Tillsyn över ekologisk produktion

Publiceringsdatum: 3. juni 2022

1 Tillsyn över ekologisk produktion

1.1 Minimikraven för ekologisk produktion fastställs i EU:s förordningar om ekologisk produktion

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (nedan förordningen om ekologisk produktion) och kommissionens genomförandeförordningar (nedan genomförandeförordningarna) fastställer minimikraven för produkter som marknadsförs som ekologiskt producerade inom Europeiska unionen och på vilka förordningarna är tillämpliga.

Länk: EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Bestämmelserna i förordningen om ekologisk produktion och genomförandeförordningarna angående minimikraven för aktörens verksamhet tillämpas som sådana. I de olika avsnitten i denna anvisning ger Livsmedelsverket sin uppfattning om hur författningarna ska tillämpas. Anvisningarna är inte juridiskt bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpningen av bestämmelserna om ekologisk produktion avgörs i sista hand av domstol.

1.2 Tillämpningsområde för förordningen om ekologisk produktion

Förordningen om ekologisk produktion tillämpas på produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och produkter härrörande från dessa produkter, om sådana produkter:

 • produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen
 • eller är avsedda att produceras, beredas, märkas, distribueras, släppas ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen.

Dessa produkter är

 • obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial
 • djur och obearbetade animalieprodukter
 • alger och obearbetade vattenbruksprodukter
 • bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
 • foder
 • vin
 • andra produkter som förtecknas i bilaga I till förordningen om ekologisk produktion eller som inte omfattas av de föregående kategorierna:
  • jäst som används som livsmedel eller foder
  • mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana
  • havssalt och andra salter för livsmedel och foder
  • silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
  • naturliga gummi- och hartsprodukter
  • bivax
  • essentiella oljor
  • korkar av naturkork, ej agglomererade och utan bindemedel
  • bomull, okardad och okammad
  • ull, okardad och okammad
  • oberedda hudar och obehandlade skinn
  • växtbaserade traditionella örtpreparat.

Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter ska inte anses vara ekologiska produkter och får inte marknadsföras som ekologiskt producerade.

1.3. Ekokontrollen verkställs enligt lagen om ekologisk produktion

Syftet med tillsynen över ekologisk produktion är att säkerställa tillförlitlig märkning av produktionssättet, likvärdigt bemötande av aktörer och sund konkurrens på marknaden.

Artiklarna i förordningen om ekologisk produktion samt förordningen EU (2017/625) om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (nedan kontrollförordningen) har genomförts i Finland med stöd av lagen om ekologisk produktion (1330/2021) (nedan lagen om ekologisk produktion) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion 7/2022.

1.4 Tillsynsmyndigheter och fördelning av tillsynsuppgifter

Följande myndigheter ansvarar för tillsynen över ekologisk produktion

 • Livsmedelsverket
 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna)
 • Kommuner, samkommuner och regionala förvaltningsmyndigheter
 • Tullen
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 • Ålands landskapsregering.

Styrning av tillsynen
Livsmedelsverket är den nationella centrala myndighet som samordnar, det vill säga planerar, styr och utvecklar, tillsynen över ekologisk produktion på nationell nivå.

Primärproduktion och beredning av obearbetade jordbruksprodukter
NTM-centralen övervakar primärproduktionen av ekologiska jordbruksprodukter samt beredningen av obearbetade jordbruksprodukter på gården. NTM-centralerna är behöriga myndigheter i fråga om undantagstillstånd som beviljas inom växtproduktionen och animalieproduktionen, med undantag av tillstånd i nödsituationer och tillstånd att använda konventionellt proteinfoder, som beviljas av Livsmedelsverket.

Beredning och lagring av samt partihandel med förökningsmaterial, livsmedel och foder
Livsmedelsverket är också tillsynsmyndighet med ansvar för tillsynen över förpackandet och lagringen av samt partihandeln med jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial, liksom beredningen och lagringen av samt partihandeln med livsmedel och foder.

Alkoholprodukter
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, www.valvira.fi (nedan Valvira), ansvarar för tillsynen över ekologiska alkoholdrycker. Valvira utövar tillsyn över beredning, beredning på beställning, lagring och saluföring av samt partihandel med ekologiska alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol.

I fråga om alkoholhaltiga produkter utövar Livsmedelsverket tillsyn över ekologiska alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 volymprocent alkohol och dessutom alla fasta alkoholprodukter.

Detaljhandel
Livsmedelslagen (297/2021) tillämpas på marknadskontroll av ett livsmedel och behöriga myndigheter är bland annat kommuner, samkommuner och regionala förvaltningsmyndigheter.

Livsmedelsverket utövar tillsyn över detaljhandeln som säljer ekologiska produkter och som inte är befriad från certifieringsskyldigheten samt över distansförsäljningen.

Import
Tullen övervakar ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial som importeras från länder utanför EU.

Storköksverksamhet
Med storköksverksamhet avses beredning av ekologiska produkter i restauranger, sjukhus, matsalar och andra liknande livsmedelsföretag i anslutning till ett försäljningsställe eller leverans till slutkonsumenten. Storköksverksamheten omfattas inte av lagstiftningen om ekologisk produktion, men användningen av ekouttryck som hänvisar till ekologisk produktion på serveringsställen övervakas i samband med marknadskontrollen av livsmedel.

1.5 En ekoaktör förbinder sig att iaktta kraven på ekologisk produktion

När en aktör anmäler sig till kontrollsystemet förbinder hen sig att

 • uppfylla minimikraven för ekologisk produktion
 • omedelbart informera tillsynsmyndigheten ifall det uppstår misstankar om att en produkt som aktören producerat, berett eller erhållit av en annan aktör inte uppfyller kraven för ekologisk produktion
 • godkänna de påföljder som förordningarna om ekologisk produktion föreskriver i fall av brott eller regelstridigheter
 • skriftligt informera köparna av en produkt om ett marknadsföringsförbud eller en uteslutning från kontrollsystemet, för att säkerställa att märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion avlägsnas från produkterna ifråga
 • ge tillsynsmyndigheten tillträde till alla delar av produktionsenheten (även till en eventuell konventionell enhet), inklusive bokföring och tillhörande dokumentation
 • lämna alla uppgifter som behövs för kontrollen
 • på begäran ge tillsynsmyndigheten resultaten av de egna kvalitetssäkringsprogrammen
 • betala de avgifter som fastställts för kontrollerna
 • när aktören undertecknar anmälan till kontrollsystemet förbinder hen sig att följa de tidigare nämnda förordningarna.

2 Inledande av verksamhet och anmälan

Användningen av märkningar som hänvisar till ekologisk produktion förutsätter att aktören har anmält sin verksamhet till tillsynsmyndigheten, att verksamheten har kunnat kontrolleras, att aktören har registrerats i kontrollsystemet och att hen har fått ett certifikat som intygar att verksamheten omfattas av tillsynen över ekologisk produktion.

När aktören lämnar in sin anmälan till NTM-centralen eller Livsmedelsverket förbinder hen sig att följa bestämmelserna om ekologisk produktion. Innan aktören anmäler sig till kontrollsystemet ska hen därför sätta sig in i kraven på ekologisk produktion och ta fram bilagorna till anmälan.

Anmälan till kontrollsystemet görs på blankett 1 för tillsyn över ekologisk produktion samt på kompletteringsblankett 1a–1h enligt vilken verksamhet aktören bedriver.

 • En primärproducent, det vill säga en gårdsbruksenhet, biodlare eller skogslägenhet lämnar sin anmälan till NTM-centralen.
 • I fråga om förökningsmaterial, foder och livsmedel lämnas anmälan till Livsmedelsverket.

Anmälan kan lämnas in när som helst under året. Det lönar sig ändå att lämna anmälan i god tid på våren, före vegetationsperiodens början.Omställningsperioden kan börja tidigast den dag då aktörens anmälan anländer till NTM-centralen eller Livsmedelsverket. Först efter en eventuell omställningsperiod kan gården marknadsföra sina produkter som ekologiskt producerade.

Aktören ska vara beredd på att behandlingen av anmälan och slutförandet av den första kontrollen kan ta flera månader. Produkterna kan inte säljas som ekologiska utan ett giltigt ekologiskt certifikat.

2.1 Bilagor till anmälan

Till anmälan ska fogas en kompletteringsblankett 1a–1h enligt vilken verksamhet aktören bedriver samt en beskrivning av verksamheten, det vill säga en ekoplan.

Av företag förutsätts dessutom ett handelsregisterutdrag som är högst 3 månader gammalt.

Till anmälan om växtproduktion ska fogas en förteckning där aktören per basskifte och/eller per växthus/avdelning anger det datum då omställningsperioden inleds. Också de skiften eller växthus som varaktigt används för konventionell produktion ska uppges. (t.ex. kompletteringsblankett 1a)

Till anmälan om animalieproduktion ska fogas planritningar över produktionsbyggnader, rastgårdar och rasthagar samt en redogörelse för sådana betesmarker som inte ingår i växtföljdsplanen. Dessutom bifogas en djurskötselplan som innehåller en plan för riskhantering och tillvägagångssätt, om aktören misstänker en eventuell överträdelse av produktionsvillkoren, samt ett skriftligt avtal om spridning av eventuellt överlopps stallgödsel. OBS: Läs också avsnitt 3.1 i villkoren för djurproduktion.

Kompletteringsblanketter enligt produktionsinriktning är

Produktionsinriktning Kompletteringsblankettens
nummer
Tillsynsmyndighet och
kodnummer
Odling av åkerväxter inklusive trädgårdsodling och fruktodling på friland 1 a regional NTM-central, FI-EKO-(101-115)
Växthusproduktion och svampodling 1 b regional NTM-central, FI-EKO-(101-115)
Uppsamlingsproduktion och anslutande av skog till ekokontrollen 1 c regional NTM-central, FI-EKO-(101-115)
Husdjursproduktion 1 d regional NTM-central, FI-EKO-(101-115)
Beredning av obearbetade jordbruksprodukter på gården 1 e regional NTM-central, FI-EKO-(101-115)
Förökningsmaterial: förpackning, partihandel och import 1 f Livsmedelsverket, FI-EKO-201
Foder: beredning, partihandel och import 1 g Livsmedelsverket, FI-EKO-201
Livsmedel: beredning, beredning på beställning, lagring, partihandel och import, inklusive köp av uppsamlingsprodukter 1 h Livsmedelsverket, FI-EKO-201
Detaljhandel med oförpackade livsmedel 1 i Livsmedelsverket, FI-EKO-201

2.2 Förändringar i verksamheten som ska anmälas till tillsynsmyndigheten

En aktör som har anslutit sig till övervakningen ska också anmäla förändringar i verksamheten. Följande verksamheter ska anmälas innan ny verksamhet inleds. På basis av anmälan bedömer myndigheten om en ny kontroll ska utföras och om omfattningen av aktörens certifikat ska ändras.

 • växtproduktion, inklusive växthus och svampkultur (kompletteringsblankett 1a eller 1b)
 • anslutande av uppsamlingsområde (kompletteringsblankett 1c)
 • köp av uppsamlingsprodukter (kompletteringsblankett 1h)
 • förpackande av förökningsmaterial (kompletteringsblankett 1f)
 • animalieproduktion (kompletteringsblankett 1d)
 • biodling (kompletteringsblankett 1d)
 • uppsamling: mjölk och ägg (kompletteringsblankett 1h)
 • beredning av livsmedel (kompletteringsblankett 1h)
 • distribution och utsläppande på marknaden (kompletteringsblankett 1h eller 1i)
 • lagring (kompletteringsblankett 1h eller ändringsanmälan)
 • beredning av foder (kompletteringsblankett 1g)
 • verksamhet som utförs av en underleverantör (ändringsanmälan)
 • import (ändringsanmälan)
 • export (ändringsanmälan).

Andra obligatoriska ändringsanmälningar är

 • Partiell eller fullständig nedläggning av verksamheten
 • Ändring av bolagsform (ändringsanmälan)
 • Byte av ägare, generationsväxling (ändringsanmälan)
 • Adressändring (ändringsanmälan)
 • Nytt verksamhetsställe, nytt produktionsställe (ändringsanmälan)
 • Nya skiften (ändringsanmälan, stödansökan eller kompletteringsblankett 1a)
 • Ny djurart (ändringsanmälan och kompletteringsblankett 1d)
 • Ny produktionslinje och/eller beredning av en ny produktgrupp (enligt kategori 10 i Eurostats klassificering), (ändringsanmälan).

Länk till blanketterna Blanketter och anvisningar för ekoproduktion – Livsmedelsverket.

3 Utträde ur kontrollsystemet

En aktör kan när som helst utträda ur kontrollsystemet genom att lämna en skriftlig anmälan om detta till den behöriga tillsynsmyndigheten. Aktören kan använda en färdig blankett för ändringsanmälan eller lämna anmälan i form av ett fritt formulerat meddelande till myndighetens registratorskontor. Efter avgången kan ytterligare en kontroll göras hos aktören som har utträtt ur kontrollsystemet. Då kontrolleras funktionerna från den föregående kontrollen fram till datumet för utträde.

Aktören ska planera utträdet ur kontrollsystemet så att det inte längre finns ekologiska produkter som ska säljas i aktörens egna lager. Trots att en aktör har upphört med sin produktion eller beredning kan lagerhållningen fortsätta att ingå i kontrollsystemet. I detta fall utträder aktören inte ur kontrollsystemet utan anmäler en ändring av verksamheten.

3.1 Användning av ekouttryck som hänvisar till ekologisk produktion efter att aktören har utträtt ur kontrollsystemet

Från och med dagen för utträdet får aktören inte längre använda märkningar som hänvisar till ekologisk produktion. Aktören kan inte producera, bereda, märka, distribuera, släppa ut på marknaden, importera ekologiska produkter till eller exportera ekologiska produkter från unionen. Efter utträdet är det inte längre tillåtet att marknadsföra produkter som producerats tidigare med hjälp av märkningar som hänvisar till ekologisk produktion.

Rätten att använda en märkning som hänvisar till ekologisk produktion för ovan nämnda produktionsinriktning upphör när myndigheten har meddelat att aktören har avförts ur registret. Aktörens certifikat ska också återkallas i detta sammanhang.

4 Ekologiskt certifikat

Ett ekologiskt certifikat är ett av tillsynsmyndigheten utfärdat intyg över att aktören omfattas av tillsynen över ekologisk produktion. Ett ekologiskt certifikat utfärdas på basis av en godkänd produktionskontroll. Av certifikatet framgår aktörens kontaktuppgifter, produktgrupper, giltighetstid (i allmänhet fram till utgången av följande kalenderår) och uppgifter om den myndighet som utövar tillsyn över aktören. Beroende på vilket språk som aktören angett utfärdas certifikatet på finska eller svenska i kommissionens TRACES-system, där certifikatet kan skrivas ut på vilket som helst av EU:s officiella språk. Ett ekologiskt certifikat kallades tidigare dokumentutredning eller ekointyg.

Med ett ekologiskt certifikat kan aktören visa att hen omfattas av kontrollen, men certifikatet garanterar dock inte att ett enskilt produktparti är ekologiskt producerat. Certifikatet bör inte användas och ska inte godkännas som bevis på att ett enskilt produktparti eller djur är ekologiskt. Till följd av detta ska produktpartiets eller djurets följedokument vara försett med en anteckning om partiets status (ekologiskt, icke-ekologiskt eller växtprodukt under omställning) samt tillsynsmyndighetens namn eller FI-EKO-kodnummer. Följedokumentet kan till exempel vara ett spannmålspass, en överensstämmelseförsäkran eller en följesedel.

När en aktör utträder ur kontrollsystemet upphör rätten att visa upp det ekologiska certifikatet som bevis på att hen omfattas av kontrollen.

4.1 Köparen kontrollerar säljarens ekologiska certifikat

Vid köp av ekologiskt producerade produkter ska köparen kontrollera sina leverantörers ekologiska certifiering. Köparen måste också i efterhand kunna bevisa att hen försäkrat sig om att leverantören hade ett giltigt certifikat. Därför ska kontrollmetoden och sättet att anteckna kontrollen beskrivas i ekoplanen. Den söktjänst som finns på Livsmedelsverkets webbplats kan användas ännu 2022 till att kontrollera leverantörens ekointyg utfärdade 2021. Certifikat utfärdade 2022 kan hämtas direkt ur kommissionens system TRACES.

Det är bäst att först kontrollera att uppgifterna är aktuella genom att fråga leverantören i samband med beställningen. Certifikatet skrivs ut som ett verifikat och antecknas som kontrollerat. Resultatet av kontrollen kan också antecknas i det följedokument eller den överensstämmelseförsäkran som åtföljer partiet.

När det gäller sättet att kontrollera varuleverantörernas certifikat kan den nuvarande ekoplanen kompletteras med till exempel meningar och metoder i stil med följande:

Exempel 1: Leverantörer av ekologiska plantor uppmanas att foga en kopia av sitt senaste certifikat till orderbekräftelsen för produktionsårets första leveransparti. På den mottagna kopian antecknas ”OK”, om certifikatet är tillräckligt och i skick, samt kontrollörens namn och datum. Kopian fogas till verifikaten i lagerbokföringen.

Exempel 2: En kopia av det senaste det senaste certifikatet begärs av leverantörerna av ekologiska plantor i samband med varje leveransparti. Kopian av certifikatet kontrolleras när produkterna tas emot.
På kopian antecknas ”OK”, om certifikatet är tillräckligt och i skick, samt kontrollörens namn och datum. Kopian fogas till verifikaten i lagerbokföringen.”

Många aktörer, till exempel många ekologiska växtodlingsgårdar, har inga leverantörer vars certifikat borde kontrolleras regelbundet. Då kan ekoplanen för tydlighetens skull kompletteras med exempelvis följande tillägg:

Exempel 3: Gården har inga leverantörer vars produkter kräver att certifikatet kontrolleras innan produkterna tas emot. Om situationen förändras kommer ekoplanen att kompletteras till denna del.”

Exempel 4: Eventuella leverantörer vars produkter kräver att certifikatet kontrolleras innan deras produkter tas emot uppmanas att foga en kopia av det senaste certifikatet till orderbekräftelsen för det första leveranspartiet. På den mottagna kopian antecknas ”OK”, om certifikatet är tillräckligt och i skick, samt kontrollörens namn och datum. Kopian fogas till verifikaten i lagerbokföringen.

5 Avgifter för tillsynen

Offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer som hänför sig till tillsynen över ekologisk produktion är avgiftsbelagda. Avgifterna för prestationerna täcker statens kostnader för tillsynen. För offentligrättsliga prestationer tas avgifter ut enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer. Prislistor finns på Livsmedelsverkets webbplats Livsmedelsverkets prislista (ruokavirasto.fi).

5.1 Anmälan om inledande eller ändring av verksamhet

En avgift tas ut för behandlingen av anmälan även om aktören inte godkänns för kontrollsystemet eller registreras på basis av den första kontrollen. Om ärendet förfaller av orsaker som beror på aktören uppbärs kostnaderna för behandlingen av ärendet, dock högst en avgift som motsvarar prestationens egentliga pris. Om anmälan är bristfällig och behandlingen inte kan slutföras ska den som behandlar anmälan besluta om aktören faktureras för behandlingen.

5.2 Registrering av aktörer i registret över ekologisk produktion

En aktör som har kontrollerats för första gången och som uppfyller villkoren i EU-lagstiftningen beviljas ett certifikat. I samband med utfärdandet av certifikatet ansluts aktören till kontrollsystemet för ekologisk produktion genom att aktören förs in i registret. Anteckningen i registret är en prestation för vilken en avgift tas ut.

Avgiften för registreringen tas ut först när aktören kan registreras på basis av den första kontrollen. Om aktören inte uppfyller förutsättningarna för ekologisk produktion och inte ansluts till kontrollsystemet, fattas ett separat beslut i ärendet. För detta beslut tas ingen avgift ut. Inte heller registreringsavgiften tas ut i detta fall, men för behandling av anmälan och eventuell kontroll tas en avgift ut.

5.3 Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter är grundavgift och timbaserad tillsynsavgift. Grundavgiften tas ut en gång om året, oberoende av antalet ekokontroller som utförts hos aktören och oavsett om det är NTM-centralen, Livsmedelsverket eller båda som sköter tillsynen. Grundavgiften tas ut varje år, även de år då kontrollbesöket inte utförs på grund av att verksamheten är förenad med låg risk. Du kan läsa om minskad kontrollfrekvens i avsnitt 6.6.

En aktör som faktureras är en juridisk person som bedriver verksamhet som omfattas av tillsynen över ekologisk produktion på ett visst verksamhetsställe. De av aktörens tillsynsobjekt som har samma FO-nummer och besöksadress för verksamhetsstället betraktas som samma aktör. Trots att en sådan aktörs olika verksamheter i samma företag på grund av Livsmedelsverkets och NTM-centralernas registerföringspraxis har registrerats som separata tillsynsobjekt tas en grundavgift ut endast en gång om året.

En timbaserad tillsynsavgift tas ut på basis av den tid som gått åt till kontrollbesök. I fråga om avgifter som bestäms enligt timpriset uppbärs avgiften för varje påbörjad timme. Alla kontroller som gjorts samma dag vid ett tillsynsobjekt (gemensamt FO-nummer och gemensam besöksadress) räknas som ett kontrollbesök. Betalningsgrunden är den tid som kontrollören har uppgett och aktören har fastställt. Tiden antecknas i kontrollrapporten.

Om kontrollören har utfört en del av kontrollen på förhand på basis av det skriftliga material som aktören har sänt, räknas den tid som kontrollören har använt för förhandsgranskningen av materialet till kontrolltiden. Kontrollören ska underrätta aktören om den tid som använts efter kontrollen. Även denna tid faktureras aktören.

5.4 Tillståndsavgifter

En aktör kan i vissa fall ansöka om och få tillstånd att avvika från produktionsvillkoren. Avgiften som tas ut är densamma för positiva och negativa beslut. Om ett enda beslut som NTM-centralen eller Livsmedelsverket har meddelat omfattar flera undantagstillstånd tas en avgift ut för vart och ett av tillstånden. Om ansökan återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats är behandlingsavgiften hälften av den egentliga avgiften som annars hade tagits ut. Om ansökan är bristfällig och behandlingen inte kan slutföras ska den som behandlar anmälan besluta om behandlingen av ansökan ska faktureras.

Livsmedelsverket utvecklar sina elektroniska tjänster och en del av tillstånden kan sökas via den elektronisk kundservicen. Priset för tillstånd som söks elektroniskt är lägre än för behandling av ansökningar som inkommer per post eller e-post.

5.5 Provtagning och analys av prov

En avgift uppbärs för annan provtagning än den som ingår i provtagningsplanen och för analys av ett prov. Avgiften uppbärs också om ett prov har tagits på grund av att aktören misstänks ha använt ämnen som är förbjudna i ekoproduktion. Avgiften uppbärs inte om misstanken visar sig vara ogrundad. Avgiften uppbärs alltid för provtagning och analyser som gjorts på aktörens begäran.

5.6 Företagsekonomiska prestationer, intyg för export

Livsmedelsverket producerar vid behov företagsekonomiska prestationer inom sitt verksamhetsområde enligt efterfrågan inom näringen.

För att marknadsföra en produkt som ekologisk i länder utanför EU krävs att destinationslandet har godkänt att EU:s ekoförfattningar motsvarar landets egna eller har godkänt produkten separat. Exportprodukten ska vara förenlig med lagstiftningen i destinationslandet. Därmed kräver myndigheterna och ibland även köparen i en del av länderna utanför EU ett separat exportintyg för det ekoproduktparti som exporteras. Detta förutsätter att Livsmedelsverkets ekoövervakning har granskat att det aktuella exportpartiet uppfyller EU:s ekoförfattningar. På exportintyget intygar Livsmedelsverket att det parti som exporteras uppfyller EU:s ekoförfattningar. Livsmedelsverkets ekoövervakning beviljar aktörsintyg och partispecifika ekoexportintyg till ekoodlare. Dessa exportintyg är avgiftsbelagda.

6 Kontroller

6.1 Årliga kontroller

Den årliga produktionskontrollen utförs på ort och ställe minst en gång om året. Kontrollören kommer på förhand överens med dig om tidpunkten för kontrollen, men var också beredd på att en del av kontrollerna utförs utan föregående anmälan. För aktörer med så kallad låg risk kan kontrollen utföras mindre frekvent (se avsnittet Minskad kontrollfrekvens). Ekokontrollerna utförs av kontrollörer som Livsmedelsverket har bemyndigat samt av tjänstemän vid Livsmedelsverket och NTM-centralen. Om dina ekologiska funktioner omfattas av hemfriden utförs kontrollen av en tjänsteman vid Livsmedelsverket eller NTM-centralen. Statens besiktningsveterinärer kontrollerar slakterier som hör till deras tillsynsområde samt anläggningar i anslutning till dessa.

Ekokontrollerna utförs under hela kalenderåret. Om du omfattas av kontrollen inom flera ekologiska sektorer (till exempel foder och primärproduktion) kan ekokontroller av alla sektorer utföras under samma besök. Kontrollören kan också ta prover i samband med tillsynen.

Kontrollens förlopp och innehåll beror på din verksamhet. Under kontrollbesöket säkerställer kontrollören att du iakttar minimikraven i förordningen om ekologisk produktion. Hen undersöker också hur omfattande din ekologiska plan är och hur du följer den. Under besöket går hen igenom bokföring, produktflöden och produkters spårbarhet samt balansräkningar. Vid verifieringen används handlingar, anteckningar och bokföring. Du ska se till att alla dokument finns tillgängliga och kan kontrolleras under besöket.

Med hjälp av kontrollen säkerställs också att du i all din verksamhet vidtar försiktighetsåtgärder för att förhindra kontaminering av ämnen som är förbjudna i ekologisk produktion. Om du hanterar både konventionella och ekologiska produkter i dina lokaler kommer kontrollören också att försäkra sig om att du sörjer för särhållningen av produkterna under alla produktionsskeden, att produkterna hela tiden är identifierbara och att rengöringsåtgärderna bokförs.

6.2 Vissa kontroller utförs utan föregående anmälan

Ungefär tio procent av de årliga kontrollerna görs utan föregående anmälan, det vill säga utan förhandsanmälan. Då får aktören inget meddelande före den egentliga kontrolltiden. Kontrollören kommer till tillsynsobjektet eller kontaktar aktören per telefon och meddelar att hen anländer till platsen vid en viss tidpunkt. Aktören kan inte vägra kontrollen. För detta ändamål är det bra att planera bokföringen och anteckningarna så att de kan kontrolleras.

6.3 Meddelande om resultat av kontrollen och ekologiskt certifikat

En undertecknad kontrollrapport utarbetas alltid efter kontrollen. Efter kontrollen verifierar du med din underskrift den kontrollrapport som kontrollören har fyllt i och den tid som använts för kontrollen. Du får en kopia av rapporten efter att kontrollrapporten har behandlats. Kontrollören överlämnar den undertecknade kontrollrapporten till myndigheten. Kontrollrapporten kan fyllas i elektroniskt. Då undertecknar du också rapporten elektroniskt, och du får en sammanfattning av kontrollen per e-post. På basis av rapporten avgör myndigheten om verksamheten uppfyller kraven i bestämmelserna om ekologisk produktion.

Om NTM-centralen eller Livsmedelsverket upptäcker avvikelser får du en separat anmälan om detta tillsammans med det ekologiska certifikatet. I anmälan ingår anmärkningar och korrigerande åtgärder samt tidsfrister för dessa. Du ska beakta att ett utfärdat certifikat inte minskar ditt ansvar för att korrigera din verksamhet i enlighet med anmälan.

Efter godkänd produktionskontroll får du ett ekologiskt certifikat med vilket du kan visa att du omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion och att din verksamhet kontrolleras. Underleverantörer som inte har egna ekologiska produkter beviljas inte ekologiskt certifikat. Det ekologiska certifikatet är i kraft tills följande produktionskontroll godkänns, dock högst till utgången av följande kalenderår. Du får ett ekologiskt certifikat antingen per post eller via e-post.

6.4 Förnyade kontroller och fortsatta kontroller hos myndigheten

Det kan bli nödvändigt att göra en förnyad kontroll om kontrollen inte har kunnat slutföras med godkänt resultat. Orsaker till det kan vara till exempel sådant som framkommit under kontrollen och som har hindrat kontrollören från att försäkra sig om att produkterna är ekologiska, exempelvis om kontrollören inte har fått tillträde till alla produktionslokaler. NTM-centralen eller Livsmedelsverket kan utföra avgiftsbelagda förnyade kontroller också om man har observerat så stora brister i verksamheten att villkoren för ekologisk produktion inte uppfylls.

NTM-centralerna och Livsmedelsverket kan vid behov fortsätta både årskontrollen och den förnyade kontrollen på kontoret och begära tilläggsuppgifter om de ärenden som borde ha granskats i samband med kontrollen.En avgift tas ut för fortsatta kontroller på kontoret.

6.5 Extra kontroller

Utöver de årliga kontrollerna gör Livsmedelsverket eller NTM-centralen extra kontrollbesök hos tio procent av aktörerna i enlighet med tillsynsplanen. En del av kontrollerna görs utan förhandsanmälan.Kontrollerna grundar sig på en allmän bedömning av hur bestämmelserna om ekologisk produktion följs. Bedömningen beaktar bland annat resultaten av tidigare kontroller. Ingen avgift tas ut för extra kontroller.

6.6 Minskad kontrollfrekvens

Om din verksamhet har uppfyllt kraven under de senaste tre åren och du på basis av en riskbedömning klassificeras som en aktör med låg risk kan kontrollen utföras vartannat år.

Kontrollfrekvensen kan minskas om

 • aktören och verksamheten har omfattats av tillsynen över ekologisk produktion i minst tre år
 • inga betydande eller kritiska avvikelser har konstaterats i aktörens verksamhet under de senaste tre åren
 • aktörens verksamhet är förenad med låg risk
 • det inte har skett några förändringar i aktörens verksamhet i fråga om bedömningen av risken.

När villkoren ovan uppfylls kan kontrollernas frekvens förlängas till 24 månader. Under de år då ingen kontroll görs ska du fylla i en förfrågan som myndigheten använder till att bedöma om det finns behov av fysisk kontroll. På basis av svaren kan myndigheten antingen bevilja ett ekologiskt certifikat eller fatta beslut om att göra en fysisk kontroll under det innevarande året.

6.7 Prover

Livsmedelsverket gör upp en nationell plan för provtagningen för att övervaka användningen av ämnen och produktionsmetoder som är förbjudna i ekoproduktion, såsom bekämpningsmedel, GM-organismer och tillsatsämnen. Proverna enligt planen tas i huvudsak i samband med ekokontrollen och bara vid behov genom separata besök. Det tas också prov vid mottagningsställena för ekospannmål, där man har automatisk provtagningsapparatur. Proverna tas av kontrollörer som är bemyndigade av Livsmedelsverket och av NTM-centralernas personal.

6.8 Aktörens respons och meningsskiljaktigheter

Om du har invändningar mot kontrollens förlopp eller kontrollrapporten kan du lämna din egen utredning på en separat blankett responsblankett 5 eller sända respons per e-post till din NTM-central eller Livsmedelsverket. Ange i utredningen din egen uppfattning om hur produktionskontrollen förlöpte, om de omständigheter som observerades under kontrollen eller om kontrollörens slutsatser. Detta är särskilt viktigt om du inte håller med kontrollören.

Lämna din utredning till kontrollören i samband med kontrollen eller sänd den till den övervakande myndigheten inom en vecka efter kontrollen, så att din utredning kan beaktas i samband med behandlingen av kontrollrapporten. Du kan använda responsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.fi eller sända en fritt formulerad utredning till exempel per e-post.

6.9 Behandling av kontrollrapporten

Den kontrollrapport som kontrollören utarbetat behandlas vid NTM-centralen eller Livsmedelsverket. I samband med behandlingen kan myndigheten begära ytterligare information om verksamheten. På basis av rapporten avgör myndigheten om minimikraven uppfylls. Om verksamheten har varit förenlig med reglerna utfärdar myndigheten ett certifikat till aktören. Myndigheterna försöker behandla rapporterna utan dröjsmål, men i praktiken varierar handläggningstiderna mellan två veckor och två månader, bland annat beroende på årstiden.

7 Åtgärder till följd av avvikelser

7.1 Avvikelse

Med en regelstridighet eller avvikelse avses varje otillåten åtgärd som vidtas eller bristande efterlevnad av kraven i samband med ekologisk verksamhet. Avvikelsen kan vara till exempel användning av otillåtna ämnen, produktionsinsatser eller ingredienser, brister i produktionsförhållandena, såsom möjligheterna till utevistelse eller byggnaderna, eller försummelse av registreringskraven. Avvikelsen grundar sig vanligen på en observation som gjorts i samband med kontrollen. Därefter konstaterar myndigheten vid behandlingen av kontrollrapporten att det handlar om en avvikelse och att aktören måste vidta åtgärder för att korrigera situationen. NTM-centralen eller Livsmedelsverket meddelar aktören sitt beslut, det vill säga informerar om åtgärden antingen med ett meddelande eller genom ett förvaltningsbeslut.

Avvikelserna kategoriseras som ringa, betydande eller kritiska. Även om det inte finns något direkt samband mellan kategoriseringen och åtgärden, påverkar avvikelsens kategori åtgärden, hur brådskande den är samt ett eventuellt föreläggande eller förbud. En avvikelse som annars anses vara ringa kan efter upprepning kategoriseras som betydande.

7.2 Åtgärder

Åtgärderna är från fall till fall:

7.2.1 Påminnelse

En påminnelse om produktionsvillkoren, som aktören själv ska reagera på för att korrigera situationer. Observationen har antecknats i kontrollprotokollet eller myndigheten informerar aktören om saken per brev. Aktören förväntas reagera på observationen och avvikelsen får inte upprepas. I samband med följande kontroll är det möjligt att kontrollera vilka korrigerande åtgärder aktören har vidtagit. Det handlar om rådgivning i syfte att hjälpa en aktör att handla rätt.

7.2.2 Anmärkning

En anmärkning är en skriftlig uppmaning med betoning på det som behöver korrigeras i verksamheten. Aktören är ständigt skyldig att uppfylla kraven, så hen ska om möjligt genast korrigera avvikelser i sin verksamhet. I praktiken säkerställs att en korrigerande åtgärd har vidtagits oftast först i samband med följande kontroll, då åtgärden också antecknas i kontrollrapporten. Följande kontroll kan även vara en oanmäld extra kontroll. Anmärkningen ska lämnas till aktören i form av en anmälan.

7.2.3 Uppmaning

En uppmaning är en skriftlig korrigeringsuppmaning där tillsynsmyndigheten ber aktören om en skriftlig handlingsplan för hur en avvikelse kommer att korrigeras. Aktören ombeds lämna in handlingsplanen eller bevis på åtgärder som redan vidtagits till myndigheten inom en viss tid, vanligtvis inom några veckor. Uppmaningen kan också gälla de försiktighetsåtgärder som aktören ska vidta enligt artikel 28 i förordningen om ekologisk produktion. De korrigerande åtgärder som aktören vidtar kan kontrolleras i samband med nästa kontrollbesök eller på något annat sätt som myndigheten beslutar. Uppmaningen ska lämnas till aktören i form av en anmälan.

Om aktören underlåter att iaktta den tidsfrist som anges i uppmaningen, inte lämnar in den begärda handlingsplanen eller inte följer sin egen handlingsplan, ska avvikelsen betraktas som betydande. En betydande avvikelse innebär för sin del att samråd (aktören hörs) ska inledas för att utfärda marknadsföringsförbud och/eller begränsa certifikatets tillämpningsområde.

7.3 Administrativa tvångsmedel och påföljder

7.3.1 Brådskande förbud mot att marknadsföra ett parti som ekologiskt producerat, det vill säga avbrott

Ett avbrott är en brådskande åtgärd som gäller en produkt eller hela produktionen och innebär att produkten under utredningen inte får marknadsföras som ekologiskt producerad eller som produkt under omställning. Produkten får inte heller användas i ekologisk produktion. Avbrottet/det tillfälliga förbudet ska i regel ges som brådskande och iakttas omedelbart för att stoppa produkten och kartlägga situationen. Förbudet kan meddelas även om aktören inte har hörts. Åtgärden är i praktiken ett tillfälligt förbud, men samtidigt kan hörande inledas för ett eventuellt faktiskt marknadsföringsförbud. Efter utredningen ska förbudet hävas eller ärendet avgöras slutgiltigt. Förbudet är ett förvaltningsbeslut och aktören kan söka ändring i beslutet.

7.3.2 Marknadsföringsförbud för ett enskilt parti

I ett marknadsföringsförbud för ett enskilt parti fastställs att det inte får finnas någon hänvisning till ekologisk produktion i märkningen och reklamen för hela partiet eller produktionsserien (de berörda växterna eller djuren).

Den skada som en avvikelse orsakar kan begränsas, varför förbudet också begränsas till att gälla endast ett visst parti, djur eller skifte. När förbudet gäller ett djur eller en grupp djur följer alltid en övergångsperiod för djuret på förbudet. Förbudet kan också gälla till exempel mjölk som mjölkas från en viss ko under en övergångsperiod.

Myndigheten säkerställer genom förnyad kontroll eller på något annat sätt att förbudet har iakttagits. Förbudet är ett förvaltningsbeslut som föregås av hörande. Aktören kan söka ändring i beslutet.

7.3.3. Förbud mot produktion eller verksamhet under viss tid

I ett marknadsföringsförbud som gäller produktionen eller verksamheten meddelas ett förbud mot att saluföra produkter som hänvisar till ekologisk produktion under en viss tid. Den skada som en avvikelse orsakar kan inte begränsas till ett parti, vilket innebär att förbudet inte heller kan begränsas till ett parti. I stället gäller förbudet under en viss tid allt som växer, produceras och lagras, till exempel grödor som växer på en åker eller produkter som ingår i beredningen samt eventuellt också råvaror som finns i lager.

Myndigheten säkerställer genom förnyad kontroll eller på något annat sätt att förbudet har iakttagits. Förbudet är ett förvaltningsbeslut som föregås av hörande. Aktören kan söka ändring i beslutet.

7.3.4. Begränsning av tillämpningsområdet för ett ekologiskt certifikat eller upphävande av certifikatets giltighet

Ändring av ett ekologiskt certifikat innebär att certifikatets tillämpningsområde begränsas, certifikatets giltighet upphävs eller certifikatet återkallas. I allmänhet är detta en följd av marknadsföringsförbud och beslutet fattas i samband med ett marknadsföringsförbud, antingen i samma beslut eller genom ett separat beslut.

En begränsning av tillämpningsområdet för ett certifikat innebär att en verksamhet eller produktgrupp tas bort från certifikatet, medan en del av aktörens verksamhet fortfarande omfattas av certifieringen av ekologisk produktion. När certifikatets giltighet upphävs kan aktören fortfarande vara registrerad i kontrollsystemet, vilket innebär att hen ska iaktta villkoren för ekologisk produktion och verksamheten ska kontrolleras. Aktören får dock inte marknadsföra produkterna ekologiskt producerade.

7.3.5 Avslutande av verksamhet och återkallande av ekologiskt certifikat

Tillsynsmyndigheten kan avbryta eller helt eller delvis avsluta en verksamhet som har anslutits till kontrollsystemet, om verksamheten väsentligt strider mot bestämmelserna om ekologisk produktion och aktören inte har iakttagit myndighetens föreskrifter eller förbud. Avbrytande eller avslutande av verksamheten förutsätter dessutom att verksamheten är kontinuerlig eller upprepad. Myndigheten ska förordna att verksamheten avbryts även om missförhållandet kan avhjälpas.

Ett beslut om att avbryta eller avsluta verksamheten leder också till att aktörens ekologiska certifiering återkallas. I praktiken innebär det att aktören uteslutits från kontrollen och att hen kan ansluta sig till kontrollsystemet på nytt först efter en eventuell tidsfrist eller när tillsynsmyndigheten konstaterar att de missförhållanden som ligger till grund för avbrottet har åtgärdats.

Förbudet är ett förvaltningsbeslut som föregås av hörande. Aktören kan söka ändring i beslutet.

7.3.6. Andra administrativa tvångsmedel och påföljder

Andra tvångsmedel som övervägs vid övervakningen av ekologisk produktion är påföljdsavgift, föreläggande av vite, stängning av webbsidor och böter. Dessa används mer sällan och kräver en bedömning av den behöriga myndigheten. Det är inte ändamålsenligt att beskriva tillämpningen av dem närmare i denna anvisning.

8 Rättelse av sakfel, begäran om omprövning och sökande av ändring

Aktören får yrka på rättelse, begära omprövning eller söka ändring i ett avgörande som tillsynsmyndigheten har meddelat beroende på vilket avgörande det handlar om och vilken ändring/rättelse i avgörandet som önskas. Nedan beskrivs de olika förfarandena i korthet. Till beslutet fogas också närmare anvisningar för begäran om omprövning eller sökande av ändring.

8.1 Rättelse av sakfel

Myndighetens beslut (till exempel certifikat) kan innehålla sakfel. Tydliga sakfel, såsom skriv- och räknefel eller därmed jämförbara uppenbara fel, korrigeras på initiativ av aktören eller myndigheten. En yrkan på rättelse av ett fel ska lämnas till den myndighet som meddelat avgörandet.

8.2. Begäran om omprövning

Ekoaktörer har rätt att begära omprövning av ett beslut som gäller dem. Beslut i vilka omprövning kan begäras är bland annat beslut om anslutning till kontrollsystemet, beslut om undantag samt myndighetens föreskrifter och förbud. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet till den myndighet som meddelat beslutet. I begäran om omprövning ska nämnas beslutet eller de punkter i beslutet där man begär omprövning och motiveringen till omprövningen. Närmare anvisningar för begäran om omprövning ges i samband med beslutet.

8.3 Besvär

Besvär som gäller myndighetens beslut om att avbryta eller avslutande av verksamheten (37 § i lagen om ekologisk produktion) anförs direkt hos förvaltningsdomstolen. Även besvär som gäller påföljdsavgiften i samband med ekologisk övervakning anförs direkt hos förvaltningsdomstolen. Dessutom har aktören möjlighet att anföra besvär över beslut som gäller en begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen. Närmare anvisningar för anförande av besvär ges i samband med avgörandena i fråga.

8.4 Rättelse av fakturan

Rättelse av fakturorna för ekologisk övervakning söks genom att begära omprövning hos Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelsverket svarar för faktureringen av både NTM-centralernas och Livsmedelsverkets tillsyn. Om det har skett ett fel i påförandet av avgiften kan aktören inom sex månader från påförandet skriftligt begära rättelse hos Livsmedelsverket i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. En anvisning för skriftlig begäran om rättelse finns på Livsmedelsverkets webbplats.