Hyrrä – den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd

Via e-tjänsten Hyrrä kan du för närvarande ansöka om följande stöd:    

Genom Hyrrä-tjänsten kan rådgivare även lämna in en ansökan till systemet för jordbruksrådgivning och göra förhandsanmälan och utbetalningsansökan om rådgivningsersättning:

Ansökan om följande stöd har också öppnats men ansökan sker via den gamla användargränssnittet:

1. Hyrrä-tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att du tömmer cacheminnet i webbläsaren innan du loggar in i systemet. Anvisning

2. Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi.  

3. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

 • Identifiering med bankkoder
  • Om du väljer identifiering med bankkoder styr tjänsten dig automatiskt till inloggningssidan för den bank du valt. Mer information om identifiering får du från din egen bank.
 • Certifikatkort (identitetskort med chip)
  • Du behöver en kortläsare och kortets PIN-kod för att identifiera dig med identitetskort.
 • Mobilcertifikat
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat finns på din mobiloperatörs webbplats.

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister. Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Med personbeteckningen kan du endast lämna in följande ansökningar:

 • Startstöd för unga jordbrukare
 • Ansökan om att bli rådgivare

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister.

Hyrräs fullmaktskoder är:

 • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i, underteckna och skicka ansökan i Hyrrä)
 • Bereda ansökningar om stöd och ersättning för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i ansökan)
 • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att bläddra i ansökningarna i Hyrrä)

Anvisningar för Suomi.fi-fullimakter

När det gäller e-tjänster och användning av Hyrrä-tjänsten kan du kontakta ditt eget NTM-central eller Leader-grupp. 

Leta fram kontaktuppgifter här

Finansieringsperiod 2023–2027

 

Finansieringsperiod 2014–2022

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten Hyrrä

Informationssäkerhets- och dataskyddsbeskrivning för ärendehanteringstjänsten Hyrrä

Uppgifter kan utlämnas till utomstående endast om de lagstadgade förutsättningarna för utlämnande av uppgifter föreligger. Det går inte att förhindra att uppgifter lämnas ut för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Uppgifter i Hyrrä kan lämnas ut för följande ändamål:

 • Skötsel av myndighetsuppgifter
  • Uppgifterna kan lämnas ut till tillsynsmyndigheter (bland annat Statens revisionsverk, EU-kommissionen, den attesterande myndigheten (för närvarande BDO), Europeiska revisionsrätten), för myndigheters planerings- och utredningsuppgifter samt andra motsvarande myndighetsuppgifter
 • Historisk och vetenskaplig forskning samt statistikföring
 • Övrigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter om en person får med tillstånd av Livsmedelsverket lämnas ut endast om sökanden har rätt att behandla dem med stöd av lag. Personuppgifter får till exempel användas för att kontrollera att uppgifterna i ett kundregister stämmer eller överlåtas för redaktionella syften.

Du kan bekanta dig med dataskyddsbeskrivningarna här: Informationssäkerhet och dataskydd i e-tjänsten Hyrrä

Tilläggsuppgifter

Mer information om dataskydd får du av Livsmedelsverkets dataskyddsombud (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi) och på adressen tietosuoja.fi. På webbplatsen finns mycket material och lagstiftning om dataskydd samt ett omfattande informationspaket om EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018.

Hyrrä fungerar bäst med de nyaste versionerna av Google Chrome och Mozilla Firefox. 

Uppgifter om utvecklingsprojekt som har finansierats av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har publicerats i projektregistret.

Projektets inledande uppgifter fås från de offentliga uppgifter som sparats från projektregistret i Hyrrä. Uppgifterna om finansierade projekt laddas i registret en gång per dygn från Hyrrä. Om du är projektets ansvarsperson kan du komplettera uppgifterna i projektregistret och ge andra rättigheter att administrera uppgifterna. Observera dock att uppgifter som lagts till eller ändrats i projektregistret inte uppdateras i Hyrrä. Projektkortet för projektregistret är en småskalig webbplats för ditt projekt. 

Anvisningar för uppdatering av uppgifterna i projektregistret finns här.

 1. Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen innan du gör ansökan (kontaktuppgifterna för ditt eget område hittar du här). Det lönar sig att planera projektet och studera anvisningarna innan du loggar in i Hyrrä.
 2. Fyll i ansökan. Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt bifogandet och sändningen av bilagor som behövs. Var uppmärksam när det gäller basuppgifterna i ansökan: vilken stödform söker du, ansöker du om stöd hos NTM-centralen eller Leadergruppen? Mer detaljerad information om stödformerna och om uppgörandet av ansökan ger NTM-centralen och Leadergruppen. Underteckna ansökan och skicka den elektroniskt till myndigheten via Hyrrä. 
 3. Du får ett meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. På samma gång får du veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig .
 4. Efter att din ansökan har handlagts får du stödbeslutet via Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering.
 5. När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot.    

Informationen i alla ansökningar som du lämnar in plus bilagorna till dem lagras i Hyrrä. Där är de tillgängliga för både dig och myndigheterna också längre fram.  

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2024