna i odlingsplaneringsprogram kan tills vidare inte överföras eller användas direkt i Vipumobilen. I Vipumobilen kan du dock se de ansöknings- och skiftesuppgifter som skickats från odlingsplaneringsprogram vid ansökan om åkerstöd, när du har skickat in din ansökan.

Vilka konsekvenser får det för jordbrukaren om han eller hon inte har en smarttelefon och inte heller skaffar en sådan? Vad händer om jordbrukaren inte reagerar på begäran om utredning?

Man behöver inte reagera på begäran om utredning. Då står förvaltningens tolkning av huruvida stödvillkoren har iakttagits i fast.

Hur säkerställer man var ett foto är taget?
Fotots äkthet säkerställs med hjälp av den geoinformation och tidpunkt som sparats på fotot.

Måste jag fotografera alla mina skiften varje år?
Det måste du inte. Bara de skiften för vilka du får en begäran om utredning.

Begäran om utredning av slåttern skickas i slutet av augusti. Om du utför slåtter tidigt på sommaren kan du ta ett foto av skiftet då. Då kan du använda fotot om du senare får en begäran om utredning för skiftet.

Hur mycket utrymme tar bilderna på Vipumobilen?

Bilderna tar inte särskilt stort utrymme på telefonen eller i Vipumobilappen. Med tanke på bildernas användbarhet och läsbarhet är det dock bra att endast spara de viktiga bilderna.

Kan jag besvara en begäran om utredning med ett foto taget med vanlig kamera?
Du kan endast besvara begäran om utredning med foton tagna med Vipumobilen. Det väsentliga är fotografiets geoinformation och dess riktighet som säkerställs i Vipumobilen. Fotot av slåttern ska vara taget senast den 30 augusti.

Kan man svara på begäran om utredning med en bild som tagits tidigare med Vipumobilen?

Ja, det kan man. Bilden ska tas med Vipumobilen på ett sätt som gör att den uppfyller kriterierna:

  • bilden ska vara inne i jordbruksskiftet (gå 5–10 meter in i skiftet).
  • Vipumobilen vägleder i valet av bildvinkel och påpekar också om bilden är överexponerad eller för mörk.

Bilder som tagits tidigare kan till exempel ha med verifiering av jordbruksverksamhet (slåtter, bete, sådd) eller en åtgärd på fågelåker att göra.  Det rekommenderas att man tar bilder med anknytning till jordbruksverksamheten 10–20 meter innanför jordbruksskiftet.

Kan man ta bilder med Vipumobilen om det inte är någon internetuppkoppling på skiftet?

Vipumobilen fungerar begränsat utan internetuppkoppling. Man kan ta bilder utan internetuppkoppling och uppgifterna om skiftets position visas på bilden genom positionering. För att logga in krävs dock internetuppkoppling. Inloggningen gäller i tre timmar.

Syns ett foto som jag tagit med Vipumobilen någon annanstans i min smarttelefon?
Du kan själv bestämma var fotona sparas i Vipumobilens profil. På så sätt kan du också spara ett foto som du tagit med Vipumobilen i din telefon och också använda den som vilket annat foto som helst.

Ser förvaltningen utan begäran om utredning bilder som tagits med Vipumobilen?

Nej, endast de bilder som lagts till i begäran om utredning visas.

Jag oroar mig över tanken att någon annan kan komma åt fotografierna. Är det möjligt att fotona läcker ut?
Alla foton som tagits via Vipumobilen sparas i gårdens uppgifter på Livsmedelsverkets server. Endast personer som också i övrigt kan granska gårdens uppgifter i Viputjänsten har tillgång till fotona. Vipumobilen är inte i kontakt med andra än myndigheternas servrar, så via appen kan fotona inte läcka ut till utomstående.

Om du använder Vipumobilen med en Androidenhet kan du ge appen tillgång till att använda enhetens fotogalleri. Därefter sparas de foton du tagit med Vipumobilen också på din enhet.

Sidan har senast uppdaterats 18.9.2023