Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on Ruokaviraston julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (julkisuuslaki (621/1999) 9 §). Asiakirjat ovat pääosin julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste.

Tietopyynnön toimittaminen

Ruokavirastolle osoitetut tietopyynnöt toimitetaan kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi
Puhelin: 029 530 0400 (vaihde)
Postiosoite: Ruokavirasto, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Asiarekisteri

Ruokavirasto ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asianumerolla, tehtäväluokalla, asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä.

Pääasiallinen asiarekisteri on asianhallintajärjestelmä (Virta). Myös operatiivisissa järjestelmissä on asiarekisteriin kuuluvia tietoja. 

Ruokavirasto ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin sisältyy myös muiden viranomaisten (esim. kunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot) asiarekistereihin kuuluvia asiakirjoja ja tietoja. Nämä viranomaiset vastaavat tietojärjestelmiin tallennettujen omien viranomaisasiakirjojen ja niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta.

Tietovarannot

Ruokavirasto laatii ja vastaanottaa asiakirjoja, jotka liittyvät elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistämistä, valvontaa ja tutkimusta sekä Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviin.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot Ruokaviraston tietovarannoista ja tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukaisista tehtäväluokista.  

Avoimen rajapinnan kautta koneluettavassa muodossa tietoja ei julkaista.

Jätä tietopyyntö Ruokaviraston julkisista viranomaisasiakirjoista täältä.

Voit suodattaa taulukon näkymää sarakkeittain tai hakea tietoja taulukosta hakusanoilla esim. "tuonti" tai "tuon". Asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään alkuvuodesta tiedoilla rekisteristä/tietoaineistoista ja -järjestelmistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.5.2023