Så här lämnar du in uppföljningsuppgifter

Uppföljningsuppgifterna visar hur de mål som ställts upp för det företagsstöd eller den projektfinansiering som du beviljats har uppnåtts. I regel ska uppföljningsuppgifterna bara lämnas in en gång, samtidigt som du ansöker om slutbetalning för projektet. Ett undantag är projekt där en sökande eller delgenomförare som arbetar inom projektet är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning.

För att skicka in uppföljningsuppgifter behöver du Suomi.fi-rättigheten:

  • Hyrrä-sökande eller
  • Hyrrä-assistent.

Lämna in uppgifter om de projekt för vilka du har fått ett positivt stödbeslut. Alla dina projekt hittar du i menyn Egna projekt.

Knappen Egna projekt

Välj det projekt i menyn Egna projekt vars uppföljningsuppgifter ska anges. Klicka på länken Uppföljningsuppgifter i Projektmappens kant. Samma länk finns också i avsnittet Projektets uppföljningsuppgifter i Projektmappens nedre del.

Frågorna i avsnittet där uppföljningsuppgifter ska lämnas in är samma frågor som du redan svarade på i stödansökan när du uppgav de mål som ställts upp för projektet.

Projektstöd

Ange uppföljningsuppgifterna bara en gång i samband med ansökan om slutbetalning. Lägg till uppgifterna på den öppna fliken vars namn är det år då projektet blev anhängigt.

Undantag: om en sökande eller delgenomförare  som arbetar inom projektet med projektfinansiering är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning (t.ex. SYKE, Luke, GTK, LMV) ska antalet årsverken som genomförts av genomföraren eller delgenomföraren anmälas årligen. För dessa projekt, lägg till en egen flik för varje genomförandeår genom att klicka på +-tecknet.

Obs! Om inget utfall har uppstått, ange noll som utfall.

Uppföljningsuppgifter

Förklaring av formulärets kolumner:

  • Med +-tecknet kan du lägga till nya år i och med att genomförandet av projektet framskrider. Denna funktion används endast om projektets genomförare eller delgenomförare är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning samt om projektet har fått ett stödbeslut före 2024
  • Uppgifterna i kolumnen Mål kopieras från stödansökan
  • I kolumnen Den avslutade rapporteringsperiodens utfall anger du projektets utfall
  • I kolumnen Tilläggsuppgifter kan du ge mer information om utfallet (till exempel beräkningssättet).

 Uppföljningsuppgifter blankett

Företagsstöd

Ange uppföljningsuppgifterna bara en gång i samband med ansökan om slutbetalning. I avsnittet för inlämning av uppföljningsuppgifter finns en öppen flik med namnet Utfallsuppgifter när projektet avslutasoch årtalet för projektets slutdatum.

  • Uppgifterna i kolumnen Mål kopieras från stödansökan.
  • I kolumnen Den avslutade rapporteringsperiodens utfall anger du projektets utfall
  • I kolumnen Tilläggsuppgifter kan du ge mer information om utfallet (till exempel beräkningssättet).

Företagsstöd

Sparande av uppgifter

När du har fyllt i uppgifterna, spara dem genom att klicka på Spara. Det senaste datumet då uppgifterna sparats visas.

Med knappen Stäng kan du stänga blanketten efter att du sparat den eller fortsätta ange uppgifter. Uppföljningsuppgifterna behöver inte skickas separat för behandling, utan handläggaren ser de uppgifter du sparat allteftersom du sparar dem.

Finansiären kontrollerar och godkänner uppgifterna

Den NTM-central eller Leader-grupp som finansierat projektet kontrollerar de uppföljningsuppgifter du angett. Under behandlingen är sidan låst och du kan inte redigera uppgifterna om inte myndigheten öppnar fliken för ny redigering. När uppgifterna är under behandling eller har godkänts visas meddelandet: Utfallsuppgifterna behandlas, uppgifterna kan inte redigeras.

Utfallsuppgifterna behandlas

De slutliga uppgifter som myndigheten godkänt visas i kolumnen Godkända utfallsuppgifter (myndigheten fyller i). I fältet Ytterligare information (myndigheten fyller i) antecknar myndigheten motiveringarna till ändringen av uppgifterna.

Ändring av uppföljningsuppgifter

Myndigheten kan be dig redigera de uppgifter du lämnat in. Då öppnar handläggaren sidan till redigeringsläge och du kan lägga till eller redigera de uppgifter som behövs.

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024