Icke-produktiva investeringar

Ansökningstid gick ut 30.6.2023.

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas för:

 • våtmark, ett område som varaktigt är delvis täckt av vatten och som binder fasta partiklar och näringsämnen, fungerar som livsmiljö för organismer eller gör odlingslandskapet mångsidigare
 • fåra i två nivåer, ett dike eller ett strömmande vattendrag där lågvattenfåran kantas av en översvämningsplatå som anlagts på den ena eller båda sidorna
 • omvandling av torvåkrar till våtmark eller områden som påminner om kärr. Med torvmark avses jordbruksmark där halten av organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

Icke-produktiva investeringar beviljas inte stöd för projekt där syftet är att:

 • behandla vattendragsbelastning som kommer från andra områden än åkerområden
 • bygga en bevattningsbassäng eller skapa en sjö eller en damm
 • genomföra en i 13 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) avsedd gemensam dikningsinvestering.

Vem kan få stöd?

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer.

Stödbelopp

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar kan du få högst 12 000 euro per hektar i stöd.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan du få högst 4 100 euro i stöd för hela våtmarken.

För förbättring av fårans naturtillstånd och för fåror i två nivåer betalas högst 21 euro per meter.

Stödet betalas enligt förverkligade och godkända kostnader. Varje åtgärd som stöds ska kunna motiveras. Du kan också få stöd för planeringskostnader om du inte har fått annan finansiering för dem (till exempel rådgivningsersättning).

Kostnaderna ska vara betalda av stödmottagaren, slutliga, skäliga och verifierbara. En utgift är slutlig om du inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften.

Om du får ekonomisk nytta av att använda området på grund av skörd eller annan nyttoanvändning, dras nyttan av från stödbeloppet. Ett undantag är den nytta som skogsbruket medför och som inte påverkar stödbeloppet.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande är kostnader för att:

 • avlägsna ytjord och växtlighet från våtmarksområde
 • ordna slutdeponering av avlägsnad jord
 • bygga dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga konstruktioner
 • utforma våtmarkens botten, slänter och kantområden
 • beså våtmarkens kantområden och översvämningsområden samt plantering av växtlighet.
 • inkomstbortfall på grund av projektet
 • åtgärder för vilka du redan får annat stöd
 • kostnader för utarrendering av det område som är föremål för investeringsprojektet
 • mervärdesskatt som blir inte den sökandes slutliga kostnad
 • kostnader som uppkommit innan investeringsprojektet inleddes, med undantag av planeringskostnader i anslutning till projektet
 • anskaffning av maskiner eller anordningar
 • kostnader för transport som sökanden själv utfört
 • för kostnader som föranleds av ansökan om tillstånd av en myndighet för genomförande av ett investeringsprojekt
 • plan för investeringsprojekt som har utarbetats på basis av rådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling.
 • Traktorarbete med förare 60 €/h
 • Timlön för mänskligt arbete utan bikostnader, utfört arbete 17 €/h och arbetsledningen 25 €/h
 • Arbetsdebitering för traktorgrävare eller lätt schaktmaskin 58 €/h
 • Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 60 €/h
 • Arbetsdebitering för bandgrävare 71 €/h
 • Grävning och schaktning kan alternativt bedömas utifrån mängden massor genom att använda kostnaden 1-4 €/m3.

Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnader för busk- och trädgrupper eller fleråriga vattenväxter, samt kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial, grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning samt förflyttning av de maskiner som behövs.

Maximikostnaderna för planerna är:

 • områden på högst 1 ha 900 €/plan
 • projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsersättningens storlek
 • projekt på högst 2 ha 8 % av investeringsersättningens storlek.

Stödvillkor

Objektet som stöds ska vara i stödsökandens besittning under hela den tid som projektet genomförs. När investeringen har gjorts ska du ingå ett miljöavtal om skötsel av våtmarker för objektet i enlighet miljöersättningen.

Du kan få stöd för våtmarksinvestering om områdets areal inklusive kantområden är minst 0,3 hektar. Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena, ska utgöra minst en procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal.

Med stödet kan endast torvåkrar som kan beviljas arealbaserade åkerstöd återställas. Icke-ersättningsberättigande kantområden som är ändamålsenliga med tanke på höjningen av vattenytan kan godkännas till arealen av en dylik torvåker.

Så här anlägger du en våtmark

Så här iståndsätter du en fåra

Gör upp planen omsorgsfullt

Gör upp en plan för investeringsprojektet där projektets huvudmål framgår. Huvudmålet kan vara något av följande tre alternativ:

 • vattenvård
 • att främja mångfalden i naturen
 • att begränsa klimatförändringen.

Välj huvudmålet omsorgsfullt, eftersom NTM-centralen utifrån det väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på ditt projekt. NTM-centralen poängsätter ditt projekt utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår finansieringen för ditt projekt. Bekanta dig med urvalskriterierna här.

 • en allmän presentation av projektet och projektmålen
 • projektets areal
 • specificerade uppgifter om hur och när projektet genomförs
 • uppgifter om vem som deltar i projektets genomförande, om vem som ansvarar för genomförande och finansiering och om eventuella avtalsarrangemang
 • ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan
 • en lägeskarta över projektet
 • en karta över projektområdet
 • en utredning om ägarförhållandena på området samt markägarnas tillstånd och övriga eventuella tillstånd som krävs för projektet
 • de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet
 • en översiktlig utredning om vilka skötselåtgärder som vidtas efter anläggandet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla utredning om

 • åkerns andel av avrinningsområdet enligt 4 §
 • förhållandet mellan våtmarkens areal och arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet enligt 5 §
 • åtgärderna för anläggning av våtmark
 • ledning och uppdämning av vatten på våtmarksområdet
 • vallar, djupa partier, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet
 • tömningen av slam från våtmarken
 • ämnen och metoder för eventuell sedimentering av fosfor
 • dimensioneringen av våtmarken
 • vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i åkrar som odlas utanför investeringsområdet eller på annan markanvändning
 • torvåkerns beräknade genomsnittliga tjocklek och en redogörelse för vad uppskattningen grundar sig på.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om stöd i Hyrrä-tjänsten senast 30.6.2023.

Hyrrä-tjänsten

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

Så här svarar du på en begäran om komplettering

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

När du har skickat in din ansökan

Börja inte investeringen förrän du har fått ett beslut om beviljande av stöd.

Genomför investeringen inom två år från stödbeslutet. För bok över dina åtgärder.

Du kan av särskilda skäl få högst två år extra tid för att genomföra investeringen.

Ingå ett miljöavtal om skötseln av objektet senast året efter att investeringen slutförts.

Urvalsförfarande

NTM-centralen väljer de projekt som ska finansieras utifrån urvalskriterierna. Med hjälp av kriterierna bedömer NTM-centralen investeringsprojektets betydelse och effektivitet. Vid bedömningen av projektet beaktas:

 • det på förhand kända behovet av åtgärder
 • betydelsen av den investering som görs i objektet med tanke på miljöskyddet inom jordbruket eller stävjandet av klimatförändringen
 • objektets omfattning och avgränsning
 • de beräknade effekterna av projektet
 • projektets kostnadseffektivitet.

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Stödbeslut före 1.1.2023

Om du har fått beslut om investeringsstöd under åren 2014–2022, du  kan ansöka om utbetalning. 

Information gäller projekten 2014–22.

Du kan ansöka om att ersättning för icke-produktiva investeringar ska betalas ut antingen som engångsersättning eller enligt de faktiska kostnaderna på basis av en separat betalningsansökan.

Betalning av ersättning i form av engångsersättning

Om kostnadsförslaget för en icke-produktiv investering understiger 100 000 €, kan du ansöka om ersättning i form av engångsersättning. NTM-centralen kan på basis av din ansökan besluta att ersättning för ett projekt beviljas som engångsersättning.

En förutsättning är att projektet till sin art är sådant att det lämpar sig för engångsersättning och att projektet inte genomförs genom offentlig upphandling. När du ansöker om engångsersättning ska du för fastställande av ersättningens storlek lämna ett detaljerat kostnadsförslag inklusive motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående.

Engångsersättningen betalas som en klumpsumma när projektet är klart. Projektet ska motsvara planen och beslutet vad gäller de genomförda åtgärderna och arealerna. Om projektet inte motsvarar beslutet kan ersättningen lämnas obetald.

Betalning av ersättning på basis av kvitton

Ersättningen betalas i poster utifrån de faktiska kostnaderna och på basis av en särskild ansökan om utbetalning. En förutsättning för betalning av ersättning är att den åtgärd som ligger till grund för den kostnad som ersätts har genomförts och att kostnaden för åtgärden har betalats. Alla betalningar som investeringen föranleder ska vara gjorda innan ansökan om den sista ersättningsposten görs.

Ett villkor för utbetalning av ersättning är att du har en specificerad faktura över de kostnader som ska ersättas och ett verifikat över att fakturan har betalats eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av dina betalningshandlingar. Ersättningen betalas inte förrän du har fört in utgiften i bokföringen eller i anteckningarna om du inte är bokföringsskyldig.

Behöver du hjälp?

Kontakta din NTM-central.

Blanketter

197 Ansökan om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar (doc)

197L Timjournal för icke-produktive investering (doc)

2322L Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser (doc)

Stödbeslut efter 1.1.2023

Om du har fått ett positivt stödbeslut under 2023, du kan ännu inte ansöka om utbetalning.

Det är ännu inte möjligt att ansöka om utbetalning.  Vi informerar när man kan ansöka om utbetalning.

Blanketter

3197L Timbokföring (doc)

3197L Timbokföring (pdf)

3322L Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser

3331 Förteckning enligt verifikat

Behöver du hjälp?

Kontakta din NTM-central för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2023