Författningar och regler

Behandlingstiderna av centrala kunder

Ändringssökande

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 11 b § inom sex månader från det avgiften påfördes skriftligen yrka på rättelse hos Livsmedelsverket.

Kontaktuppgifter:

Livsmedelsverket
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO
växel 029 530 0400
telefax 029 530 4350
kirjaamo@ruokavirasto.fi 
tjänstetid kl. klo 8.00 - 16.15

Anvisning om yrkan på rättelse (pdf)

Föreskriftssamling

Finlex

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2022