Så här iståndsätter du en fåra

En vattenfåra ska restaureras i enlighet med principerna för naturenligt byggande i vattendrag.

Restaureringsprojektet för en vattenfåra ska omfatta tillräckligt stora kantområden med tanke på skötseln av fåran. Projekt som gäller iståndsättning av fåror är att:

  • återskapa översvämningsområden
  • anlägga flera små våtmarker och översvämningsplatåer
  • anlägga fåror i två nivåer
  • bygga bottentrösklar eller rördammar som gör att vattnet strömmar långsammare
  • anlägga erosionsskydd i vattenfårorna
  • göra bäckar slingrigare
  • höja kvaliteten på vattenfåror som utgör livsmiljöer för fåglar, fiskar och kräftor.

 

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2023