Företagsstöd - Hyrrä-anvisningar

Grundläggande information

Efter att du valt ansökningstypen kan du se två mellanblad i ansökan: Basuppgifter och Projektplan. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i blankettens övre kant att du valt rätt ansökningstyp. Fyll först i mellanbladet Basuppgifter. I grunduppgifterna ingår uppgifter om sökanden och hans eller hennes kontaktuppgifter, projektets kontaktpersoner, övriga parter samt projektuppgifter

 

Sieppaa12

Sökande och kontaktuppgifter

Sökande- och kontaktuppgifter kommer automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om adressuppgifterna är föråldrade, uppdatera dem då i FODS, så att de även uppdateras i Hyrrä. Genom att klicka på Redigera kan du lägga till eller ändra sökandens www-adress i ansökan.

Sieppaa2

 

Då du klickar på Redigera-knappen öppnas ett fält för en www-adress där du kan fylla i sökandens www-adress. Spara uppgiften genom att klicka på Spara.

Sieppaa 3

Kontaktperson

Vid behov kan kontaktpersonens uppgifter vara den personens uppgifter som fungerar som projektets kontaktperson för myndigheterna. Man lägger till en kontaktperson genom att  klicka Lägg till kontaktperson.

Sieppaa 4

Fyll i kontaktpersonens personbeteckning i fältet som öppnas i formatet xxxxxx-xxxx och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt kontaktpersonens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Uppgifterna kan inte ändras. Om du vill byta ut personen du valt till någon annan, klicka då Byt kontaktperson.

Sieppaa5

Genom att klicka på Redigera öppnas fält för kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress. Spara uppgifterna genom att klicka på Spara. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå kontaktpersonen.

sieppaa 6

Uppgifter om företaget

Sieppaa7Fyll i uppgifter om företaget i ansökan.

Ange huruvida den sökande är medlem av ett jordbrukshushåll (jordbrukare, make eller någon annan som hör till samma hushåll). Om den sökande är medlem av ett jordbrukshushåll så uppge lägenhetssignum för den gårdsbruksenhet till vars ägares hushåll den sökande hör.

Ange huruvida det företag som ansöker om stöd vid ansökningstidpunkten är ett företag som startar sin verksamhet eller ett redan verksamt företag samt den tidpunkt då företagsverksamheten startat

Ansvarsperson

Sieppaa8

Projektets ansvarsperson är en person som kan underteckna ansökan och ansvarar för genomförandet av projektet. En person som autentiserats i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson. Uppgifter som kan ändras (kompletteras) är:

sieppaa 6

• Genom att välja personen som Undertecknare fastställs ansökans undertecknare. Du kan aktivera/avaktivera valet genom att klicka på rutan framför valet så att den är ifylld (vald) eller tom (inte vald). I ansökans mellanblad för Grunduppgifter ska man välja undertecknare enligt organisationens regler för att det ska vara möjligt att underteckna och lämna in ansökan.
Man kan även ändra (komplettera) ansvarspersonens uppgifter om personens roll inom projektet/organisationen, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå ansvarspersonen.

Övriga personer med rätt att underteckna

Sieppaa9

Ansökan kan även ha övriga parter (t.ex. övriga personer som undertecknar ansökan),  som läggs till ansökan här. Personerna läggs till  under Lägg till ny part.

Sieppaa10

Fyll i personens personbeteckning i fältet som öppnats i formatet xxxxxx-xxxx och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt kontaktpersonens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Om någon annan part fungerar som ansökans undertecknare, klicka Undertecknare. Om du vill radera en annan part, klicka Radera.

Du kan lägga till flera övriga parter i ansökan genom att klicka Lägg till ny part på nytt. Du kan endast skicka ansökan efter att alla parter som angetts som undertecknare har loggat in med sina egna koder och undertecknat ansökan under mellanbladetn Underteckning. Därför ska alla undertecknare ha egna Katso-koder med Hyrrä-sökandes behörigheter. Mer information om att skicka ansökan finns under Att underteckna och skicka.

Uppgifter om projektet

I den här delen lägger man till projektets grunduppgifter. Dessa är bl.a. Projektets namn och kommunen där projektet genomförs.  Ge åtgärden ett namn som är beskrivande, kort och slående. Uppge i fråga om nystartad företagsverksamhet eller företagsverksamhet som ska utvecklas det verksamhetsområde som det sökta stödet avser.

Uppge den kommun där företagets verksamhet bedrivs vid ansökningstidpunkten. Uppge också den kommun där åtgärden eller investeringen genomförs enligt kommunindelningen 2014. Stödnivåerna för investeringar är avtrappade enligt de nationella stödzonerna som bestäms utifrån kommunindelningen 2014.

Uppge den noggranna adressen för företagets verksamhet, så att åtgärden kan placeras in i den klassificering av landsbygds- och stadsområden som används vid uppföljningen av programmet och som baserar sig på geografisk information.

Projekt som finansierats med företagsstöd kan läggas ut på webbsidorna. Skriv här en sådan beskrivning av projektet som inte innehåller några företagshemligheter och som alltså kan offentliggöras.

Obligatoriska fält anges med en röd asterisk och Tooltipsen ger anvisningar i att fylla i fälten. (Läs Allmänt om att använda Hyrrä).

I rullgardinsmenyn Kontonummer uppges det bankkontonummer på vilket betalningen görs. Om du redan tidigare har sparat kontonumret i systemet syns det i rullgardinsmenyn. Om du inte tidigare har sparat något kontonummer, eller om du vill spara ett nytt kontonummer i systemet, väljer du punkten Lägg till ett nytt bankkonto. Skriv kontonumret i IBAN-form (t.ex. FI12 3456 7890 1234 56) i fältet Nytt kontonummer. Systemet ger automatiskt kontonumrets BIC-kod.

Kom ihåg att spara de uppgifter du lagt till genom att klicka på knappen Spara.

Sieppaa11

 

Blankettens uppgifter sparas då du klickar Följande och går till följande mellanblad. Samtidigt öppnas mellanbladet Projektplan.

Om du vill spara uppgifterna och fortsätta att fylla i ansökan senare, klicka då på Spara i det övre vänstra hörnet.

H_tallenna

Projektplan

På mellanbladet Projektplan fyller man i följande uppgifter om projektet:

1. Företagets ägare

  • Redogör här för företagets ägare och ägarnas ägarandelar i företaget. Om ett annat företag äger ¼ eller mera av det sökande företaget ska även ägarföretagets eller ägarföretagens omsättning, balansomslutning och antalet arbetstagare under räkenskapsperioden nämnas. Motsvarande uppgifter ska uppges om företag som det sökande företaget eller dess ägare äger. Uppgifter om företag som har bindningar till det sökande företaget behövs när företagsstorleken ska bestämmas.

2. Sammandrag av åtgärden (beskrivning av företagets verksamhet och åtgärdens betydelse för företaget)

  • Beskriv i korthet företagets verksamhet och den planerade åtgärdens betydelse för grundandet, utvidgningen eller utvecklingen av företaget. Ange dessa uppgifter närmare i affärsplanen. Affärsplanen bifogas till ansökan på mellanbladet  Projektplan under Bilagor och Affärsplan.

3. Företagets (nya) produkter

  • Redogör här för i vilken bransch företaget är verksamt och vilka produkter det tillverkar eller planerar att börja tillverka.

4. Försäljning och marknadsföring

  • Skriv här kort om försäljningen och marknadsföringen av produkterna eller tjänsterna: till vem, vart och hur ditt företag säljer sina produkter/tjänster
  • Försäljning via en kort distributionskedja betyder här att ditt företag köper råvaror/ produkter direkt från gårdarna och säljer produkterna direkt till konsumenten. Kryssa för ja, om mer än hälften av de produkter som ditt företag säljer är sådana produkter.

5. Senast gjord företagsundersökning

  • Redogör här för senaste gjord företagsundersökning, dess tidpunkt och vem som genomförde den.

6. Projektplan

Sieppaa

 

Obligatoriska fält anges med en röd asterisk och tooltipsen ger anvisningar i att fylla i fälten. (Läs Allmänt om att använda Hyrrä).

På mellanbladet Projektplan väljer man hurdant stöd man ansöker om: Genomförbarhetsutredning av investeringen, Investeringsstöd, Etableringsstöd för nyetablering av ett företag, Etableringsstöd för verksamt företag eller Etableringsstöd för försök. Välj ett av alternativen.

Efter detta val kan du välja en Åtgärd och en Riktad funktion som projektet förverkligar i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Åtgärdernas delas in i Företag med fokus på tillverkning av livsmedel och Övrig affärsverksamhet.

Du kan redigera valen du gjort genom att klicka på rutan framför ordet Redigera dina val. Då du redigerat dina val, klicka då på rutan på nytt så att den töms, vilket låser ditt val.

Sieppaa2

Ett företag som framställer och/eller säljer jordbruksprodukter i första förädlingsledet är ett företag som köper primärprodukter eller andra produkter som nämns i bilaga 1, dvs. den s.k. Annex I-listan till EU-fördraget och säljer produkter som fortfarande är sådana produkter som nämns på Annex I-listan. Om du ansöker om stöd för ett sådant företag så berätta vilka produkter det producerar eller planerar att producera och hur stor del av produktionen som utgörs av ekologiska produkter.

Ett företag som framställer längre förädlade livsmedel är ett företag som köper primärprodukter eller andra redan förädlade produkter som nämns på Annex I-listan och av dem framställer livsmedel som är så pass långt förädlade att de inte längre är produkter på Annex I-listan. Om du ansöker om stöd för ett sådant företag så berätta vilka produkter det producerar eller planerar att producera och hur stor del av produktionen som utgörs av ekologiska produkter.

Om ditt företag investerar samtidigt i både produktion av jordbruksprodukter i första förädlingsledet och produktion av längre förädlade livsmedel, ska stöd för vardera sökas med separat ansökan.

Ett företag som framställer livsmedel och vars råvara inte är en produkt på Annex I-listan, hör till den lägsta kategorin, dvs. är ett företag som framställer andra produkter än de ovannämnda.

Bilagor till ansökan

Klicka på Spara och fortsätt, och därefter kan du spara bilagor för specifika ansökningstyper på mellanbladet Projektplan. Affärsplanen är en obligatorisk bilaga för att ansökan ska bli anhängig.

I affärsplanen ska presenteras företagets verksamhet och den stödda åtgärdens betydelse för denna. I planen ska ingå:

1. den sökandes ekonomiska och finansiella utgångsläge,
2. företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet,
3. de planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas,
4. måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna,
5. kostnadsberäkning och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna,
6. andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

Affärsplanen ska också innehålla en beräkning av företagets lönsamhet och likviditet. Beräkningarna ska gälla ansökningsåret och åtminstone de två följande räkenskapsåren efter det att den verksamhet som ska stödas har startats. I fråga om ett redan verksamt företag ska beräkningarna och utredningarna göras så att de bygger på bokföringsuppgifterna för de två kalenderår som föregått ansökan eller någon annan tillförlitlig utredning (i tillämpliga delar Företagsanalys rf:s blanketter T2 och T4 eller motsvarande uppgifter).

Affärsplanen kan utarbetas med hjälp av allmänt använda modeller för affärsplaner. Via tjänsten FöretagsFinland är det möjligt att göra upp en affärsplan på webben. I tjänsten finns också rikligt med annan nyttig information om startande och utvecklande av företag. https://www.yrityssuomi.fi/

Bilagor läggs till genom att klicka Lägg till bilaga.

Sieppaa3

Genom att klicka Bläddra öppnas användarens dators Resurshantering där du kan välja bilagor. Då du valt filen i resurshanteringen och klickat på Öppna syns den valda filens namn i fönstret, och efter en stund stängs fönstret automatiskt.

Om du vill radera en bilaga du lagt till, klicka då på det röda krysset efter bilagans namn. Antalet bilagor är inte begränsat, så du kan lägga till så många bilagor som du behöver vid varje punkt. Man lägger till en ny bilaga genom att klicka Lägg till på nytt. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Sieppaa5

Du kan även lägga till så många övriga bilagor som gäller ansökan som du behöver. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Man lägger till övriga bilagor under Bilagor som gäller för ansökningstypen. Genom att klicka på pilen inuti fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja typen av bilaga. Om du inte hittar rätt typ av bilaga, välj då Övriga bilagor. Därefter syns knappen Lägg till bredvid fältet för typ av bilaga. Bilagor läggs till så som beskrivs ovan och med samma begränsningar.

Du måste ta ställning till bilagorna under Tillstånd för investering/byggnad.

Man sparar uppgifterna i mellanbladet Projektplan antingen genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn eller genom att klicka på Spara och gå vidare i blankettens nedre hörn. Därefter öppnas tre nya mellanblad: Kostnader och finansiering, Målsättningar och Att underteckna och skicka.

H_tallenna

Kostnader och finansiering

Genom att välja Sökanden har beviljats stöd av mindre betydelse (de minimis) anger du uppgifter om tidigare beviljade De minimis-stöd. Fälten som ska fyllas i öppnas genom att klicka på Lägg till. ”Mervärdesskatten ingår i projektets kostnadsberäkning” är ett obligatoriskt fält. Med valet fastställs projektets behandling i fråga om mervärdesskatt.

Sieppaa6

Uppge de minimis-stöd (stöd av mindre betydelse) som beviljats företaget under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Stödbeloppet uppges i euro. De minimis-stöd är endast sådana stöd som i stödbesluten har uppgetts de minimis-stöd.

Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår.

Om något annat företag äger mera än en fjärdedel av det sökande företaget eller om det sökande företaget äger andra företag så uppge även de minimis-stöd som dessa närstående företag erhållit.

Kostnaderna uppges utan moms. Om företaget inte får momsavdrag (verkar i en bransch som inte berörs av momsbeskattningen), kan skatten ingå i siffrorna i kostnadsberäkningen.

Projektets kostnadsberäkning

I mellanbladet Kostnader och finansiering anges de kostnader och den finansiering som man ansöker om för att genomföra projektet enligt kostnads- och finansieringstyp. Utan dessa uppgifter kan man inte skicka in ansökan. Denna sida varierar enligt vilken typ av stöd du ansöker om.

Sieppaa7

Fyll i projektets kostnadsberäkning i enlighet med kostnadstypspecifikationen. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

INVESTERINGSSTÖD FÖR FÖRETAG

Stödberättigande investeringar

Köp av byggnad

Investeringsstöd för företag kan beviljas för köp av en byggnad. I samband med köpet av en byggnad är även köp av marken en stödberättigande kostnad till den del som markens andel inte överstiger 10 procent av kostnaderna för köpet av hela fastigheten.

Förutsättningarna för beviljande av stöd:
- byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som ska bedrivas eller till ringa kostnader kan ändras så att den lämpar sig för verksamheten samt uppfyller i sitt avsedda syfte vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ska ställas på en sådan byggnad
- byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess verkliga värde
- om fastigheten eller byggnaden köps av ett offentligt samfund ska en oberoende expert uppskatta dess verkliga värde med hjälp av metoder och principer som är i allmänt bruk.

Byggande

Stöd kan beviljas för uppförande, utbyggnad eller ombyggnad av en byggnad, konstruktion eller anläggning.

Ange de totala kostnaderna i punkten för kostnadsberäkning. Om kostnaderna omfattar flera byggnader, ska uppgifterna om och kostnaderna för dem specificeras i en bilaga.

Godtagbara byggnadskostnader är:
1) kostnaderna för uppförande av byggnaden
2) kostnader för fast utrustning samt fasta maskiner och anordningar i byggnaden
3) planeringskostnaderna till den del som de inte överstiger 10 procent av byggnadskostnaderna.

Ovannämnda godtagbara kostnader gäller också konstruktioner och anläggningar.

Maskiner, anordningar, andra anläggningstillgångar samt immateriella investeringar

Stöd kan beviljas för köp av maskiner, anordningar och andra lösa anläggningstillgångar. I samband med andra investeringar i anläggningstillgångar kan stöd beviljas också för kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs.

När stöd söks för köp av begagnade maskiner ska sökanden i stödansökan eller på en separat bilaga lägga fram motiveringar som visar:
1) varför det inte är ändamålsenligt att anskaffa maskinen eller anordningen som ny,
2) att det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,
3) att maskinen eller anordningen till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller att den till skäliga kostnader kan ändras så att den lämpar sig för det planerade syftet,
4) att anskaffningen av en begagnad maskin eller anordning totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,
5) att den begagnade maskinen eller anordningen till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande ny,
6) att det återstår åtminstone tre år av den begagnade maskinens eller anordningens livslängd.

Immateriella investeringar är till exempel patent, tillverkningsrättigheter och varumärken.

Skäliga kostnader

En förutsättning för att stöd ska beviljas och betalas är att kostnaderna kan anses vara skäliga. Kostnadernas skälighet granskas i första hand när stöd beviljas.

NTM-centralen bedömer om byggnadskostnaderna samt kostnaderna för utvecklings- och konsulttjänster är skäliga genom att använda s.k. referenskostnader. Av denna orsak är det viktigt att framför allt planer för byggande, byggnadsbeskrivningar och kostnadsberäkningar är tillräckligt noggranna. Med referenskostnader avses sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företag och myndigheter i den aktuella branschen i huvudsak använder när de uppskattar kostnaderna för åtgärder.

Vid köp av maskiner och anordningar samt motsvarande, där referenskostnader inte kan användas, ska en utredning om prisnivån lämnas in i fråga om köp som överstiger 2500 euro. Det kan vara en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken den som beviljar stödet kan bedöma kostnadernas skälighet. Du kan ta reda på prisnivån till exempel genom att fråga i affärer eller använda prisuppgifter på internet. Ge utredningen om prisnivå på bilaga.

INVESTERINGSSTÖDETS BELOPP

Sieppaa15

På öar utan vägförbindelse beviljats förhöjt stöd inom II och III stödområdet som s.k. de minimis-stöd. Till övriga delar är investeringsstöd inte de minimis-stöd.

Investeringsstödets maximibelopp varierar enligt de nationella stödzonerna och stödobjektet. I investeringsstöd kan beviljas högst en procentandel av de godtagbara investeringskostnaderna enligt följande tabell. I dessa procentandelar medräknas annat offentligt stöd eller stöd som ingår i annan offentlig finansiering (till exempel stöd som ingår i Finnveras lån eller borgen) samt i fråga om stöd som söks via den lokala aktionsgruppen kommunpenning som aktionsgruppen eventuellt beviljat.

Investeringsstöd beviljas inte om stödbeloppet understiger 2000 euro.

GENOMFÖRBARHETSUTREDNING AV INVESTERINGEN

I stöd för genomförbarhetsutredning kan företag i första förädlingsledet beviljas 40 procent och andra 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Stöd beviljas inte om stödbeloppet understiger 1500 euro.

Projektets finansiering

Sieppaa9

Fyll i uppgifter om hur det är meningen att projektets kostnader ska finansieras enligt finansieringstypspecifikationen. Summorna för kostnadsberäkningen och den totala finansieringen ska vara lika stora. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

Under Övrig offentlig finansiering anges Söker man övrig offentlig finansiering för åtgärden och/eller Har åtgärden fått övrig offentlig finansiering. Om sökanden tänker ansöka om eller har beviljats övrig offentlig finansiering, klicka då på rutan, och ett fält öppnas nedanför där man anger närmare uppgifter om den övriga offentliga finansieringen.

Spara uppgifterna genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan på följande sida, klicka då på Följande. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Målsättningar öppnas.

Målsättningar

Omsättning, balansomslutning och antalet arbetstagare

Uppge omsättningen och balansomslutningen enligt de två föregående årens resultaträkning och enligt uppskattning för den löpande och de två kommande räkenskapsperioderna.

Antalet arbetstagare i företaget beräknas som heltidsarbetsplatser. En heltidsarbetsplats motsvarar ett årsverke och kan bestå av en eller flera personers anställningsförhållanden.

När företagsstorleken bestäms beaktas som arbetstagare de som varit fast anställda eller anställda på viss tid i företaget under räkenskapsperioden före det att ansökan anhängiggjordes. Till arbetstagarna räknas inte personer som arbetar med stöd av läroavtal eller annan praktik som ingår i yrkesinriktade studier.

Till företagets arbetstagare räknas också en ägare som deltar i ledningen av företaget samt en andra bolagspartner som regelbundet arbetar i företaget och får penningmässiga fördelar från företaget.

Utgångsläget för ett nystartat företag antecknas alltid som 0.

Målsättningar

Under mellanbladet Målsättningar vid punkten Målnivå anges målsättningar. På blanketten anges vid behov Utgångsläge och Förklaring.

Sieppaa10

Sieppaa11

Om du vill spara uppgifterna du fyllt i, klicka då på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan, klicka då på Följande. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Att underteckna och skicka öppnas.

Sökanden tillfrågas senare under projektets gång och då projektet avslutats om hur uppgifterna om målsättningarna uppfylldes.

Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021