Hyrrä – den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd

hyrrä-logo

Via e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om följande stöd:    

De stöd som kan beviljas i och med den nya EU-finansieringsperioden 2023–27 kan sökas efter att jord- och skogsbruksministeriet har färdigställt den nationella lagstiftning som krävs och Livsmedelsverket har genomfört de behövliga ändringarna i informationssystemen och anvisningarna. Ansökningstiderna för olika stödformer börjar vid olika tidpunkter. Livsmedelsverket informerar längre fram om när de olika ansökningarna kommer att öppnas.

Logga in i Hyrrä-tjänsten på adressen: https://hyrra.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

 • En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä.
 • Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter: suomi.fi/fullmakter.
  • De företag och de föreningar som är införda i handelsregistret och där bara en person har rätt att teckna föreningens namn använder Suomi.fi-fullmakt. Så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter
  • En fullmakt kan inte göras upp direkt i Suomi.fi-tjänsten i följande fall: 
   • om organisationen inte är införd i handelsregistret eller FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och stiftelser)
   • om det i föreningens stadgar står att flera personer tillsammans ska teckna föreningens namn.
    I dessa fall ska organisationens representant till först göra upp ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Så här gör du ansökan om fullmakt
Hyrrä fungerar bäst med de nyaste versionerna av Google Chrome och Mozilla Firefox. 
Rensa cacheminnet och använd webbläsarfunktionen Privat surfning. Logga in i Hyrrä först efter det. Läs om hur du rensar cacheminnet.

När det gäller e-tjänster och användning av Hyrrä-tjänsten kan du kontakta ditt eget NTM-central eller Leader-grupp. 

Leta fram kontaktuppgifter här

Allmänna anvisningar

Anvisningar gällande olika stöd

Hyrrä fungerar bäst med de nyaste versionerna av Google Chrome och Mozilla Firefox. 
 
Rensa cacheminnet och använd webbläsarfunktionen Privat surfning. Logga in i Hyrrä först efter det. Läs om hur du rensar cacheminnet.
 1. Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen innan du gör ansökan (kontaktuppgifterna för ditt eget område hittar du här). Det lönar sig att planera projektet och studera anvisningarna innan du loggar in i Hyrrä.
 2. Fyll i ansökan. Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt bifogandet och sändningen av bilagor som behövs. Var uppmärksam när det gäller basuppgifterna i ansökan: vilken stödform söker du, ansöker du om stöd hos NTM-centralen eller Leadergruppen? Mer detaljerad information om stödformerna och om uppgörandet av ansökan ger NTM-centralen och Leadergruppen. Underteckna ansökan och skicka den elektroniskt till myndigheten via Hyrrä. 
 3. Du får ett meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. På samma gång får du veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig .
 4. Efter att din ansökan har handlagts får du stödbeslutet via Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering.
 5. När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot.    

Informationen i alla ansökningar som du lämnar in plus bilagorna till dem lagras i Hyrrä. Där är de tillgängliga för både dig och myndigheterna också längre fram.  

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2023