JSM: Ansökan om stöd för glesbygdsbutiker öppnar 13.9.2019

13. september 2019

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 10.9.2019:

Stödansökan som gäller försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter öppnar fredagen den 13 september 2019. Projektet har beretts under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Glesbygdsbutikerna kan snart ansöka om stöd för att driva och utveckla verksamheten. Stödet beviljas av Livsmedelsverket.

Stödsystemet som nu för första gången tillämpas i Finland ska ge bättre tillgång till tjänster och stärka glesbygdens livskraft. Ett tillgängligare serviceutbud förbättrar också regionens välfärd och företagens verksamhetsbetingelser. Tillgången till tjänster är också viktig för en stor grupp fritidsinvånare.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 10.9.2019

Stöd för bybutiker