Vad är en Suomi.fi-fullmakt?

En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i det elektroniska fullmaktsregistret. Fullmakten ger personen rätt att uträtta ärenden i en organisations, till exempel ett företags eller en förenings namn.

Dessutom kan en person ha rättigheter för uträttande av ärenden som har sparats i basregistren, såsom:

  • handelsregistret
  • företags- och organisationsdatasystemet (FODS)
  • föreningsregistret (om en person ensam kan företräda föreningen enligt namnteckningsstadgan).

När du loggar in i e-tjänsten kontrollerar Suomi.fi-inloggningen dina gällande rättigheter i fullmaktsregistret och basregistren i samband med identifieringen.

Om du har en roll som berättigar till representation i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, kan du uträtta ärenden för företagets eller samfundets räkning i olika e-tjänster.

Om det trots fullmakterna inte går att uträtta ärenden kan orsaken till exempel vara näringsförbud. Av dataskyddsskäl anger e-tjänsten endast om det är möjligt att uträtta ärenden eller inte.

Så här kontrollerar du din rätt att uträtta ärenden

Rättigheter som finns i basregistren

1. Gå till adressen https://www.suomi.fi/mina-uppgifter.
2. Logga in i tjänsten.
3. Du får fram en lista över register där du kan ha olika roller. Klicka med musen på PRH Patent- och registerstyrelsens register.
4. Du ser dina egna roller i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet och föreningsregistret.

Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Fullmakter som sparats i fullmaktsregistret

1. Gå till adressen www.suomi.fi/fullmakter.
2. Logga in i tjänsten.
3. Välj Personliga fullmakter i fönstret som öppnas.
4. Här kan du begära och ge fullmakter. Under Erhållna fullmakter ser du alla fullmakter som du beviljats.

Ska du ge en Suomi.fi-fullmakt för organisationens räkning?

Gör så här

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för organisationens räkning

Behöver du rättigheter att uträtta ärenden för organisationens räkning?

Gör så här

Så här begär du fullmakter för att uträtta ärenden för organisationens räkning

Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande

I vissa fall får man inte organisationens fullmaktsuppgifter direkt från fullmaktsregistret. Då måste dessa uppgifter registreras med en separat ansökan via Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Detta gäller till exempel följande organisationer:

  • Organisationer som inte har antecknats i handelsregistret eller i FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och stiftelser)
  • Föreningar i vars stadgar det antecknats att flera undertecknare tillsammans har underteckningsrätt.

Närmare förteckning över organisationer som ska göra en ansökan via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter: tfn 0295 020 500 (lna/msa), vardagar kl. 9.00–16.15.

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2023