Kontroll av ekoförsändelsen i ursprungslandet

Importören kan inleda sin import av ekoprodukter då anslutningen till kontrollen är klar. Det är skäl för importören att före importen försäkra sig om, att försändelsen kontrolleras i ursprungslandet och att ett kontrollintyg bifogas till försändelsen. För att få ett elektroniskt kontrollintyg ska importören dessutom ansöka om åtkomsträttigheter till systemet TracesNT. Ett undantag utgör import från Schweiz, där det inte krävs att kontrollintyg uppvisas.

Kontrollintyg - Certificate of inspection - COI

Kontrollintyget granskas i samband med varje förtullning av en försändelse. Ett kontrollintyg krävs alltid vid import av ekoprodukter till EU.

Kontrollintyget kan utfärdas endast av en kontrollinrättning eller -myndighet som omnämns antingen i förteckningen över godkända tredje land eller i förteckningen över godkända kontrollinstanser. Kontrollinrättningen eller -myndigheten kontrollerar sändningen i exportlandet och utfärdar, på basen av utförd kontroll, ett kontrollintyg.

Från och med 19.4.2017 ska kontrollintyget också finnas i elektroniskt format i kommissionens nya TracesNT-system. Kommissionens mål är att alla kontrollintyg efter 19.10.2017 ska röra sig i systemet endast i elektroniskt format till Tullen, tillsynsmyndigheten, den första mottagaren och importören, samt vid behov till speditören.

Avsaknaden av kontrollintyg medför att produkten ifråga inte får införas på EU:s inre marknad med märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt.

Då en ekoprodukt kommit så långt att den släppts fri på EU:s inre marknad blir den en EU-vara som kan röra sig utan begränsningar på den inre marknaden.

Importören ska i god tid före förtullandet av sändningen förhandsanmäla alla ekoprodukter som kommer att importeras. 

Endast i slutna förpackningar

Ekoprodukter kan importeras endast i sådana tillslutna förpackningar och behållare som omöjliggör att produkterna byts ut. Förpackningarna och behållarna ska vara försedda med identifikation för exportören och även med andra märken och siffror som anknyter till kontrollintyget.