Understöd för dagligvarubutikstjänster, anvisning till sökande

1. Ansökan om understöd

Du kan ansöka om understöd för dagligvarubutikstjänster elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Instruktioner för att göra upp ansökan i e-tjänsten Hyrrä. Du kan ansöka om understödet också med blankett 531. Skicka in blanketten till Livsmedelsverkets registratur på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi med e-post eller som brevpost på adressen:

Livsmedelsverket
”Understöd för dagligvarubutikstjänster”
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET.

Ansökningstiden utgår i e-tjänsten Hyrrä 2.5.2023 kl 23.59. En ansökan som skickats med e-post eller som brevpost ska vara framme hos Livsmedelsverket senast 2.5.2023 kl 16.15. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kan inte behandlas.

Ansökan undertecknas av den person som är juridiskt ansvarig för genomförandet av åtgärden.

Den som undertecknat ansökan ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta och förbinder sig att utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om det blir ändringar i uppgifterna.

2. Understöd för dagligvarubutikstjänster

Syftet med understödet för dagligvarubutikstjänster är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster i landsbygdsområden.

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

3.1 Dagligvarubutiken finns i ett landsbygdsområde

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att dagligvarubutiken finns i ett landsbygdsområde. Med landsbygdsområde avses ett geografiskt område som klassificerats som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd eller lokala centra på landsbygden enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för.  Information om beskrivningarna av områdesklassificeringen finns på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden i form av geografisk information kan fritt laddas ner elektroniskt i Finlands miljöcentrals tjänst Öppen information. Materialet kan också studeras elektroniskt i informationstjänsten Liiteri och i miljökarttjänsten Karpalo.

Du kan också kontrollera om villkoret uppfylls i karttillämpningen ArciGIS Online.

 1. I sökfältet ovanför kartan skriver du in dagligvarubutikens gatuadress.
 2. I menyn väljer du rätt kommun om det finns flera alternativ.
 3. Zooma ut kartan med minus (–) -knappen uppe till vänster på kartan så att du kan kontrollera i vilket område enligt klassificeringen stad – landsbygd den adress du uppgav ligger.

3.2 Övriga allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Med dagligvarubutik avses en butik som i huvudsak fungerar enligt självbetjäningsprincipen och som säljer ett fullsortiment av dagligvaror.

Ett villkor för att understöd för dagligvarubutikstjänster ska beviljas är att:

 • butiken är verksam året om
 • butikens försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år
 • butikens avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller butiken är annars svårtillgänglig
 • till butikens utbud av dagligvaror hör det minst 500 produkter.

Med svårtillgänglighet avses till exempel skärgårdsområdena i kustområdet eller områden där trafikförbindelserna i övrigt är besvärliga eller begränsade. Med besvärliga eller begränsade trafikförbindelser syftas det exempelvis på att den offentliga trafiken kan vara gles eller helt obefintlig.

 • Foga till ansökan en utredning av butikens öppettider eller hänvisa i ansökan till butikens webbplats där informationen finns att få.
 • Foga till ansökan en förteckning över butikens produktsortiment.

Understöd beviljas inte för butiker i anslutning till servicestationer.

4. Serviceskyldighet

För att understöd för dagligvarubutikstjänster ska beviljas förutsätts det att understödstagaren förbinder sig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänsten under perioden 1.7.2023–30.6.2024.

Dessutom ska understödstagaren förbinda sig att under perioden 1.7.2023–30.6.2024 erbjuda minst en av följande tjänstehelheter:

 1. posttjänster
 2. kontantuttag
 3. apotekstjänster
 4. bränsledistribution

När det gäller apotekstjänster uppfylls serviceskyldigheten om butiken erbjuder lokaliteter för den aktuella tjänsten. Också medicinskåp betraktas som apotekstjänst.

Som posttjänst betraktas också Matkahuoltos paketservice.

 • Foga till ansökan en utredning som visar att tillståndet att tillhandahålla sidotjänsten är giltigt eller att tillståndet är anhängigt när det gäller tillhandahållandet av tjänsten i fråga.
 • Skicka in en kopia på det erhållna tillståndet till Livsmedelsverket inom sex månader från det att stödbeslutet togs emot, om du börjar tillhandahålla sidotjänsten efter det att du lämnade in ansökan.

5. Understödets belopp

I understöd för dagligvarubutikstjänster kan beviljas högst 15 000 euro per år och sökande. Understödet kan beviljas som förhöjt, om sökanden erbjuder butiksbilstjänster under perioden 1.7.2023–30.6.2024. Det förhöjda understödet är högst 20 000 euro per år.

Butiksbilen ska betjäna minst tio hållplatser i ett landsbygdsområde i veckan. Butiksbilens rutt ska vara minst etthundra kilometer per vecka.

Understödet beviljas inom ramen för disponibla anslag. Antalet stödberättigande ansökningar inverkar på beloppet av understöd som kan beviljas. Understödsbeloppet minskas, om det disponibla anslaget inte räcker till för att bevilja understödet till fullt belopp till alla sökande.

6. Betalning av understöd

Understödet för dagligvarubutikstjänster betalas till sökanden i förskott i en enda post. Understödet kan betalas efter det att sökanden har fått ett jakande stödbeslut. Sökanden behöver inte ansöka separat om utbetalning av understödet.

Om sökanden inte lämnar in en kopia på tillståndet att producera en sidotjänst (1–4) eller någon annan motsvarande utredning som bilaga till ansökan, kan understödet betalas först när det nödvändiga dokumentet har lämnats in till Livsmedelsverket. Dokumentet ska lämnas in till Livsmedelsverket inom sex månader från stödbeslutet.

7. Företag i svårigheter

Understöd för dagligvarubutikstjänster kan enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd inte beviljas för företag i svårigheter.

Ett företag anses befinna sig i svårigheter om minst två av följande fyra kriterier uppfylls:

 • Det är fråga om ett aktiebolag som har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 • Det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag (eller ett annat bolag där åtminstone några delägare har obegränsat ansvar för bolagets skuld) som har förlorat över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 • Företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i konkurs- eller företagssaneringsförfarande på sina fordringsägares begäran. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år tillämpas endast denna punkt i utvärderingen.
 • Stora företag anses utöver de ovan angivna kriterierna vara i svårigheter också om båda av följande villkor uppfylls på basis av de två senast fastställda årsboksluten:

a) Företagets skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och

b) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (driftsbidrag) legat under 1,0.

När Livsmedelsverket prövar beviljandet av understöd gör verket en utvärdering av om sökanden är ett företag i svårigheter enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd.

8. Beviljande av understödet som de minimis -stöd

Understödet för dagligvarubutikstjänster beviljas företag som producerar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i form av stöd av mindre betydelse, dvs. (SGEI) de minimis -stöd.

Det sammanlagda beloppet av stöd av mindre betydelse som kan beviljas ett och samma företag som producerar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan uppgå till högst 500 000 euro under en period om tre skatteår.

Företagen betraktas som ett och samma företag (EU-term: anknutna företag) och deras mottagna de minimis -stöd räknas samman, om minst ett av följande förhållanden råder mellan företagen:

 1. Ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag.
 2. Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.
 3. Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stiftelseurkund, bolagsordning eller stadgar.
 4. Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Vid företagsfusioner eller företagsköp beaktas alla de minimis -stöd som tidigare har betalats till de fusionerade företagen då uppnåendet av gränsen om 500 000 euro granskas. Om ett företag delas upp i två eller flera fristående företag ska det stöd som beviljats före delningen hänföras till det företag som dragit nytta av stödet, dvs. det företag som framöver sköter de verksamheter som de minimis -stödet beviljades för.

Sökanden ska uppge alla tidigare mottagna de minimis -stöd i ansökan om understöd. Uppge alla de minimis -stöd som har beviljats ditt företag under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

9. Understödstagarens bokföring

Understödstagaren ska i sin bokföring separera de utgifter som uppkommit vid tillhandahållandet av dagligvarubutikstjänsten och sidotjänsten så att de går att särskilja från understödstagarens andra företagsverksamhet.

10. Redogörelse till Livsmedelsverket

Understödstagaren ska årligen lämna Livsmedelsverket en redogörelse för användningen av understödet och de faktiska kostnaderna. Som godtagbara kostnader kan betraktas alla kostnader för tillhandahållandet av dagligvarubutikstjänsten samt kostnaderna för tillhandahållandet av den erforderliga sidotjänsten.  Till redogörelsen ska också understödstagarens senast fastställda resultaträkning och balansräkning fogas. Tidsfristerna för inlämnandet av redogörelserna ges i understödsbeslutet.

 • Du kan göra upp redogörelsen på Livsmedelsverkets blankett som finns att få på Livsmedelsverkets webbplats. Foga redogörelseblanketten till understödsbeslutet i e-tjänsten Hyrrä eller skicka in det till Livsmedelsverkets registratur på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi med e-post eller som brevpost till adressen:

Livsmedelsverket
”Understöd för dagligvarubutikstjänster”
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET.

11. Ytterligare information

Ytterligare information om understödet för dagligvarubutikstjänster kan begäras av Livsmedelsverkets enhet för utvecklingsstöd. När det gäller tekniska frågor om e-tjänsten Hyrrä kan du kontakta Hyrräs användarstöd på adressen hanketuki@ruokavirasto.fi.

12. Tillämpade rättsakter

Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012, av den 25 april 2012, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse EUT L 114, 26.4.2012, s. 8—13

Statsunderstödslag (688/2001)

Förvaltningslag (434/2003)

Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden (357/2019)