Så här anlägger du en våtmark

Våtmarkens läge och areal

 • Anlägg en våtmark och ett översvämningsområde på en naturligt lämplig plats på en åker, åkerkant, skogsmark eller impediment. Våtmarksprojektet kan också omfatta områden som är nödvändiga för skötseln av det. Du kan skydda våtmarkens stränder och fåran mot erosion och ras genom att gräsa, stenlägga eller plantera.
 • Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområden, ska utgöra minst en procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal. Våtmarker i det ovanförliggande avrinningsområdet som anläggs samtidigt eller redan befintliga våtmarker får inräknas i den minimiareal som nämns ovan. Till våtmarksprojektets totala areal räknas förutom vatten- och översvämningsområden även vallar och kantområden som är nödvändiga för skötseln av våtmarken.
 • Det ska finnas mer än tio procent åker i det ovanförliggande avrinningsområdet till en våtmark eller ett översvämningsområde. Det kan dock finnas mindre än tio procent åker i avrinningsområdet ovanför en våtmark, fåra i två nivåer, översvämningsplatåer, våtmarker som anläggs på torvåkrar för att bekämpa klimatförändringen och fåror vars naturliga tillstånd förbättras, om syftet är att främja jordbruksnaturens mångfald.
 • En våtmark får vara mindre än ovan nämnda arealkrav, om:
  • objektet utsätts för lokal kraftig belastning på grund av jordbruk
  • objektet ingår i en översiktsplan för en skyddszon, naturens mångfald eller våtmarker
  • närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer att objektet effektivt främjar vattenskyddet inom jordbruket, bekämpningen av klimatförändringen eller naturens mångfald.

Grundläggande principer för anläggande av våtmark

 • Anlägg våtmarker och översvämningsområden så att de så effektivt som möjligt absorberar fasta partiklar och näringsämnen som kommer från avrinningsområdet samt bildar mångsidiga livsmiljöer.
 • Anlägg en våtmark genom uppdämning om det är möjligt. I en våtmark som anläggs på en åker ska du från den delen av våtmarken som permanent blir under vatten, avlägsna sådan åkermark vars bördighetsklass för fosfor är god, hög eller mycket hög. Det ovan nämnda avlägsnandet gäller dock inte torvåkrar.
 • Anläggningen av våtmarken får inte medföra väsentlig olägenhet för dräneringen av åkrar som odlas utanför våtmarksområdet, för vattentillgången på det nedanförliggande området eller för annan markanvändning.
 • Anlägg våtmarken så att ett vattenområde som sedimenterar fasta partiklar kan tömmas på det slam som samlats där. Vid spridningen av slam som avlägsnas från våtmarken ska slammets stora fosforbindningsförmåga beaktas när beslut fattas om mängden och spridningsplatsen av slammet. Ett våtmarksprojekt kan också förenas med sedimentering av fosfor med olika kemiska ämnen.
 • Vattenhushållningen i ett skötselobjekt för våtmarker som gäller torvåkrar ska ändras så att ytan för grundvattennivån permanent stiger till en nivå som effektivt förebygger nedbrytning av torv.
 • När våtmarksprojektet har slutförts räknas den areal som investeringsersättningen gäller inte längre som jordbruksmark.

 

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2023