Icke-produktiva investeringar

Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. 

Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas för:

 • våtmark, ett område som varaktigt är delvis täckt av vatten och som binder fasta partiklar och näringsämnen, fungerar som livsmiljö för organismer eller gör odlingslandskapet mångsidigare
 • fåra i två nivåer, ett dike eller ett strömmande vattendrag där lågvattenfåran kantas av en översvämningsplatå som anlagts på den ena eller båda sidorna
 • omvandling av torvåkrar till våtmark eller områden som påminner om kärr. Med torvmark avses jordbruksmark där halten av organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

Icke-produktiva investeringar beviljas inte stöd för projekt där syftet är att:

 • behandla vattendragsbelastning som kommer från andra områden än åkerområden
 • bygga en bevattningsbassäng eller skapa en sjö eller en damm
 • genomföra en i 13 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) avsedd gemensam dikningsinvestering.

Vem kan få stöd?

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer.

Stödbelopp

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar kan du få högst 12 000 euro per hektar i stöd.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan du få högst 4 100 euro i stöd för hela våtmarken.

För förbättring av fårans naturtillstånd och för fåror i två nivåer betalas högst 21 euro per meter.

Stödet betalas enligt förverkligade och godkända kostnader. Varje åtgärd som stöds ska kunna motiveras. Du kan också få stöd för planeringskostnader om du inte har fått annan finansiering för dem (till exempel rådgivningsersättning).

Kostnaderna ska vara betalda av stödmottagaren, slutliga, skäliga och verifierbara. En utgift är slutlig om du inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften.

Om du får ekonomisk nytta av att använda området på grund av skörd eller annan nyttoanvändning, dras nyttan av från stödbeloppet. Ett undantag är den nytta som skogsbruket medför och som inte påverkar stödbeloppet.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande är kostnader för att:

 • avlägsna ytjord och växtlighet från våtmarksområde
 • ordna slutdeponering av avlägsnad jord
 • bygga dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga konstruktioner
 • utforma våtmarkens botten, slänter och kantområden
 • beså våtmarkens kantområden och översvämningsområden samt plantering av växtlighet.
 • inkomstbortfall på grund av projektet
 • åtgärder för vilka du redan får annat stöd
 • kostnader för utarrendering av det område som är föremål för investeringsprojektet
 • mervärdesskatt som blir inte den sökandes slutliga kostnad
 • kostnader som uppkommit innan investeringsprojektet inleddes, med undantag av planeringskostnader i anslutning till projektet
 • anskaffning av maskiner eller anordningar
 • kostnader för transport som sökanden själv utfört
 • för kostnader som föranleds av ansökan om tillstånd av en myndighet för genomförande av ett investeringsprojekt
 • plan för investeringsprojekt som har utarbetats på basis av rådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling.
 • Traktorarbete med förare 60 €/h
 • Timlön för mänskligt arbete utan bikostnader, utfört arbete 17 €/h och arbetsledningen 25 €/h
 • Arbetsdebitering för traktorgrävare eller lätt schaktmaskin 58 €/h
 • Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 60 €/h
 • Arbetsdebitering för bandgrävare 71 €/h
 • Grävning och schaktning kan alternativt bedömas utifrån mängden massor genom att använda kostnaden 1-4 €/m3.

Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnader för busk- och trädgrupper eller fleråriga vattenväxter, samt kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial, grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning samt förflyttning av de maskiner som behövs.

Maximikostnaderna för planerna är:

 • områden på högst 1 ha 900 €/plan
 • projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsersättningens storlek
 • projekt på högst 2 ha 8 % av investeringsersättningens storlek.

Stödvillkor

Objektet som stöds ska vara i stödsökandens besittning under hela den tid som projektet genomförs. När investeringen har gjorts ska du ingå ett miljöavtal om skötsel av våtmarker för objektet i enlighet miljöersättningen.

Du kan få stöd för våtmarksinvestering om områdets areal inklusive kantområden är minst 0,3 hektar. Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena, ska utgöra minst en procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal.

Med stödet kan endast torvåkrar som kan beviljas arealbaserade åkerstöd återställas. Icke-ersättningsberättigande kantområden som är ändamålsenliga med tanke på höjningen av vattenytan kan godkännas till arealen av en dylik torvåker.

Så här anlägger du en våtmark

Så här iståndsätter du en fåra

Gör upp planen omsorgsfullt

Gör upp en plan för investeringsprojektet där projektets huvudmål framgår. Huvudmålet kan vara något av följande tre alternativ:

 • vattenvård
 • att främja mångfalden i naturen
 • att begränsa klimatförändringen.

Välj huvudmålet omsorgsfullt, eftersom NTM-centralen utifrån det väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på ditt projekt. NTM-centralen poängsätter ditt projekt utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår finansieringen för ditt projekt. Bekanta dig med urvalskriterierna här.

 • en allmän presentation av projektet och projektmålen
 • projektets areal
 • specificerade uppgifter om hur och när projektet genomförs
 • uppgifter om vem som deltar i projektets genomförande, om vem som ansvarar för genomförande och finansiering och om eventuella avtalsarrangemang
 • ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan
 • en lägeskarta över projektet
 • en karta över projektområdet
 • en utredning om ägarförhållandena på området samt markägarnas tillstånd och övriga eventuella tillstånd som krävs för projektet
 • de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet
 • en översiktlig utredning om vilka skötselåtgärder som vidtas efter anläggandet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla utredning om

 • åkerns andel av avrinningsområdet enligt 4 §
 • förhållandet mellan våtmarkens areal och arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet enligt 5 §
 • åtgärderna för anläggning av våtmark
 • ledning och uppdämning av vatten på våtmarksområdet
 • vallar, djupa partier, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet
 • tömningen av slam från våtmarken
 • ämnen och metoder för eventuell sedimentering av fosfor
 • dimensioneringen av våtmarken
 • vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i åkrar som odlas utanför investeringsområdet eller på annan markanvändning
 • torvåkerns beräknade genomsnittliga tjocklek och en redogörelse för vad uppskattningen grundar sig på.

Så här ansöker du om stöd

Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

När du har skickat in din ansökan

Börja inte investeringen förrän du har fått ett beslut om beviljande av stöd.

Genomför investeringen inom två år från stödbeslutet. För bok över dina åtgärder.

Du kan av särskilda skäl få högst två år extra tid för att genomföra investeringen.

Ingå ett miljöavtal om skötseln av objektet senast året efter att investeringen slutförts.

Urvalsförfarande

NTM-centralen väljer de projekt som ska finansieras utifrån urvalskriterierna. Med hjälp av kriterierna bedömer NTM-centralen investeringsprojektets betydelse och effektivitet. Vid bedömningen av projektet beaktas:

 • det på förhand kända behovet av åtgärder
 • betydelsen av den investering som görs i objektet med tanke på miljöskyddet inom jordbruket eller stävjandet av klimatförändringen
 • objektets omfattning och avgränsning
 • de beräknade effekterna av projektet
 • projektets kostnadseffektivitet.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2023