Stöd för bybutiker

Ansökningstiden gick ut 2.5.2023.

Stödet för bybutiker (stöd för dagligvarubutikstjänster) är ett stöd som riktar sig till dagligvarubutiker på landsbygden. Syftet med det är att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Stödet för bybutiker kan användas exempelvis till att upprätthålla och bredda butikens urval av tjänster.

Vem kan få stöd?

Din dagligvarubutik kan få stöd om följande villkor uppfylls:

 • butiken ligger på ett landsbygdsområde
 • butiken är verksam året om
 • butikens försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år
 • butikens avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller butiken är annars svårtillgänglig
 • till butikens utbud av dagligvaror hör det minst 500 produkter
 • butiken är inte ett företag i svårigheter enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd
 • det maximala beloppet av de minimis -stöd överskrids inte (500 000 euro under en period om tre skatteår).

Stödbelopp

Du kan få högst 15 000 euro i stöd. Om du erbjuder butiksbilstjänster 1.7.2023–30.6.2024, kan du få högst 20 000 euro i stöd. Stödbeloppet kan vara mindre än så, om det kommer in många ansökningar och det disponibla anslaget inte räcker till för att bevilja understödet till fullt belopp till alla sökande.

Du får stödet på ditt konto i en enda post efter det att Livsmedelsverket har godkänt din ansökan.

Stödvillkor

Om du beviljas stödet förbinder du dig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänsten under perioden 1.7.2023–30.6.2024. Dessutom förbinder du dig att under perioden 1.7.2023–30.6.2024 erbjuda minst en av följande tjänstehelheter:

 • posttjänster
 • kontantuttag
 • apotekstjänster
 • bränsledistribution.

Om du dessutom erbjuder butiksbilstjänster, får du förhöjt stöd.

Butiksbilen ska betjäna minst tio hållplatser i ett glest bebyggt landsbygdsområde i veckan. Butiksbilens rutt ska vara minst etthundra kilometer per vecka.

Så här ansöker du om stöd

Ansökningstiden är 13.3.–2.5.2023.

Anvisning om ansökan

Ansök elektroniskt om stödet för bybutiker i e-tjänsten Hyrrä.

Du kan söka understödet också med blankett 531. Skicka ansökningsblankett och bilagorna med e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket.

Redogörelse som inlämnas till Livsmedelsverket

Om du beviljades stödet år 2022, lämna in en utredning om användningen av understödet och de faktiska kostnaderna senast 30.9.2023.

Om du beviljas stödet år 2023, lämna in en utredning om användningen av understödet och de faktiska kostnaderna senast 30.9.2024.

Bifoga den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för din butik till utredningen. Det lönar sig att spara dem i PDF-format färdigt på datorn.

Lämna in utredningen i e-tjänsten Hyrrä så här:

 1. Välj PROJEKT och öppna stödbeslutet (Understöd för dagligvarubutikstjänster)
 2. Välj UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER och fyll i de begärda uppföljningsuppgifterna.
  Bifoga den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen.

Du kan också lämna in redogörelsen på blankett 531S. Skicka redogörelseblanketten och bilagorna som e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen:
Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket

Utbetalning av stöd

Du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning av stödet. Du måste ändå ge in en redogörelse i efterhand om hur du använt stödet.

Använd e-tjänster

Hyrrä-tjänsten

Ta kontakt

kirjaamo@ruokavirasto.fi

Guider

Anvisning till sökande

Anvisning om Suomi.fi-fullmakt

Blanketter

531 Ansökan om understöd för dagligvarubutikstjänster (docx)

531 Ansökan om understöd för dagligvarubutikstjänster (pdf)

531S Utredning om användningen av understöd för dagligvarubutiktjänster (docx)

 

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2023