Att besvara begäran om tilläggsuppgifter

I projektbiblioteket kan du följa med hur handläggningen av din ansökan framskrider. Om tjänstemannen konstaterar att projektansökan är bristfällig eller oriktigt ifylld sänder han eller hon den tillbaka till sökanden för att kompletteras.

Ansökan uppfyller inte villkoret för anhängiggörande

Om det vid kontrollen av anhängiggörandet konstateras att ansökan inte uppfyller villkoret för anhängiggörande, skickas ansökan tillbaka till sökanden för att kompletteras. Den ansvariga personen och kontaktpersonen (om de är olika personer) som uppgetts i ansökan får ett meddelande om saken i sin e-post.

I projektbiblioteket ser du att läget för ansökan har ändrat från Inlämnad -> Pågående. Efter att du öppnat ansökan ser du i övre kanten i punkten Datum för anhängiggörande en röd text Orsak till återsändandet: (den orsak till återsändandet som handläggaren skrivit)

Utvecklingsprojekt.

Diskutera vid behov mer om orsakerna till återsändandet med den NTM-central eller Leadergrupp som skickat tillbaka ansökan. Gör de korrigeringar/kompletteringar som behövs på basis av givna instruktioner och underteckna ansökan på nytt. Om det finns flera undertecknare måste alla underteckna ansökan innan det går att skicka in den på nytt för behandling. Se anvisningen Att underteckna och skicka.

Begäran om tilläggsuppgifter

När ansökan har uppfyllt villkoren för anhängiggörande får den ett datum då den blev anhängig och flyttas över till den egentliga handläggningen. Om det upptäcks brister eller fel i handläggningen av ansökan skickar tjänstemannen en begäran om tilläggsuppgifter till sökanden. Den ansvariga personen och kontaktpersonen (om de är olika personer) som uppgetts i ansökan får ett e-postmeddelande om den här begäran.

En ansökan som är föremål för begäran om tilläggsuppgifter är i projektbiblioteket i läget Öppnad för komplettering.

Öppnad för komplettering.

Begäran om tilläggsuppgifter om betalningsansökan syns i projektbiblioteket på så sätt att det finns två siffror efter €-tecknet. Den ena siffran är det ursprungliga numret på betalningsansökan och det andra är numret på begäran om tilläggsuppgifter.

När du öppnat ansökan ser du ovanför ansökan en blåfärgad låda med begäran om tilläggsuppgifter. Överst ser du den följetext som handläggaren skrivit, datumet för deadline för begäran om tilläggsuppgifter och längre ner de punkter i ansökan som bör korrigeras.

Med knappen Göm begäran om tilläggsuppgifter kan du gömma den här begäran. Efter att du gömt begäran syns det till vänster på ansökan under rubriken Funktioner en knapp med texten Visa begäran om tilläggsuppgifter. När du klickar på den blir begäran om tilläggsuppgifter synlig igen.

Spara-knappen.Handläggaren har märkt ut de punkter i ansökan som bör korrigeras/kompletteras. Med begäran om tilläggsuppgifter syns de här punkterna samt handläggarens instruktioner om hur du ska göra korrigeringen/kompletteringen.

Anvisning.

 

Den punkt som kräver korrigering/komplettering skiljer sig från resten av ansökan genom att bakgrundsfärgen för fältets rubrik är röd.

Innan ansökan ändras ska du kontrollera att underskrifterna är borta från fliken Underskrift och sändning. Om så inte är fallet ska du ta bort dem. Se mer i anvisningen Att underteckna och skicka.

Gör de nödvändiga ändringarna i ansökan. Du måste göra ändringar i varje punkt där det har begärts tilläggsuppgifter innan systemet låter dig underteckna och skicka den kompletterade ansökan tillbaka för behandling. Om du trots begäran inte vill ändra något i den berörda punkten måste du ändå skriva om något i punkten. På så sätt tolkar systemet att punkten har blivit korrigerad.

När du har gjort en korrigering i en begärd punkt kommer texten Korrigerad på begäran bredvid rubriken. Det här betyder att systemet har godkänt korrigeringen.

Korrigerad på begäran.

 

Du kan också korrigera sådana punkter som inte har någon begäran om korrigering.

Då ändras rubrikens bakgrund till gul och bredvid rubriken kommer en text Obs! Ändrad utan begäran om tilläggsuppgifter.

 

Då ändras rubrikens bakgrund till gul och bredvid rubriken kommer en text Obs! Ändrad utan begäran om tilläggsuppgifter.

När du har gjort alla ändringar du vill göra måste ansökan undertecknas på nytt. Om det finns flera undertecknare måste alla underteckna ansökan och när den sista underskriften finns på plats visas en knapp med texten Skicka under underskrifterna på fliken Underskrift och sändning. Klicka på den med musen.

Underteckning och inlämning.

 

Systemet ger dig ännu ett meddelande om att Begäran om tilläggsuppgifter är inlämnad. Klicka på knappen Stäng och fönstret stängs.

Tilläggsuppgiftsbegäran har returnerats.

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021