Foderframställning, förpackningspåskrifter för foder

Anvisning: 819/04.02.00.01/2022

Foderframställning, förpackningspåskrifter för foder

I det här avsnittet får du anvisningar om vad du utöver foderlagstiftningen ska beakta när du planerar att framställa, marknadsföra, lagra eller transportera ekologiska foder eller bedriva handel med ekologiska foder på den inre marknaden. Import av ekologiska foder från länder utanför EU behandlas i anvisningen om import av andra ekoprodukter. Syftet med den här anvisningen är att göra det enklare för dig att agera i enlighet med lagstiftningen och att ge dig praktiska råd genom vilka din verksamhet uppfyller kraven i ekolagstiftningen. I anvisningen gör Livsmedelsverket tolkningar av lagstiftningen, och därför är anvisningen inte juridiskt bindande. Du måste själv säkerställa de krav som lagstiftningen ställer.

Kontrollsystemet för ekofoder omfattar för tillfället sådana foder som ges till produktionsdjur. För foder som ges till sällskapsdjur eller vilda djur finns det tills vidare inget ekokontrollsystem i Finland, och därför får dessa foder inte tillverkas och marknadsföras som ekoprodukter i Finland. När EU:s gemensamma standarder för dessa foder är klara, inrättas ett kontrollsystem i Finland också för dem.

Mer information om övervakningen av alla foder får du på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.fi eller hos Livsmedelsverkets fodersektion.

1 Att ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder

Fodersektorns verksamhet innefattar hela foderkedjan från primärproduktion till handel. Du kan ansöka om att ansluta dig till kontrollsystemet för ekologiska foder när du har registrerat dig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. En foderföretagare som ansluter sig till kontrollen av ekofoder måste följa både foder- och ekolagstiftningen.

1.1 Vem ska ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder?

Foderföretagare som framställer, marknadsför, lagrar och/eller importerar ekofoder ska ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder. Användning av märkningar på foder som hänvisar till en ekologisk produktionsmetod förutsätter att du ansluter dig till ekokontrollsystemet så att hela ekoproduktionskedjan står under tillsyn. Du måste också höra till ekofoderkontrollen om du genom avtal har gett en tredje part i uppdrag att producera, lagra, tillverka, importera eller exportera ekologiska foder.

Handel mellan ekogårdar:

Gårdar som hör till ekokontrollsystemet kan bedriva inbördes handel med oförädlade växtodlingsprodukter utan att för den skull ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder.

Om spannmålens beskaffenhet ändras genom att vissa delar avskiljs från spannmålen (t.ex. pressning av rybs, avskiljande av skaldelen från spannmål), handlar det om foderframställning. I detta fall ska ekogården registrera sig som foderföretagare och ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder.

Detaljhandel:

Om du marknadsför ekofoder direkt till slutanvändaren eller konsumenten behöver du inte höra till ekofoderkontrollen, om du inte själv producerar eller framställer ekofoder och inte lagrar dem annanstans än i anslutning till försäljningsstället.

En säljare av foder för produktionsdjur måste dock ha registrerat sig som foderföretagare (t.ex. lantbruksaffärerna).

Import av ekofoder:

Import av ekofoder förutsätter att du ansluter dig till kontrollsystemet för ekofoder. Likaså om du överlåter importen till en tredje part.

Partihandel:

Om du säljer ekologiskt producerade foder till någon annan än direkt till konsumenten/slutanvändaren (till exempel till detaljaffärer), måste du höra till kontrollsystemet för ekofoder. Likaså måste ett företag som förmedlar ekofoder höra till ekofoderkontrollen.

Lagring

Ett lager för ekofoder måste vara godkänt för ekologiska produkter. Om du anlitar utomstående lagringsservice för lagring av dina ekofoder, måste du innan lagringen påbörjas meddela Livsmedelsverket i vilken lageranläggning ekofoder kommer att lagras och försäkra dig om att lageranläggningen hör till ekokontrollsystemet.

Lagring får köpas från underleverantör med ett skriftligt avtal, och då behöver underleverantören inte själv ansluta sig till kontrollsystemet för ekofoder. Också hos det lager som fungerar som underleverantör vid lagringen av ekofoder utförs en årlig ekofoderkontroll utöver den kontroll som utförs av huvudmannen. Entreprenadavtalet måste ingås i förväg och innan verksamheten påbörjas ska huvudmannen meddela Livsmedelsverket om att lagringen och underleveransen inleds.

Transport

Ett transportföretag behöver inte ansluta sig till ekofoderkontrollen. En leverantör av ekofoder som anlitar utomstående transportföretagstjänster måste försäkra sig om att transportföretaget kan och är kapabelt att hantera ekofoder och att företaget är en registrerad foderföretagare.

Ekofoderråvaror och färdiga ekofoder ska i regel transporteras i förslutna förpackningar som är försedda med korrekta förpackningspåskrifter. Med en försluten förpackning avses en förpackning eller behållare som är stängd så att innehållet inte kan kontamineras eller ofrivilligt ersättas med en annan produkt, utan förpackningen eller exempelvis sigillet på en behållare måste brytas med avsikt. När det gäller enskilda förpackade foder räcker det om fodret har förpackats i förslutna försäljningsförpackningar som inte går att öppna utan att förpackningen går sönder. Mellan två aktörer som hör till ekokontrollsystemet får ekofoder transporteras som oförpackade (till exempel ekogårdar).

1.2 Skyldigheterna för en aktör som godkänts ingå i kontrollsystemet

En aktör som anslutit sig till kontrollsystemet för ekofoder har samma skyldigheter som andra ekoaktörer. (Allmänna villkor)

Kvalitetssäkringsplanen och ekoplanen för foder måste hållas uppdaterade. Minimikraven i ekoplanen framgår av punkten Allmänna villkor. Syftet med ditt företags kvalitetssäkringsplan (egenkontroll) är att med hjälp av goda verksamhetssätt säkerställa att alla foder är säkra och att ekofoder är äkta och hålls åtskilt från annat foder. Du måste beakta HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Point) i samband med din verksamhet och upprätthålla faroanalys och ett system för kritiska styrpunkter där såväl fodersäkerheten som de särskilda kraven för ekofoder beaktas. Kvalitetssystemet, bokföringen och balansräkningarna granskas vid kontrollbesöket.

Skriftliga anvisningar

Du måste ha skriftliga instruktioner om alla praktiska åtgärder som du har utarbetat för att säkerställa att bestämmelserna om ekoproduktion följs. Sådana är till exempel rengöringsåtgärder, provtagning för egenkontroll och analys av prover. I ditt kvalitetssystem bestäms vilka analyser som ska göras av foder, analysfrekvensen, antalet analyser och det laboratorium som utför analyserna, samt tidsmässigt eller annat åtskiljande av produktionen om det framställs också annat än ekofoder i samma lokaliteter.

Beskrivning av försiktighetsåtgärder

Du ska beskriva försiktighetsåtgärderna och föra bok över hur de genomförs. Syftet med försiktighetsåtgärder är att säkerställa att ekofodret inte kontamineras i något skede av produktion, lagring eller transport och att inga produktionsinatser eller produktionsmetoder som inte är godkända inom ekologisk produktion används vid framställningen av foder. I dina skyldigheter ingår att tillförlitlig bokföring över silon och verifiering av bokföringen, omsorgsfull introduktion av arbetstagarna, kännedom om bestämmelserna om ekoproduktion, ansvarsfördelning inom organisationen samt nödvändiga rengöringsåtgärder och spolningar om det framställs också annat foder än ekofoder.

Också en underleverantör ska agera enligt kraven i ekoförordningen och ha de dokument och beskrivningar som behövs. Entreprenadavtalet ska ingås skriftligen och underleveransen ska beskrivas och beaktas i ditt kvalitetssystem. Som huvudman ska du underrätta Livsmedelsverket om att underentreprenad inleds.

1.3 Bokföring och balansräkningar

För att verifiera spårbarheten av foder ska du föra bok över framställda ekofoder och de råvaror som använts i fodret. Av bokföringen ska framgå de foderråvaror/foder som skaffats för framställningen av ekofoder, produktionsmetoden för dem (eko, omställningsskede, konventionell), säljaren av foderråvaror, produkternas leverantör (om någon annan än säljaren, till exempel ett transportföretag) och leveransdatum. När det gäller framställda ekofoder ska det föras bok över fodrets beskaffenhet (helfoder etc.), kvantiteter, tillverkningsdatum samt kontaktuppgifter till den som köpt/tagit emot fodret.

Om ditt företag inte fysiskt lagrar eller hanterar ekofoder är kraven på bokföring följande: Köpta och sålda ekoprodukters beskaffenhet, kvantiteter, leverantörer, köpare, mottagare samt säljare eller exportörer av produkterna om dessa inte samtidigt är varuleverantörer.

När du tar emot ekofoder ska du anteckna resultatet från kontroller av att förpackningspåskrifter och följedokument stämmer överens sinsemellan. Vid mottagandet av ekofoder kontrollerar du att uppgifterna på förpackningar och följedokument (aktörens och produktens namn, partinummer, tillsynsmyndighetens identifikationsnummer) motsvarar varandra. Resultatet av kontrollen kan du anteckna exempelvis på försäkran om överensstämmelse (dokument som specificerar partiet) och bekräfta med datum och underskrift.

Av din bokföring ska det enkelt gå att klarlägga mängderna foder som tagits emot, som finns i lager och som överlåtits. Vid bestämda tidpunkter ska du göra upp sammanfattningar av dessa mängder. Av din bokföring ska framgå balansen mellan produktionsinsatser och utfall och de ska alltid vara lika stora. Av den orsaken måste också det spill som uppkommer i verksamheten bokföras. Hur ofta du ska göra upp balansräkningar beror på verksamhetens karaktär och omfattning. I regel uppgörs balansräkningarna varje kvartal. Du behöver inte göra upp en separat balansräkning om den utan besvär kan hämtas ur din bokföring, till exempel i samband med ekokontrollen.

Under kontrollbesöket granskas också lagerbokföringen. Av den måste de ekofoder som finns i aktörens lager, foderkvantiteterna och spårbarheten framgå. Vid lagret måste det föras bok över inkommande och avgående produktionsinsatser och ekofoder. Med lagerbokföringens saldo avses ett sammandrag över hur mycket produktionsinsatser och färdiga produkter det finns i lager.

Uppdaterad bok måste föras per enhet också när det gäller en enhet i konventionell produktion. Riktigheten av uppgifterna som förts in i bokföringen måste kunna påvisas med lämpliga verifikat. Aktören ska säkerställa att det i samband med varje mottagande av ekofoder erhålls ett dokument som specificerar partiet, ursprunget och produktionssättet. Dokumenten måste sparas i fem år.

1.4 Produktionsregler

Ekofoder ska i regel framställas helt och hållet av ekologiskt producerade råvaror. De konventionellt producerade foderråvaror och fodertillsatser som är tillåtna inom ekologisk produktion finns förtecknade i bilaga III till förordning (EU) nr 2021/1165. Användningen av fodertillsatser och processhjälpmedel ska begränsas till endast nödvändigt behov eller särskilda näringsmässiga ändamål. Mineralfoder, spårämnen, vitaminer eller förstadier till vitaminer ska i första hand vara av naturligt ursprung. Ekofoder ska primärt framställas med biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder. Animalieproduktionsdjur inom ekoproduktion ska utfodras med ekofoder som uppfyller djurets näringsmässiga behov i olika stadier av dess utveckling.

Råvaror och tillverkningsmetoder för ekofoder ska vara förenliga med ekobestämmelser och god praxis för foderframställning. Du måste försäkra dig om enbart foder som uppfyller ekobestämmelserna är märkta med hänvisningar till ekologisk produktion och med tillräckliga försiktighetsåtgärder säkerställa att ekofoder inte kontamineras med otillåtna foder, råvaror med mera. Dessa försiktighetsåtgärder ska inkluderas i kvalitetssäkringsplanen och HACCP-systemet.

Att hålla konventionella foder och ekofoder åtskilt:

Om du hanterar, lagrar och/eller transporterar såväl ekologiskt som konventionellt producerade foder i samma lokaliteter eller med samma utrustning, berörs du av kraven på att hålla foder åtskilt. Du måste se till att ekofoder och andra foder, eller andra ämnen än sådana som är tillåtna inom ekoproduktion, inte kommer åt att blandas samman eller förväxlas i något som helst skede av framställningen, lagringen eller transporten.

Ekofoder ska framställas åtskilt från framställningen av annat foder, med avseende på tid eller rum. Dessutom ska framställningen av ekofoder utföras som en sammanhängande period och i hela partier. Efter konventionell produktion ska framställningen, förpackandet eller övriga hanteringsåtgärder som gäller ekofoder påbörjas först när anordningarna har rengjorts omsorgsfullt så att ekofodret inte kontamineras. För detta ändamål ska du ha en plan för hur produktionsanläggningarna och produktionslokalerna kan rengöras så att ekofodret inte blir kontaminerat.

Färdiga ekofoder ska lagras på annan plats eller vid annan tidpunkt än övriga foder. Det ska föras journal över verksamheterna (eko och övriga) och tillverkningsvolymerna och uppgifterna ska på begäran meddelas till Livsmedelsverket. Fodrets spårbarhet ska säkerställas genom tillräckliga åtgärder (till exempel numrering av tillverkningspartierna). Dessutom ska man se till att ekofoder inte förväxlas eller att det sker inblandning av andra foder i ekofodret.

Rengöringsåtgärder:

Du måste bestämma hurdana rengöringsförfaranden som är tillräckligt effektiva för verksamheten (bland annat åtgärder, redskap och rengöringsmedel samt rengöringsintervall). Rengöringsåtgärderna beskriver du i kvalitetssystemet och du ska alltid anteckna när de utförs. Till exempel kan du köra produktionslinjerna tomma och därefter rengöra dem omsorgsfullt, göra en fysisk kontroll av rengöringen och skriva upp kontrollresultatet varefter det förs in i journalen. När framställningen av ekofoder påbörjas kan du vid behov ännu ta en liten mängd ekofoder åt sidan från det första partiet (s.k. rengöringskörning). Fodret från rengöringskörningen kan du marknadsföra som konventionellt producerat. Med vederbörlig journalföring bevisar du att åtskiljandet fungerar.

Förbjudna ämnen och tillverkningsmetoder:

Vissa råvaror och tillverkningsmetoder lämpar sig inte för ekoproduktion. Inom den ekologiska animalieproduktionen är det inte tillåtet att använda tillväxtbefrämjare eller syntetiska aminosyror. I ekofoder får man inte använda foderråvaror som är framställda med hjälp av kemiskt syntetiserade lösningsmedel (till exempel kross från en extraheringsprocess).

Genetiskt modifierade organismer (gmo) samt produkter som har framställts av eller med hjälp av genetiskt modifierade organismer får inte användas inom ekologisk produktion. Ett undantag är veterinärmedicinska läkemedel som inte berörs av det ovan nämnda förbudet. Du måste själv försäkra dig om att de produkter eller produktionsinsatser som du använder (exempelvis foderråvaror eller fodertillsatser) inte är framställda av eller med gm-material. I regel kan du beträffande foder och livsmedel förlita dig på förpackningspåskrifterna eller de handlingar som medföljer produkten, eftersom lagstiftningen kräver att gm-foder och gm-livsmedel måste märkas ut. När det gäller andra konventionellt producerade produktionsinsatser måste du kräva att säljaren visar fram tillverkarens försäkran om att produkten inte innehåller genetiskt modifierade organismer eller ämnen som framställts med hjälp av sådana. Potentiella foderråvaror av det slaget är sådana fodertillsatser, såsom enzymer och mikrobpreparat, som framställs av eller med genetiskt modifierade organismer eller av produkter som framställts av genetiskt modifierade organismer. För ekologiskt producerade foder/foderråvaror krävs ingen försäkran.

I situationer där ekofoder har konstaterats innehålla genetiskt modifierat material som är godkänt i EU måste man till först ta reda på halten gm-material i fodret. Om gm-materialets halt är lägre än den gräns för märkning av genetiskt modifierat material (0,9 %) som fastställts i lagstiftningen, och kontaminationen är ett enskilt fall som varit tekniskt omöjligt att undvika, kan fodret marknadsföras som ekofoder eller också kan ekofoder framställas av denna ekofoderråvara. Livsmedelsverket rekommenderar att en aktör som framställer eller marknadsför ekofoder följer upp kvaliteten på de råvaror/ekofoder han eller hon skaffat genom att låta analysera fodret för gm-material som ett led i egenkontrollen.

Ekofoder eller råvaror till sådana får inte bearbetas så att syftet är att återställa någon egenskap som gått förlorad vid framställning eller lagring. Användning av sådan teknik är förbjuden också om den är vilseledande för konsumenten eller om den korrigerar resultatet av försummelse vid bearbetningen. Det är förbjudet att använda joniserande strålning vid bearbetningen av ekofoder.

Foder som producerats under omställningsskedet till ekologisk produktion:

Ekofoder får inte innehålla samma foderråvara som ekologiskt och konventionellt producerad eller som producerad under omställningsskedet och konventionellt producerad.

Foder som producerats under omställningsperioden till ekologisk produktion (s.k. OML2-foder) får användas för utfodring av husdjur på ekogårdar. Om OML2- fodret har producerats annanstans än på den egna gården får det utgöra högst 30 % av fodergivan. Mer information om användningen av omställningsfoder ingår i punkten Animalieproduktion.

Användning av konventionellt proteinfoder vid utfodring av svin och fjäderfä:

Kommissionens förordning 2021/1165 gör det möjligt att använda konventionella proteinföreningar vid utfodring av svin som väger mindre än 35 kg och unga fjäderfän fram till 31.12.2026, om konventionellt producerat proteinfoder inte finns att tillgå. En ekologisk gård kan använda konventionella proteinföreningar i en mängd som utgör högst 5 % av den årliga (12-månadersperiod) torrsubstansen i foder av jordbruksursprung.

Foder som man misstänker att inte uppfyller ekokraven:

Om du misstänker att ett foder du producerat, framställt eller fått av en annan aktör inte uppfyller ekokraven måste du antingen ta bort märkningarna om ekologisk produktionsmetod från produkten eller flytta fodret åtskilt och sluta marknadsföra det som ekologiskt producerat foder. Du kan framställa, förpacka och/eller släppa ut fodret på marknaden som ekofoder först när misstanken är undanröjd. Om fodret uppfyller foderlagstiftningens krav, kan du marknadsföra fodret som konventionellt producerat. Du måste genast underrätta Livsmedelsverket om sådana misstänkta fall. Livsmedelsverket kan kräva att produkten inte får marknadsföras som ekologiskt producerad om de uppgifter som du har lämnat eller som inhämtats från någon annan källa inte övertygar Livsmedelsverket om att misstanken är undanröjd. Om du agerar i strid med ekoförfattningarna kan du åläggas marknadsföringsförbud.

2 Produktionskontroller

2.1 Vad är produktionskontroller?

Foderföretagarna övervakas genom produktionskontrollbesök. Kontrollerna som baserar sig på foderhygienförordningen bestäms riskbaserat för foderföretagarna och under kontrollen granskas att du uppfyller kraven i foderlagstiftningen.

Hos de foderföretagare som hör till kontrollsystemet för ekofoder utförs dessutom en ekokontroll minst en gång om året. Under kontrollbesöket säkerställs att du följer kraven för ekologisk produktion. Kontrollen kan utföras utan förhandsbesked och utifrån de risker som upptäckts vid övervakningen kan man också utföra extra ekofoderkontroller. Om missförhållanden har upptäckts i din verksamhet kan du påföras en avgiftsbelagd ny kontroll.

Under vissa år utförs det alltså flera kontrollbesök i anslutning till foder hos en foderföretagare som omfattas av tillsynen över ekofoder.

Ekofoderkontrollen är i huvudsak dokumentkontroll och anslutning till ekokontrollen förutsätter därför en skriftlig beskrivning av verksamhetssätten och fortlöpande anteckningar om utförda åtgärder. Vid ekokontrollen är arbetsinstruktionerna för ditt företag, märkningarna av foderråvaror/foder samt alla verifikat som hör samman med ekoverksamheten viktiga kontrollobjekt och du måste försäkra dig om att alla handlingar finns att tillgå och kan granskas under kontrollbesöket. Under kontrollen utförs också en fysisk inspektion av produktions- och lagerlokalerna, dessutom säkerställer man att åtskiljandet av ekofoder fungerar, att förpackningspåskrifterna är i ordning och att det effektivt har förhindrats att ekofoder inte kan förväxlas med andra foder.

Över ekokontrollen upprättas en inspektionsberättelse som ligger till grund för Livsmedelsverkets beslut om godkännande av produktionskontrollen. Du bestyrker inspektionsberättelsen med din underskrift (eller kvittering med e-post). Efter godkänd produktionskontroll får du ett intyg över att du hör till kontrollsystemet. Om du hör till något annat ekokontrollsystem, till exempel i fråga om livsmedel eller primärproduktion, kan ekokontrollerna av alla produktionsinriktningar utföras under ett och samma kontrollbesök.

2.2 Inspektörer

Livsmedelsverket övervakar aktörerna inom kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder genom att anlita auktoriserade inspektörer. Inspektörerna arbetar under tjänsteansvar. På uppdrag av Livsmedelsverket utför inspektörerna minst en gång om året produktionskontroll hos en aktör som hör till kontrollsystemet.

2.3 Tillsynsavgifter

Övervakningen av ekofoder är avgiftsbelagd och handläggningen, kontrollerna och besluten som gäller ekoansökningar faktureras enligt gällande prislista. Prislistan finns på Livsmedelsverkets webbplats.
Livsmedelsverkets prislista bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer som är i kraft vid tillfället.

3 Märkning av foder som ekologiskt producerat

Ett foder anses ha termer som hänvisar till ekologisk produktionsmetod om du i förpackningspåskrifter, reklam eller handelsdokument ger köparen en uppfattning om att fodret är producerat i enlighet med ekoförfattningarna. Foder/foderråvaror som är märkta som genetiskt modifierade eller foder som är framställda av sådana råvaror får inte marknadsföras som ekologiska. Märkningar av ekofoder tillämpas inte på sällskapsdjursfoder eller foder för vilda fåglar.

3.1 Rätt att använda hänvisningar till ekoproduktion

Rätten att använda termer som hänvisar till ekologisk produktion börjar dagen för beslutet om godkännande av att foderföretagaren hör till ekokontrollen. Efter att du har fått beslutet om godkännande får du marknadsföra ekologiskt producerade foder med försäljningspåståenden och märkningar som hänvisar till ekologisk produktion. I samband med att du anslöt dig till kontrollsystemet har du åtagit dig att följa produktionsanvisningarna. Du ansvarar för att de foder du överlåter uppfyller inte bara foderlagstiftningens krav utan också motsvarande krav för ekoproduktion i alla situationer.

3.2 Obligatoriska förpackningspåskrifter för foder

Ekologiska foder märks i första hand i enlighet med foderlagstiftningen, och dessutom i enlighet med bestämmelserna om ekoproduktion. Du har ansvaret för att de foder du framställer, importerar eller marknadsför är försedda med korrekta märkningar. Mer info om märkningar på foder hittar du här:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/markning-av-foder/.

I namnet på ekologiskt producerat foder kan du använda termer som hänvisar till ekologisk produktion såsom ekologisk, bio eller eko. Termen får du använda endast för foder vars sammansättning är sådan att 95 % av torrsubstansen är ekologiskt producerad. Dessutom får högst 5 % av torrsubstansinnehållet i ekologiskt foder bestå av ämnen som omnämns i artikel 24 i förordning (EU) nr 2018/848 artikel 22 eller i bilaga III till förordning (EU) 2021/1165.

Om ett foder inte är ekologiskt, men får användas inom ekologisk produktion, kan du i märkningarna ange ”Får användas inom ekologisk produktion i enlighet med förordningarna (EU) nr 2018/848 och (EU) nr 2021/1165”. Exempel på sådana är foder som innehåller olika mängder ekologiskt producerade foderråvaror och/eller foderråvaror från produktion under omställning och/eller konventionella foderråvaror som anges i artikel 24 i förordning (EU) 2018/848 eller i bilaga III till förordning (EU) 2021/1165. Hänvisningen får användas också av aktörer som inte hör till kontrollsystemet för ekofoder, förutsatt att de foder de framställer/marknadsför i övrigt lämpar sig för ekologiska husdjur.

I märkningarna för ekofoder ska man använda kodnumret för den tillsynsmyndighet som ansvarar för den sista produktions- eller tillverkningsåtgärden. Tillsynsmyndighetens kodnummer måste användas i fråga om såväl inom EU producerat foder som i fråga om foder som importerats från länder utanför EU. Alla förpackningar/följedokument för ekofoder som producerats och/eller framställts i Finland måste vara försedda med kodnumret för den myndighet som övervakar aktören. Livsmedelsverket som övervakar kontrollsystemet för ekofoder har kodnumret FI-EKO-201.

För foder som importeras till Finland från länder utanför EU används det kodnummer som kommissionen har fastställt för tredjelandets tillsynsmyndighet/- organ, inte Livsmedelsverkets kodnummer.

Följande ska anges på etiketten eller i följedokumenten för ekofoder:

  • aktörens namn och adress samt produktens ägare eller säljarens namn och adress om denne inte är aktören
  • fodrets namn och en hänvisning till ekologisk produktionsmetod (omställningsskede (OML2)/eko)
  • den övervakande myndighetens kodnummer
  • partibeteckning som gör det möjligt att koppla partiet till bokföringen.

På basis av torrsubstansen ska följande information lämnas om fodret:

  • den procentuella andelen ekologiskt producerade foderråvaror
  • den procentuella andelen foderråvaror från omställningsskedet (OML2)
  • de ekologiska foderråvarorna och foderråvarorna från omställningsskedet ska förtecknas
  • de procentuella andelarna andra (dvs. konventionella) foderråvaror
  • den totala procentandelen foder av jordbruksursprung (=växt- och animalieprodukter, jäst samt ekologiska skogsprodukter, i mängden foderråvaror med jordbruksursprung ingår inte fiskmjöl eller mineralfoder).

3.3 Frivilliga märkningar

Gemenskapslogotypen, dvs. lövlogon, (bild 1) får användas för ekologiskt producerat foder avsett för livsmedelsproducerande djur, då foderråvaror från omställningsskedet inte har använts vid framställningen av fodret.

(1) Om du märker fodret med gemenskapslogotypen ska kodnumret anges på fodrets etikett eller i följedokumenten i samma visuella fält som EU-logotypen.

(2) I samma visuella fält som kodnumret anges var jordbruksråvarorna till fodret är producerade: ”jordbruk inom EU” eller ”jordbruk utanför EU eller ”jordbruk inom/utanför EU”.

(3) Dessutom kan man komplettera med landets namn om alla råvaror som ingår i produkten är producerade i det landet. Obetydliga mängder av ingredienser behöver inte beaktas, förutsatt att den totala mängden sådana ingredienser av jordbruksursprung inte överstiger 2 % av den totala mängden i vikt av råvaror av jordbruksursprung.

En bild av ett vitt löv bestående av stjärnor på en grön bakgrund.

Bild 1: Användning av gemenskapslogotypen, lövlogon, för foder för produktionsdjur

3.4 Tillåtna foderråvaror och fodertillsatser i ekofoder

Andra än ekologiskt producerade ämnen och produkter som får användas vid ekologisk produktion förtecknas i bilaga III till kommissionens förordning 2021/1165. Användningen av de ämnen som förtecknas i bilagorna till förordningen är begränsad och tillåten endast för de ändamål som beskrivs i bilagan.

Vitaminer:

Inom ekologisk produktion försöker man tillgodose djurens vitaminbehov genom att använda naturliga vitaminkällor. Vitaminer ska i regel vara framställda av jordbruksprodukter. Möjligheten att använda syntetiska vitaminer har fastställts enligt djurart.

Vid utfodring av svin, fjäderfä och hästar är det tillåtet att använda syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer. Till idisslare får man ge syntetiska A-, D- och E-vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer.

Foderråvaror av mineraliskt ursprung:

Foderråvaror av mineraliskt ursprung som får användas vid ekologisk produktion förtecknas i bilaga III till ekoförordningen. Endast sådana mineraler som anges i bilagan får användas vid utfodring av ekologiska husdjur, mineraler räknas inte som en ingrediens av jordbruksursprung.

Foderråvaror av animaliskt ursprung:

Ekoförordningen begränsar inte användningen av ekologiskt producerade foderråvaror av animaliskt ursprung. De får användas på ekologiska husdjursgårdar inom ramen för den övriga lagstiftningen (bland annat TSE-förordningen, biproduktförordningen och så vidare).

Användning av fiskmjöl från hållbart fiske (fiskmjöl som har producerats i EU och i EES-länderna) är tillåtet för utfodring av djur med undantag av växtätare (idisslare). Kemiska lösningsmedel får inte användas vid framställning av fiskmjöl och andra produkter. Fiskmjöl räknas inte som en ingrediens av jordbruksursprung.

Andra foderråvaror:

Endast inaktiverade eller avdödade Saccharomyces cerevisiae - och Saccharomyces carlsbergiensis -jästsvampar får användas vid utfodring av ekologiska husdjur. Eftersom jäst i samband med ekologisk produktion klassificeras som en ingrediens av jordbruksursprung, är användningen av ovan nämnda jästsvampar för ekologiska husdjur endast tillåtet om jästsvamparna är ekologiskt producerade. Obs! Levande jäst hör till zootekniska tillsatser.

Konventionell melass, kryddor och örter får användas vid framställning av foder som lämpar sig för ekologisk produktion om ett ekologiskt alternativ inte finns att tillgå och om de har producerats utan kemiska lösningsmedel. På en ekologisk gård begränsas användningen av icke-ekologiska kryddor, örter och melass till högst 1 % av den årliga foderstaten. Foderstaten beräknas per djurslag utifrån torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung och ekologiska husdjursgårdar ska föra bok över användningen av mängderna konventionell foderråvara.

4 Handel på den inre marknaden och import

En aktör som planerar handel med ekofoder på den inre marknaden eller import av ekofoder från länder utanför EU ska registrera sig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. Dessutom ska aktören försäkra sig om att handelspartnern är en registrerad foderföretagare i sitt eget land och hör till ekokontrollsystemet där eller till ett system för ekologisk produktion som är erkänt i EU (import från tredjeländer).

4.1 Dokument

Foderimportören ska granska att varuleverantören har ett gällande ekointyg. Intyget ska ha utfärdats åt aktören av ekotillsynsmyndigheten/ekokontrollorganet i respektive medlemsstat. Intyget ska ges på finska, svenska eller engelska eller också ska det finnas en auktoriserad översättning av intyget. För bokföringen räcker det med en kopia/elektroniskt exemplar av intyget.

Utöver ekointyget ska aktören skaffa ett partispecifikt dokument (foder i lösvikt) för ekofodret, där partiet, ursprunget och produktionsmetoden specificeras. När det gäller förpackat foder ska dessa uppgifter finnas på fodrets etikett. Ekointygen, de partispecifika dokumenten och etiketterna för ekofoder granskas i samband med produktionskontrollbesöken.

Utöver dokumenten ska aktören säkerställa att ekofodret lämpar sig som foder också vad den hygieniska kvaliteten beträffar. I samband med import tar Livsmedelsverket riskbaserade prov av foder. Fodret analyseras för bland annat salmonella, levande skadeinsekter och flyghavre.

4.2 Hygienkrav och hantering av kontaminerat foder

När det gäller foder som av Livsmedelsverket fastslagits vara riskbenägna foder tas det officiella kontrollprov av fodret då det anländer till Finland. Proverna analyseras bland annat med avseende på salmonella. Om det påträffas salmonella i ekofoder kan aktören ansöka om behandlingstillstånd för partiet. Hela partiet behandlas som ett enda parti även om det vore möjligt att dela upp partiet (exempelvis per storsäck eller tågvagn).

Salmonella i ekofoder kan elimineras genom upphettning eller med organiska syror som är godkända att användas inom ekologisk produktion. Aktören skaffar information om behandlingen från den anläggning som utför behandlingen, och lägger fram behandlingsplanen för Livsmedelsverket. I planen beskrivs den plats där fodret behandlas, vem som ansvarar för verksamheten, hur länge fodret ska upphettas, temperaturen/vilken syra som används och mängden syra, lagringsplatsen för ekofodret, planen för transport av fodret och vem som tar nya prov av fodret efter behandlingen. På basis av planen utfärdar Livsmedelsverket tillstånd för behandling av partiet.

Efter behandlingen tas nya prov av partiet och om det konstateras att partiet är rent kan ekofodret tas i bruk med tillstånd av Livsmedelsverket.

4.3 Spårbarhet

För säkerställandet av spårbarheten ska alla dokument som gäller ekofoder ha märkningar som hänvisar till ekoproduktion (exempelvis ekologiskt producerat) och en individuell kod, ett partinummer. Partiet och dokumenten ska lätt och tillförlitligt kunna kopplas samman. Detta går enklast med hjälp av partinumret. Partinumret kan till exempel vara fodrets tillverkningsdatum. Samma partinummer används bara en gång, så att fodrets spårbarhet bibehålls. I fråga om importpartier ska partinumret antecknas i alla följedokument till fodret så att dokumenten och partiet lätt kan kopplas samman med varandra. Om dokumenten saknar tillräckliga märkningar i fråga om ekoproduktion, eller om dokumenten inte går att koppla samman med foderpartiet, kan tillsynsmyndigheten inte behandla partiet som ekologiskt producerat. Du är skyldig att vid behov, till exempel med anvisningar till handelspartnern, se till att fodret går att spåra och att dokumenten och partiet går att koppla samman. Dokumenten måste sparas i fem år.

5 Utträde ur kontrollsystemet för ekofoder

Du måste utträda skriftligen från ekokontrollsystemet. Du får använda hänvisningen till ekologisk produktion på foder fram till det datum då beslutet om ditt utträde ur kontrollsystemet har fattats. Lägg märke till att det inte är tillåtet att marknadsföra ekofoder som ekologiskt producerat efter det att du har utträtt ur kontrollsystemet. Alla ekofoder i din besittning blir konventionella genast när beslutet om utträde ur kontrollsystemet för ekofoder har fattats.

Termer:

’Ekologiskt producerat foder’ är foder som vid marknadsföringen får förses med märkningar som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med genomförandeförordningen.

’Ingredienser av jordbruksursprung’ avser vegetabiliska och animalieprodukter samt ekologiska skogsprodukter och jäst.

’Fodertillsatser’ avser andra ämnen än foderråvaror och förblandningar, som avsiktligt tillsätts foder eller vatten för att särskilt fylla en eller fler av de funktioner som krävs av en fodertillsats. Fodertillsatsen ska vara godkänd för sitt ändamål i fodret och för det djur som fodret är avsett för (Register över fodertillsatser).

’Omställningsfoder’ avser foder som producerats under omställningsperioden till ekologisk produktion, med undantag för foder som skördats inom 12 månader från inledningen av omställningen enligt artikel 10.2 i förordning (EU) 2018/848.

’Överensstämmelsemärkning’ avser en bekräftelse av överensstämmelse med en särskild uppsättning standarder eller andra normativa dokument i form av ett märke.

’Foderframställning’ avser förädling, förpackande, märkning eller ändring av märkningar på ekologiska foder (foderråvaror eller foderblandningar). Ändring av produktens fysiska sammansättning är också foderframställning, till exempel malning av spannmål eller skalning av havre.

Mer terminologi om foder ingår i punkten Animalieproduktion.