Icke-produktiva investeringar

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas för:

 • våtmark, ett område som varaktigt är delvis täckt av vatten och som binder fasta partiklar och näringsämnen, fungerar som livsmiljö för organismer eller gör odlingslandskapet mångsidigare
 • fåra i två nivåer, ett dike eller ett strömmande vattendrag där lågvattenfåran kantas av en översvämningsplatå som anlagts på den ena eller båda sidorna
 • omvandling av torvåkrar till våtmark eller områden som påminner om kärr. Med torvmark avses jordbruksmark där halten av organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

Icke-produktiva investeringar beviljas inte stöd för projekt där syftet är att:

 • behandla vattendragsbelastning som kommer från andra områden än åkerområden
 • bygga en bevattningsbassäng eller skapa en sjö eller en damm
 • genomföra en i 13 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) avsedd gemensam dikningsinvestering.

Vem kan få stöd?

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer.

Stödbelopp

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar kan du få högst 12 000 euro per hektar i stöd.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan du få högst 4 100 euro i stöd för hela våtmarken.

För förbättring av fårans naturtillstånd och för fåror i två nivåer betalas högst 21 euro per meter.

Stödet betalas enligt förverkligade och godkända kostnader. Varje åtgärd som stöds ska kunna motiveras. 

Du kan beställa investeringsplaneringen från en rådgivare som är godkänd i Livsmedelsverkets rådgivarregister. På så sätt kan du utnyttja rådgivning som stöds av EU landsbygdsfond för investeringsplaneringskostnader.

Kostnaderna ska vara betalda av stödmottagaren, slutliga, skäliga och verifierbara. En utgift är slutlig om du inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften.

Om du får ekonomisk nytta av att använda området på grund av skörd eller annan nyttoanvändning, dras nyttan av från stödbeloppet. Ett undantag är den nytta som skogsbruket medför och som inte påverkar stödbeloppet.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande är kostnader för att:

 • avlägsna ytjord och växtlighet från våtmarksområde
 • ordna slutdeponering av avlägsnad jord
 • bygga dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga konstruktioner
 • utforma våtmarkens botten, slänter och kantområden
 • beså våtmarkens kantområden och översvämningsområden samt plantering av växtlighet.
 • inkomstbortfall på grund av projektet
 • åtgärder för vilka du redan får annat stöd
 • kostnader för utarrendering av det område som är föremål för investeringsprojektet
 • mervärdesskatt som blir inte den sökandes slutliga kostnad
 • kostnader som uppkommit innan investeringsprojektet inleddes, med undantag av planeringskostnader i anslutning till projektet
 • anskaffning av maskiner eller anordningar
 • kostnader för transport som sökanden själv utfört
 • för kostnader som föranleds av ansökan om tillstånd av en myndighet för genomförande av ett investeringsprojekt
 • plan för investeringsprojekt. Planen kan ersättas på basis av rådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling.
 • Traktorarbete med förare 60 €/h
 • Timlön för mänskligt arbete utan bikostnader, utfört arbete 17 €/h och arbetsledningen 25 €/h
 • Arbetsdebitering för traktorgrävare eller lätt schaktmaskin 58 €/h
 • Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 60 €/h
 • Arbetsdebitering för bandgrävare 71 €/h
 • Grävning och schaktning kan alternativt bedömas utifrån mängden massor genom att använda kostnaden 1-4 €/m3.

Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnader för busk- och trädgrupper eller fleråriga vattenväxter, samt kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial, grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning samt förflyttning av de maskiner som behövs.

Maximikostnaderna för planerna är:

 • områden på högst 1 ha 900 €/plan
 • projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsersättningens storlek
 • projekt på högst 2 ha 8 % av investeringsersättningens storlek.

Stödvillkor

Objektet som stöds ska vara i stödsökandens besittning under hela den tid som projektet genomförs. När investeringen har gjorts ska du ingå ett miljöavtal om skötsel av våtmarker för objektet i enlighet miljöersättningen.

Du kan få stöd för våtmarksinvestering om områdets areal inklusive kantområden är minst 0,3 hektar. Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena, ska utgöra minst en procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal.

Med stödet kan endast torvåkrar som kan beviljas arealbaserade åkerstöd återställas. Icke-ersättningsberättigande kantområden som är ändamålsenliga med tanke på höjningen av vattenytan kan godkännas till arealen av en dylik torvåker.

Så här anlägger du en våtmark

Så här iståndsätter du en fåra

Gör upp planen omsorgsfullt

Gör upp en plan för investeringsprojektet där projektets huvudmål framgår. Huvudmålet kan vara något av följande tre alternativ:

 • vattenvård
 • att främja mångfalden i naturen
 • att begränsa klimatförändringen.

Välj huvudmålet omsorgsfullt, eftersom NTM-centralen utifrån det väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på ditt projekt. NTM-centralen poängsätter ditt projekt utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår finansieringen för ditt projekt. Bekanta dig med urvalskriterierna här.

 • en allmän presentation av projektet och projektmålen
 • projektets areal
 • specificerade uppgifter om hur och när projektet genomförs
 • uppgifter om vem som deltar i projektets genomförande, om vem som ansvarar för genomförande och finansiering och om eventuella avtalsarrangemang
 • ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan
 • en lägeskarta över projektet
 • en karta över projektområdet
 • en utredning om ägarförhållandena på området samt markägarnas tillstånd och övriga eventuella tillstånd som krävs för projektet
 • de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet
 • en översiktlig utredning om vilka skötselåtgärder som vidtas efter anläggandet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla utredning om

 • åkerns andel av avrinningsområdet enligt 4 §
 • förhållandet mellan våtmarkens areal och arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet enligt 5 §
 • åtgärderna för anläggning av våtmark
 • ledning och uppdämning av vatten på våtmarksområdet
 • vallar, djupa partier, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet
 • tömningen av slam från våtmarken
 • ämnen och metoder för eventuell sedimentering av fosfor
 • dimensioneringen av våtmarken
 • vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i åkrar som odlas utanför investeringsområdet eller på annan markanvändning
 • torvåkerns beräknade genomsnittliga tjocklek och en redogörelse för vad uppskattningen grundar sig på.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om stöd i Hyrrä-tjänsten senast 30.6.2024.

Hyrrä-tjänsten

Så här svarar du på en begäran om komplettering

När du har skickat in din ansökan

Börja inte investeringen förrän du har fått ett beslut om beviljande av stöd.

Genomför investeringen inom två år från stödbeslutet. För bok över dina åtgärder.

Du kan av särskilda skäl få högst två år extra tid för att genomföra investeringen.

Ingå ett miljöavtal om skötseln av objektet senast året efter att investeringen slutförts.

Urvalsförfarande

NTM-centralen väljer de projekt som ska finansieras utifrån urvalskriterierna. Med hjälp av kriterierna bedömer NTM-centralen investeringsprojektets betydelse och effektivitet. Vid bedömningen av projektet beaktas:

 • det på förhand kända behovet av åtgärder
 • betydelsen av den investering som görs i objektet med tanke på miljöskyddet inom jordbruket eller stävjandet av klimatförändringen
 • objektets omfattning och avgränsning
 • de beräknade effekterna av projektet
 • projektets kostnadseffektivitet.

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Stödbeslut före 1.1.2023

Om du har fått beslut om investeringsstöd under åren 2014–2022, du  kan ansöka om utbetalning. 

Information gäller projekten 2014–22.

Du kan ansöka om att ersättning för icke-produktiva investeringar ska betalas ut antingen som engångsersättning eller enligt de faktiska kostnaderna på basis av en separat betalningsansökan.

Betalning av ersättning i form av engångsersättning

Om kostnadsförslaget för en icke-produktiv investering understiger 100 000 €, kan du ansöka om ersättning i form av engångsersättning. NTM-centralen kan på basis av din ansökan besluta att ersättning för ett projekt beviljas som engångsersättning.

En förutsättning är att projektet till sin art är sådant att det lämpar sig för engångsersättning och att projektet inte genomförs genom offentlig upphandling. När du ansöker om engångsersättning ska du för fastställande av ersättningens storlek lämna ett detaljerat kostnadsförslag inklusive motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående.

Engångsersättningen betalas som en klumpsumma när projektet är klart. Projektet ska motsvara planen och beslutet vad gäller de genomförda åtgärderna och arealerna. Om projektet inte motsvarar beslutet kan ersättningen lämnas obetald.

Betalning av ersättning på basis av kvitton

Ersättningen betalas i poster utifrån de faktiska kostnaderna och på basis av en särskild ansökan om utbetalning. En förutsättning för betalning av ersättning är att den åtgärd som ligger till grund för den kostnad som ersätts har genomförts och att kostnaden för åtgärden har betalats. Alla betalningar som investeringen föranleder ska vara gjorda innan ansökan om den sista ersättningsposten görs.

Ett villkor för utbetalning av ersättning är att du har en specificerad faktura över de kostnader som ska ersättas och ett verifikat över att fakturan har betalats eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av dina betalningshandlingar. Ersättningen betalas inte förrän du har fört in utgiften i bokföringen eller i anteckningarna om du inte är bokföringsskyldig.

Behöver du hjälp?

Kontakta din NTM-central.

Blanketter

197 Ansökan om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar (doc)

197L Timjournal för icke-produktive investering (doc)

2322L Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser (doc)

Stödbeslut efter 1.1.2023

Om du har fått ett positivt stödbeslut under 2023, du kan ännu inte ansöka om utbetalning.

Obs! Det är ännu inte möjligt att ansöka om utbetalning.  Vi informerar när man kan ansöka om utbetalning.

Ansök om betalning av stöd för icke-produktiva investeringar i Hyrrätjänsten när ansökan om betalning har inletts. NTM-centralen som fattat stödbeslutet ger vid behov handledning i ifyllandet av ansökan.

Så här gör du en betalningsansökan

Bekanta dig noggrant med betalningsansökan och lämna också in nödvändiga bilagor. Läs stödbeslutet och lämna in de dokument som stödbeslutet eventuellt kräver. NTM-centralen kan vid behov begära ytterligare dokument.

Ansök om minst 100 euro i stöd åt gången. Betalningsrater under 100 euro betalas inte. Ansök om den sista betalningsposten senast inom 2 månader efter att åtgärden har genomförts. Investeringen ska vara klar och överensstämma med stödbeslutet innan det sista betalningsbeslutet fattas.

NTM-centralen betalar understödet på basis av de faktiska stödberättigande kostnaderna.

Bifoga en samlingsförteckning (blankett 3331) eller andra motsvarande dokument av vilka det kan konstateras att kostnaderna är godtagbara. Kostnaderna ska vara betalda av stödmottagaren, hänföra sig till den understödda åtgärden och vara bokförda i stödmottagarens bokföring eller i anteckningarna för en skattskyldig som är anteckningsskyldig.

Ange kostnaderna utan mervärdesskatt. Om kostnaden kvarstår som slutlig utgift för dig och du inte får den som återbäring, till exempel i en dikningssammanslutning, kan du uppge kostnaderna som mervärdesskattebelagda.

Om du uppger ett för stort belopp av kostnader som inte berättigar till stöd och som måste avslås, minskas det stödbelopp som utbetalas och detta minskade belopp betalas inte i senare utbetalningar. Nere på denna webbplats finns exempel på kostnader som avslås och andra eventuella påföljder.

I en kostnadsbaserad betalningsansökan kan man ange en skälig mängd eget arbete som stödmottagaren eller stödmottagarna utför, på blankett 3197L. I kostnaderna kan man också ange användning av en rimlig mängd eget virke och egna marksubstanser, på blankett 3322L.

Kostnader som inte berättigar till stöd

Dessa kostnader kan du inte uppge i din betalningsansökan, eftersom stöd inte betalas för dem.

 • kostnader som inte är motiverade för att uppnå projektets mål, till exempel anskaffning av skyddskläder eller material och/eller arbetskostnader som avviker från den godkända planen
 • inkomstbortfall på grund av projektet
 • åtgärder för vilka du redan får annat stöd
 • kostnader för utarrendering av det område som är föremål för investeringsprojektet
 • mervärdesskatt som blir inte den sökandes slutliga kostnad
 • kostnader som uppkommit innan investeringsprojektet inleddes, med undantag av planeringskostnader i anslutning till projektet
 • anskaffningskostnader för maskiner eller anordningar
 • kostnader för transport som sökanden själv utfört
 • kostnader som föranleds av ansökan om tillstånd av en myndighet för genomförande av ett investeringsprojekt
 • kostnader för planering av investeringsprojekt som har utarbetats på basis av rådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling.

Inspektionsbesök av investeringen

NTM-centralen kontrollerar att investeringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet och planen.
Under inspektionsbesöket granskas det fysiska genomförandet, bland annat strukturerna och arealen, samt olika myndigheters dokument, upphandlingsavtal, köpebrev och bokföring.

Sänkning av stöd som betalas ut, påföljder och återkrav

Det stödbelopp som betalas ut sänks om det i samband med handläggningen av betalningsansökan konstateras att sökanden inte uppfyller villkoren för stödberättigande, förutsättningarna för beviljande av stöd eller andra stödvillkor och skyldigheter som hänför sig till stödet.

Stödbeloppet som betalas ut minskas om mer än 10 procent av de kostnader som du angett i din betalningsansökan avslås. Stödbeloppet sänks också om du inte har följt lagstiftningen om offentlig upphandling. Konkurrensutsätt upphandlingarna enligt upphandlingslagen 348/2007 om du får stöd som överstiger 50 % av upphandlingens uppskattade kostnadskalkyl och tröskelvärdet enligt upphandlingslagen överskrids.

Det avdragna stödbeloppet betalas inte i senare betalningsrater, dvs. det slutliga stödbeloppet kommer att förbli mindre i enlighet med avdraget.

Återkrav av stöd

Ett stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund återkrävs om

 • förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts
 • du inte har iakttagit villkoren för stödet
 • du har lämnat en sådan felaktig eller bristfällig uppgift som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stödet
 • du förhindrar genomförande av inspektion
 • Europeiska unionens lagstiftning om stödet i fråga förutsätter detta.

Om stödet har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla stödmottagare solidariskt för betalningen av det stöd som återkrävs. Stöd återkrävs inte, om det belopp som återkrävs är högst 100 euro utan ränta per stödtagare och per beviljat enskilt stöd.

Dröjsmålsränta på belopp som återkrävs

Om stöd återkrävs av dig och du inte betalar det inom utsatt tid, ska du utöver det återkrävda beloppet betala en årlig dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntans belopp beräknas på basis av den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar vid den tidpunkt då du återbetalar stödet. Dröjsmålsräntan kan också dras av från en rat som betalas senare, varvid dröjsmålsräntans belopp upphör vid den tidpunkt då avdraget görs.

Exempelkalkyl över påföljd på basis av kostnader som avslås

Du har fått 15 000 € i stöd för att anlägga 2 hektar våtmark.

Med den första betalningsansökan föreslår du kostnader på 10 000 € och ansöker om understöd på 10 000 €. Av kostnaderna avslås 2 000 €.

Enligt de godtagbara kostnaderna kan 8 000 € betalas, men eftersom skillnaden mellan det belopp du ansökt om och det belopp som ska betalas enligt de godtagbara kostnaderna är över 10 %, dras skillnaden mellan de ovan nämnda beloppen av, dvs. 2000 € (10 000 € - 8000 € = 2000 €). Betalningen minskas alltså enligt påföljden (2000 €). Du kommer alltså att få ett understödsbelopp på 6 000 € (8 000 € - 2000 € = 6 000 €).

Påföljden, dvs. avdraget på 2 000 €, kan du inte längre få utbetalat med senare betalningsansökningar. När du har genomfört investeringen enligt stödbeslutet blir det slutliga stödbeloppet mindre enligt påföljderna, dvs. i detta fall skulle det slutliga stödbeloppet vara 13 000 €.

Behöver du hjälp?

Sök kontaktuppgifterna till din NTM-central

Blanketter

3197L Timbokföring (doc)

3197L Timbokföring (pdf)

3322L Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser

3331 Förteckning enligt verifikat

Lagstiftning

Lag om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden 1333/2022

Lag om verkställighet av vissa jordbruksstöd inom Europeiska unionen och på nationell nivå 1334/2022

Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar 128/2023

Behöver du hjälp?

Kontakta din NTM-central för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2024