Urvalskriterier för icke-produktiva våtmarksinvesteringar

Allmänna principer

Ingår i förordningen om icke-produktiva investeringar (Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar128/2023):

14 §

Bedömning av ett investeringsprojekts betydelse för miljön vid beviljande av ersättning

Vid valet av objekt som finansieras med investeringsersättning används urvalskriterier med hjälp av vilka investeringsprojektets betydelse för miljön bedöms. När ett investeringsprojekts betydelse för miljön bedöms i samband med beviljande av investeringsersättning beaktas

1) det på förhand kända behovet av åtgärder,

2) betydelsen av den investering som görs i objektet med tanke på miljöskyddet inom jordbruket eller stävjandet av klimatförändringen,

3) objektets omfattning och avgränsning,

4) de beräknade effekterna av projektet,

5) projektets kostnadseffektivitet.

Specificering och tillämpning av urvalskriterierna

Närmare kriterier än de som anges i förordningen:

Ansökningar som uppfyller villkoren för en stödberättigande investering poängsätts enligt urvalskriterierna nedan. Ett projekt som godkänns för finansiering ska få minst en poäng för varje fråga. Det årliga finansieringsbeloppet som anges i CAP-planen står till förfogande och för åtgärden har det fastställts ett årligt resultatmål (investeringar/år). De ansökningar som fått flest poäng finansieras i den omfattning som anslaget tillåter med beaktande av det årliga resultatmålet. En del av de godkända investeringarna kan i praktiken bli ogenomförda, vilket kan beaktas i mängden investeringar som finansieras. Poängsättningen görs vid närings-, trafik- och miljöcentralerna på basis av ansökan och den plan som ingår i ansökan. På basis av poängsättningen väljs på riksnivå inom ramen för anslaget de investeringar som fått flest poäng för finansiering.

Sökanden ska i ansökan ange investeringens huvudsakliga mål. Enligt det huvudsakliga målet tillämpas olika poängsättning på ansökan. De olika huvudmålen har olika prioritering.

  • Om investeringens huvudsakliga mål är vattenskydd inom jordbruket (= våtmarker, kedjor av våtmarker, översvämningsområden och översvämningsplatåer, återställande av naturtillståndet i vattenfåror, fåror i två nivåer), tillämpas poängsättningen för vattenskydd
  • Om investeringens huvudsakliga mål är att främja mångfalden (= våtmarker, kedjor av våtmarker, översvämningsområden och översvämningsplatåer, återställande av naturtillståndet i vattenfåror, fåror i två nivåer vars huvudsakliga syfte inte är vattenskydd), tillämpas poängsättningen för naturens mångfald.
  • Om investeringens huvudsakliga mål är att begränsa klimatförändringen genom att minska växthusgasutsläppen (= torvåkrar som tas bort från odling för att bli våtmarker eller myrar), tillämpas poängsättningen för begränsning av klimatförändringen.

 

Ansökningar vars främsta mål är vattenskydd inom jordbruket

Kriterium 1. Hur väl känner man till objektets behov av åtgärder på förhand.

3 poäng: Objektet ligger i ett avrinningsområde där vattnens status har klassificerats som sämre än i god klass. Dessutom har behov av vattensyddsåtgärder inom jordbruket identifierats för objektet i vattenförvaltningsplanerna eller i översiktsplaner för skyddszoner, våtmarker eller naturens mångfald eller i någon annan regional plan som en myndighet eller forskningsinstitut gjort upp och som utrett ändamålsenlig plats för våtmarker eller investeringen förbättrar vattenstatusen i Skärgårdshavet, Bottenhavet eller andra kustområden som befinner sig i en tillfredsställande eller svagare ekologisk status eller fosfortalet i de åkrar som gränsar till objektet har vid en högst fem år gammal markkartering konstaterats vara i huvudsak i klasserna hög eller betänklig hög eller de åkrar som gränsar till objektet är känsliga för erosion som orsakas av avrinningsvattnet på grund av minst 15 % lutning eller jordarten. (Åkrarnas lutning på 15 % kan ses i Vipu-applikationen).

2 poäng: Behovet av vattensyddsåtgärder inom jordbruket har identifierats för objektet i vattenförvaltningsplanerna eller i översiktsplaner för skyddszoner, våtmarker eller naturens mångfald eller i någon annan regional plan som en myndighet eller forskningsinstitut gjort upp och som utrett ändamålsenlig plats för våtmarker eller fosfortalet i de åkrar som gränsar till objektet har vid en högst fem år gammal markkartering konstaterats vara i huvudsak i klasserna hög eller betänklig hög eller de åkrar som gränsar till objektet är känsliga för erosion som orsakas av avrinningsvattnet på grund av minst 15 % lutning eller jordarten. (Åkrarnas lutning på 15 % kan ses i Vipu-applikationen).

1 poäng: Om behovet av åtgärder inom objektet finns det en sakkunnig utredning som har utarbetats av någon annan sakkunnig inom jordbrukets vattenskydd än en myndighet eller ett forskningsinstitut och i vilken det har konstaterats att det finns ett behov av åtgärder i likhet med investeringsplanen för att främja vattenskyddet inom jordbruket.

0 poäng: Objektet har inget identifierat behov av åtgärder i anslutning till vattenskyddet inom jordbruket eller det finns inte tillräckliga uppgifter om saken eller planen som fogats till ansökan och de uppgifter som förvaltningen har tillgång till är inte tillräckliga för att bedöma kriteriet.

 

Kriterium 2. Vilken betydelse har investeringen med tanke på vattenskyddet inom jordbruket?

3 poäng: På det ovanförliggande avrinningsområdet utgör åkern minst 40 procent. På det ovanförliggande avrinningsområdet finns dessutom en avsevärd belastning som jordbruket orsakar, såsom en stor del av de skiften där gödsel, urin eller från dessa avskilda fraktioner sprids eller där det på avrinningsområdet finns en betydande belastning av näringsämnen eller fasta partiklar från åkrarna. Eller på det ovanförliggande avrinningsområdet utgör åkern 10–39 procent, men investeringen förbättrar vattenstatusen i Skärgårdshavet, Bottenhavet eller andra kustområden som befinner sig i en tillfredsställande eller svagare ekologisk status.

2 poäng: På det ovanförliggande avrinningsområdet utgör åkern 10–39 procent. I det ovanförliggande avrinningsområdet finns dessutom en avsevärd belastning som jordbruket orsakar, såsom en stor del av de skiften där gödsel, urin eller från dessa avskilda fraktioner sprids eller där det finns en betydande belastning på näringsämnen eller fasta partiklar från åkrarna Eller med hjälp av en investering i fårans struktur och form (= fåror i två nivåer, översvämningsplatåer, förbättring av fårornas naturtillstånd) kan vattenskyddet inom jordbruket i avrinningsområdet förbättras avsevärt.

1 poäng: I det ovanförliggande avrinningsområdet finns det 10% åker eller mer, men den belastning som jordbruket orsakar är inte särskilt stor i området. Investeringen förbättrar dock åtminstone lokalt i betydande grad bekämpningen av den erosion som jordbruket orsakar eller förhindrar den lokala näringsbelastning som jordbruket orsakar. Eller med hjälp av en investering i fårans struktur och form (= fåror i två nivåer, översvämningsplatåer, förbättring av fårornas naturtillstånd) kan vattenskyddet inom jordbruket förbättras på ett betydande sätt lokalt.

0 poäng: På det ovanförliggande avrinningsområdet finns det under 10% åker, även om det om det är fråga om en investering som enligt förordningen om icke-produktiva investeringar ska uppfylla kravet på åkerandel för det ovanförliggande avrinningsområdet. Eller objektet främjar inte i betydande grad vattenskyddet inom jordbruket eller investeringen gäller endast jordbrukets punktbelastning eller planens kvalitet inte är tillräcklig för att bedöma investeringens betydelse.

 

Kriterium 3. Objektets omfattning/avgränsning

3 poäng: Objektet utgör 2 procent eller mer av avrinningsområdets areal och avgränsningen av objektet är ändamålsenlig med tanke på vattenskyddet inom jordbruket.

2 poäng: Objektet utgör 1,5–1,99 procent av avrinningsområdets areal och avgränsningen av objektet är ändamålsenlig med tanke på jordbrukets vattenskydd eller en investering som gäller en vattenfåra bildar en med tanke på jordbrukets vattenskydd en ändamålsenlig och en omfattande helhet, som inte är endast lokal.

1 poäng: Ett objekt utgör 1 procent eller mer av avrinningsområdets areal, när man beaktar de våtmarker som redan finns på området och avgränsningen av objektet är ändamålsenlig med tanke på jordbrukets vattenskydd eller en investering som gäller en vattenfåra är småskalig eller en oenhetlig helhet, men lokalt ändamålsenlig med tanke på vattenskyddet.

0 poäng: Objektet utgör mindre än 1 procent av avrinningsområdets areal och det är inte fråga om en investering som gäller en vattenfåra eller en investering som gäller en vattenfåra är inte till sin dimensionering sådan att den på ett betydande sätt främjar ens det lokala vattenskyddet inom jordbruket eller avgränsningen av objektet inte är ändamålsenlig med tanke på vattenskyddet inom jordbruket eller planens kvalitet inte är tillräcklig för att bedöma objektets dimensionering och avgränsning.

 

Kriterium 4. Beräknad inverkan av investeringen

3 poäng: Objektet har en betydande inverkan på sitt huvudsakliga mål, vattenskyddet inom jordbruket och är dessutom mångfunktionellt, och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Investeringen främjar förutom vattenskyddet inom jordbruket också i betydande grad den biologiska mångfalden eller begränsandet av klimatförändringen. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

2 poäng: Inverkan gäller endast det huvudsakliga målet dvs. vattenskyddet inom jordbruket, men inverkan är betydande och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

1 poäng: Inverkan på det huvudsakliga målet för vattenskyddet inom jordbruket är inte särskilt betydande, men den sammantagna inverkan är ändamålsenlig med tanke på målen att främja jordbruksnaturens mångfald eller begränsa klimatförändringen, och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är i huvudsak ändamålsenlig med tanke på målet.

0 poäng: Investeringen har endast ringa betydelse för vattenskyddet inom jordbruket och den har inte någon särskild betydelse för jordbruksnaturens mångfald eller begränsningen av klimatförändringen eller objektet är ändamålsenligt med tanke på miljön och naturvården redan utan investeringen eller investeringen medför olägenhet för den omgivande markanvändningen eller tillgången till vatten eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma inverkans kvalitet.

 

Kriterium 5. Investeringens kostnadseffektivitet

3 poäng: Ett ändamålsenligt kostnadseffektivt genomförande har valts i investeringsplanen och kostnaden för investeringen är ändamålsenlig i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen. Investeringen är dessutom kostnadseffektiv i förhållande till den effekt som uppnås och det identifierade behovet av åtgärder.

2 poäng: Ett kostnadseffektivt genomförande har inte valts i investeringsplanen (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning), men de val som gjorts kan motiveras med objektets svåra läge, naturförhållanden, särskilda krav på ett säkert genomförande eller en betydlig förbättring av investeringens inverkan och kostnaderna för investeringen är med beaktande av motiveringarna ändamålsenliga i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen.

1 poäng: Ett kostnadseffektivt genomförande har inte valts i investeringsplanen (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning) eller de åtgärder som väljs är i viss mån överdimensionerade i förhållande till investeringens omfattning eller det arbete och de mål som antecknats i planen. En motsvarande effekt kunde uppnås med lägre kostnader eller mindre arbetsmängd än vad som angetts i planen. Genom investeringen kan man dock uppnå ganska god effekt i förhållande till kostnaderna.

0 poäng: Det arbete och/eller de åtgärder och/eller de kostnader som anges i investeringsplanen är inte lämpliga för genomförandet av investeringen eller de är orealistiska i förhållande till objektets dimensionering eller den eftersträvade inverkan, eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma kostnadseffektiviteten.

 

Ansökningar vars huvudsakliga mål är att främja naturens mångfald

Kriterium 1. Hur väl känner man till objektets behov av åtgärder på förhand.

3 poäng: Behovet av åtgärder har identifierats för objektet i vattenförvaltningsplanerna eller i översiktsplaner för skyddszoner, våtmarker eller naturens mångfald eller i någon annan regional plan som en myndighet eller forskningsinstitut gjort upp och som utrett ändamålsenlig plats för våtmarker eller i fråga om objektet eller dess närområde finns det en skötselplan för ett Naturaområde eller ett skyddsområde vars mål investeringen främjar.

2 poäng: De åkrar som gränsar till eller finns i närheten av objektet hör till målområdet för miljöförbindelsens fågelåkrar eller de åkrar som gränsar till objektet har en skyddszon enligt miljöförbindelsen eller i närheten av objektet finns områden för vilka det finns ett miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet eller det finns tillgång till av en myndighet samlad inventeringsdata om arter och naturtyper som talar för genomförandet av investeringen och investeringen är ändamålsenlig med tanke på främjandet av jordbruksnaturens mångfald.

1 poäng: Det finns inga närmare förhandsuppgifter om objektet, men objektet förbättrar jordbruksnaturens mångfald genom att komplettera den redan befintliga våtmarkskedjan eller åtgärder som vidtagits för att förbättra vattenfårornas naturtillstånd eller motsvarande redan färdigställda iståndsättningar av jordbruksmiljön.

0 poäng: Det finns inga uppgifter att tillgå om objektets investeringsbehov med tanke på jordbruksnaturens mångfald eller förhandsuppgifter visar att det inte finns något särskilt investeringsbehov, t.ex. att det redan finns rikligt med motsvarande livsmiljö inom eller nära objektet.

 

 

Kriterium 2. Vilken betydelse har investeringen med tanke på främjandet av naturens mångfald inom jordbruket?

3 poäng: Objektet är beläget på ett område där det finns rätt så lite våtmarksmiljöer och rätt få diken och dikesrenar som klyver åkerområden och det är möjligt att med hjälp av investeringen på ett betydande sätt främja hotade eller missgynnade arter som trivs i våtmarker, fåror eller kantområden vid dem eller genom anläggandet av objektet kan man minska de olägenheter som vilda tranor, gäss eller svanar orsakar odlingarna under flyttningstiden.

2 poäng: Objektet är beläget på ett område där det finns rätt så lite våtmarkslivsmiljöer och rätt få diken och dikesrenar som klyver åkerområden eller det är möjligt att med hjälp av investeringen på ett betydande sätt främja hotade eller missgynnade arter som trivs i våtmarker, fåror eller kantområden vid dem.

1 poäng: Det finns relativt mycket våtmarksmiljö på området, men anläggandet av objektet främjar dock jordbruksnaturens mångfald på området. Investeringen väntas inte särskilt gynna hotade eller missgynnade arter men objektet har betydelse för sedvanliga arter eller syftet med investeringen är att främja spridning av information om jordbruksnaturens mångfald.

0 poäng: Objektet främjar inte naturens mångfald eller det finns redan rikligt med motsvarande livsmiljö i området eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma investeringens betydelse.

 

Kriterium 3. Objektets omfattning/avgränsning

3 poäng: Objektets dimensionering och avgränsning är fungerande för att uppnå mångfaldsinverkan och objektet är över 2 hektar stort.

2 poäng: Objektets dimensionering främjar mångfalden, men objektet är mindre än 2 hektar och avgränsningen av objektet är ändamålsenlig.

1 poäng: Objektet främjar mångfalden i fråga om dimensioneringen, men det finns brister i dimensioneringen eller avgränsningen som försvårar främjandet av mångfalden.

0 poäng: Objektet är inte tillräckligt stort eller avgränsningen av området inte ändamålsenlig för att det mer än normalt ska främja jordbruksnaturens mångfald eller objektet är i ett område där det finns rikligt med naturliga eller anlagda våtmarker eller objektet är beläget och avgränsat så att det inte kan anses ha samband med främjandet av naturens mångfald i jordbruksområden eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma objektets dimensionering och avgränsning.

 

Kriterium 4. Beräknad inverkan av investeringen

3 poäng: Objektet har en betydande inverkan på sitt huvudsakliga mål, främjandet av jordbruksnaturens mångfald och är dessutom mångfunktionellt och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Investeringen främjar förutom jordbruksnaturens mångfald också i betydande grad vattenvården eller begränsandet av klimatförändringen. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

2 poäng: Inverkan gäller endast det huvudsakliga målet att främja jordbruksnaturens mångfald, men den är betydande och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

1 poäng: Inverkan på det huvudsakliga målet är inte särskilt betydande, men den sammantagna inverkan är ändamålsenlig när man beaktar de övriga målen gällande främjandet av vattenskyddet inom jordbruket eller begränsning av klimatförändringen, och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är i huvudsak ändamålsenlig med tanke på målet.

0 poäng: Investeringen har endast ringa betydelse för främjandet av jordbruksnaturens mångfald och den har inte någon särskild betydelse för vattenskyddet inom jordbruket eller främjandet av begränsning av klimatförändringen eller objektet är ändamålsenligt med tanke på miljön och naturvården redan utan investeringen eller investeringen medför olägenhet för den omgivande markanvändningen eller tillgången till vatten eller planens kvalitet inte är tillräcklig för att bedöma inverkan.

 

Kriterium 5. Investeringens kostnadseffektivitet

3 poäng: Ett ändamålsenligt kostnadseffektivt genomförande har valts i investeringsplanen och kostnaden för investeringen är ändamålsenlig i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen. Investeringen är dessutom kostnadseffektiv i förhållande till den inverkan som uppnås och det identifierade behovet av åtgärder.

2 poäng: Ett kostnadseffektivt genomförande har inte valts i investeringsplanen (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning), men de val som träffats kan motiveras med objektets svåra läge, naturförhållanden, särskilda krav på ett säkert genomförande eller en betydlig förbättring av investeringens inverkan och kostnaderna för investeringen är med beaktande av motiveringarna ändamålsenliga i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen.

1 poäng: Ett kostnadseffektivt genomförande har inte valts i investeringsplanen (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning) eller de åtgärder som valts är i viss mån överdimensionerade i förhållande till investeringens omfattning eller det arbete och de mål som antecknats i planen. En motsvarande inverkan kunde uppnås med lägre kostnader eller mindre arbetsmängd än vad som angetts i planen. Genom investeringen kan man dock uppnå ganska god inverkan i förhållande till kostnaderna.

0 poäng: Det arbete och/eller de åtgärder och/eller de kostnader som anges i investeringsplanen är inte lämpliga för genomförandet av investeringen eller de är orealistiska i förhållande till objektets dimensionering eller den eftersträvade inverkan, eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma kostnadseffektiviteten.

 

Ansökningar vars huvudsakliga mål är att stävja klimatförändringen

Kriterium 1. Hur väl känner man till objektets behov av åtgärder på förhand.

3 poäng: Torvåkern har i planen för klimatåtgärder på torvåkrar eller i en motsvarande plan identifierats som ett lämpligt objekt där vattennivån kan höjas tai arealen finns i anslutning till ett Natura 2000- eller skyddsområde.

2 poäng: Torvåkren har i planen för klimatåtgärder på torvåkrar eller i en motsvarande plan identifierats som lämpliga objekt där vattennivån kan höjas.

1 poäng: Torvåkern kan utifrån de uppgifter som anges i planen som ingår i ansökan bedömas vara lämplig för höjning av vattennivån på basis av sina egenskaper, såsom torvens tjocklek, åkerns läge och vattenhushållningen.

0 poäng: Objektet är inte torvmark eller andelen torvmark är låg eller objektets jordarter är osäkra eller uppgiften saknas eller de uppgifter som fås om objektet talar inte för att objektet lämpar sig till höjning av vattennivån.

  

Kriterium 2. Vilken betydelse har investeringen med tanke begränsning av klimatförändringen gällande jordbruket?

3 poäng: Torvåkern har tjockt med torv (över 60 cm djupt med torv) eller så gott som helt tjockt med torv och skiftet har inte odlats av produktionsväxter under de senaste fem åren.

2 poäng: Torvåkern har helt eller så gott som helt tjockt med torv (över 60 cm djupt med torv), men skiftet har odlats av produktionsväxter minst en gång under de senaste fem åren eller skiftet har delvis tunt med torv, skiftet är dock inte mineraljord.

1 poäng: Objektet är torvåker, men det har i huvudsak tunt med torv, skiftet är dock inte mineraljord eller objektet är ett tidigare torvproduktionsområde. Klimatfördelar kan dock uppnås genom en höjning av vattennivån i objektet.

0 poäng: Objektet är delvis eller helt annat än torvåker, och höjningen av vattenytan på objektet främjar inte stävjandet av klimatförändringen eller medför betydande olägenhet för närområdena eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma investeringens betydelse.

 

Kriterium 3. Objektets omfattning/avgränsning

3 poäng: Objektet är en sammanhängande helhet på minst 15 hektar som består av torvåkrer och som påverkas i sin helhet av höjningen av vattenytan och investeringen är väl samordnad med den omgivande markanvändningen.

2 poäng: Objektet är en sammanhängande helhet på mindre än 15 hektar som består av torvåker och som påverkas i sin helhet av höjningen av vattenytan och investeringen är väl samordnad med den omgivande markanvändningen.

1 poäng: Höjningen av vattenytan kommer inte att inverka på ett ändamålsenligt sätt på investerings hela område eller det är osäkert om vatten räcker till för höjning av vattenytan. Klimatfördelar kan dock uppnås genom en höjning av vattennivån i objektet.

0 poäng: Dimensioneringen eller avgränsningen av objektet är inte ändamålsenliga på grund av områdets ringa storlek eller funktionella utmaningar. Till exempel höjningen av vattenytan kan inverka på ett större område än det område som planen avgränsar och kunde orsaka olägenhet för annan markanvändning eller investeringen orsakar brist på vatten i det område som ligger nedan om området. Eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma objektets omfattning och avgränsning.

 

Kriterium 4. Beräknad inverkan av investeringen

3 poäng: Objektet har en betydande inverkan på sitt huvudsakliga mål, att begränsa klimatförändringen och är dessutom mångfunktionellt, och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Investeringen främjar förutom stävjandet av klimatförändringen också i betydande grad vattenvården eller jordbruksnaturens mångfald. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

2 poäng: Inverkan gäller endast det huvudsakliga målet att begränsa klimatförändringen, men inverkan är betydande och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är ändamålsenlig med tanke på målet.

1 poäng: Inverkan på huvudmålet är inte särskilt betydande, men den sammantagna inverkan är ändamålsenlig med beaktande av övriga mål som gäller vattenskyddet inom jordbruket eller jordbruksnaturens mångfald, och investeringen medför inga olägenheter för den omgivande markanvändningen. Planen är i huvudsak ändamålsenlig med tanke på målet.

0 poäng: Investeringen har endast ringa betydelse som en klimatåtgärd och den har inte någon särskild betydelse för främjandet av jordbruksnaturens mångfald eller vattenskyddet inom jordbruket eller objektet är ändamålsenligt med tanke på miljön och naturvården redan utan investeringen eller investeringen medför olägenhet för den omgivande markanvändningen eller tillgången till vatten eller planens kvalitet inte är tillräcklig för att bedöma inverkan.

 

Kriterium 5. Investeringens kostnadseffektivitet

3 poäng: Ett ändamålsenligt kostnadseffektivt genomförande har valts i investeringsplanen och kostnaden för investeringen är ändamålsenlig i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen. Investeringen är dessutom kostnadseffektiv i förhållande till den effekt som uppnås och det identifierade behovet av åtgärder.

2 poäng: Det kostnadseffektivaste genomförandet av investeringsplanen har inte valts (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning), de val som gjorts kan motiveras med objektets svåra läge, naturförhållanden, särskilda krav på ett tryggt genomförande eller en betydlig förbättring av investeringens inverkan och kostnaderna för investeringen är med beaktande av motiveringarna ändamålsenliga i förhållande till investeringens omfattning och det arbete och de åtgärder som antecknats i planen.

1 poäng: Det kostnadseffektivaste genomförandet av investeringsplanen har inte valts (t.ex. grundande genom grävning har valts, även om det kan bedömas att det skulle vara möjligt att genomföra investeringen genom uppdämning), eller de åtgärder som valts är i viss mån överdimensionerade i förhållande till investeringens omfattning eller det arbete och de mål som antecknats i planen. En motsvarande effekt kunde uppnås med lägre kostnader eller mindre arbetsmängd än vad som angetts i planen. Genom investeringen kan man dock uppnå ganska god inverkan i förhållande till kostnaderna.

0 poäng: Det arbete och/eller de åtgärder och/eller de kostnader som anges i investeringsplanen är inte lämpliga för genomförandet av investeringen eller de är orealistiska i förhållande till objektets dimensionering eller den eftersträvade inverkan, eller planens kvalitet är inte tillräcklig för att bedöma kostnadseffektiviteten.

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2023